ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິຊາການ ວ່າດ້ວຍຂີດຄວາມສາມາດໃນການເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາຫຼຸດພົ້ນຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

  ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ  ເພື່ອການຄ້າ ແລະ ການພັດ ທະນາ (UNCTAD)  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ  ກ່ຽວກັບການສ້າງ ຂິດຄວາມ ສາມາດ  ເພື່ອກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການຫລຸດພົ້ນ  ອອກຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 29-30 ສິງຫາ  2018 ທີ່ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ,  ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ອານຸ ພາບ ວົງໜໍ່ແກ້ວ,  ຫົວໜ້າກົມ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ  ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ  ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ  ປະຈໍາ ສປປລາວ ແລະ ມີຜູ້ ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ,  ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການເຄືອຂ່າຍ ສປຊ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ,  ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ  ແລະ ເອກະຊົນ ທັງໝົດ 50 ກວ່າຄົນ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້,  ເປັນກອງປະຊຸມລະດັບວິຊາການ  ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ພ້ອມທັງທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າຂອງ  ສປປ ລາວ ໃນການ ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ  ການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນ, ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນທັດສະນະ ເພື່ອຊອກຫາທິດທາງໃນ ຂ້າງ ໜ້າ ໃນການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍສໍາ ລັບການ ບັນລຸເງື່ອນໄຂສາກົນ  ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມພຽບພ້ອມ ຂອງ ສປປ ລາວ  ໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະ LDC.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ,  ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ  ກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ  ພາຍຫລັງການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບ  LDC ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນທີ່ດີ ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຊ່ຽວຊານອົງການ UNCTAD  ກ່ຽວກັບວຽກງານການວາງນະໂຍບາຍ ທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ  ແລະ ປະສິດທິພາບ ໃນການຜະລິດ ລວມທັງການປະຕິຮູບໂຄງ ສ້າງເສດ ຖະກິດ  ແລະ ຂະແໜງການສົ່ງອອກ  ໃຫ້ມີລັກສະນະຫລາກຫຼາຍ.  ທັງໝົດນີ້, ແມ່ນແນໃສ່ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ສປປ ລາວ ສໍາລັບການ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ  ແລະ ສາກົນ ເພື່ອສ້າງສະພາບ ແວດລ້ອມທີ່ຮັບປະກັນ  ການກ້າວໄປສູ່ການພັດ ທະນາແບບລວມສູນ,  ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະ ກິດທີ່ມີລັກສະນະຕໍ່ເນື່ອງຍືນຍົງ  ແລະ ການກະຈາຍຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ການພັດທະນາແບບທົ່ວເຖິງ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ,  ຄະນະປະທານຮ່ວມ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ  ແລະ ເນັ້ນໜັກໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ  ແລະ ທຸກໆພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ  ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ການຮ່ວມມືເພື່ອຮັບປະກັນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ  ແລະ ບູລິມະສິດຂອງການພັດທະນາຂອງ  ສປປລາວ ກໍຄື ການຫລຸດພົ້ນ ອອກຈາກສະຖານະ ພາບປະເທດ ດ້ອຍ ພັດທະນາ,  ການກ້າວໄປສູ່ການເປັນປະເທດ ທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງ, ພ້ອມທັງການປະສົບ ຜົນສໍາລັດ ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ວາລະການພັດທະນາ 2030 ຂອງສາກົນ.

  ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ  ເພື່ອການຄ້າ ແລະ ການພັດ ທະນາ (UNCTAD)  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ  ກ່ຽວກັບການສ້າງ ຂິດຄວາມ ສາມາດ  ເພື່ອກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການຫລຸດພົ້ນ  ອອກຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 29-30 ສິງຫາ  2018 ທີ່ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ,  ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ອານຸ ພາບ ວົງໜໍ່ແກ້ວ,  ຫົວໜ້າກົມ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ  ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ  ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ  ປະຈໍາ ສປປລາວ ແລະ ມີຜູ້ ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ,  ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການເຄືອຂ່າຍ ສປຊ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ,  ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ  ແລະ ເອກະຊົນ ທັງໝົດ 50 ກວ່າຄົນ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້,  ເປັນກອງປະຊຸມລະດັບວິຊາການ  ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ພ້ອມທັງທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າຂອງ  ສປປ ລາວ ໃນການ ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ  ການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນ, ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນທັດສະນະ ເພື່ອຊອກຫາທິດທາງໃນ ຂ້າງ ໜ້າ ໃນການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍສໍາ ລັບການ ບັນລຸເງື່ອນໄຂສາກົນ  ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມພຽບພ້ອມ ຂອງ ສປປ ລາວ  ໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະ LDC.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ,  ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ  ກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ  ພາຍຫລັງການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບ  LDC ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນທີ່ດີ ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຊ່ຽວຊານອົງການ UNCTAD  ກ່ຽວກັບວຽກງານການວາງນະໂຍບາຍ ທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ  ແລະ ປະສິດທິພາບ ໃນການຜະລິດ ລວມທັງການປະຕິຮູບໂຄງ ສ້າງເສດ ຖະກິດ  ແລະ ຂະແໜງການສົ່ງອອກ  ໃຫ້ມີລັກສະນະຫລາກຫຼາຍ.  ທັງໝົດນີ້, ແມ່ນແນໃສ່ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ສປປ ລາວ ສໍາລັບການ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ  ແລະ ສາກົນ ເພື່ອສ້າງສະພາບ ແວດລ້ອມທີ່ຮັບປະກັນ  ການກ້າວໄປສູ່ການພັດ ທະນາແບບລວມສູນ,  ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະ ກິດທີ່ມີລັກສະນະຕໍ່ເນື່ອງຍືນຍົງ  ແລະ ການກະຈາຍຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ການພັດທະນາແບບທົ່ວເຖິງ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ,  ຄະນະປະທານຮ່ວມ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ  ແລະ ເນັ້ນໜັກໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ  ແລະ ທຸກໆພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ  ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ການຮ່ວມມືເພື່ອຮັບປະກັນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ  ແລະ ບູລິມະສິດຂອງການພັດທະນາຂອງ  ສປປລາວ ກໍຄື ການຫລຸດພົ້ນ ອອກຈາກສະຖານະ ພາບປະເທດ ດ້ອຍ ພັດທະນາ,  ການກ້າວໄປສູ່ການເປັນປະເທດ ທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງ, ພ້ອມທັງການປະສົບ ຜົນສໍາລັດ ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ວາລະການພັດທະນາ 2030 ຂອງສາກົນ.

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!