Monday, May 20, 2024
Lenovo

ເປີດກອງປະຊຸມປັບປຸງລະບຽບການ ກົນໄກການປະສານງານດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວ.

ກະະຊວງອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ການ​ຄ້າ ​ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ປຶກສາ​ຫາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ສັ່ງ ຂອງ​ ທ່ານ​ນາຍົກລັດຖະມົນ​ຕີ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປັບ​ປຸງ ບັນດາລະບຽບ​ການ ​ແລະ ກົນ​ໄກ​ການ​ປະສານ​ງານ​ ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນມີ ມະນີວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ​ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຕິດພັນ ກັບ ໝວດຕົວຊີ້ວັດທີ 8 ການຄ້າຂ້າມແດນ, ເຊິ່ງເປັນວຽກງານໜຶ່ງ ທີ່ຕິດພັນກັບຫລາຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ປຶກສາຫາລື ເພື່ອວາງທິດທາງແຜນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍສຸມໃສ່ການປັບປຸງຂອດຂັ້ນ ຫລື ຕັດຂັ້ນຂອດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ເຊິ່ງຕິດພັນກັບຂອດ ການອະນຸມັດ ຂອງຫລາຍຂະແໜງການ ພ້ອມທັງ ປັບປຸງຂອດການປະສານງານ ລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ສຸມໃສ່ສ້າງກົນໄກ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕົວຊີ້ວັດການຄ້າຂ້າມແດນ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳລວມອຳນວຍຄວາມສະດວກ ທາງດ້ານການຄ້າ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນ ແນໃສ່ເພີ່ມທະວີກົນໄກ ການປະສານງານລະຫວ່າງ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ທັງເປັນກົນໄກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸງຍາກ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ເປັນເອກະພາບ.

ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ທາງດ້ານການຄ້າຂ້າມແດນ, ໂດຍການປະສານສົມທົົບກັບ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄື ການເລັ່ງປັບປຸງ, ແກ້ໄຂຂະບວນການ, ຂັ້ນຕອນ ການອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ໃຫ້ຫລຸດລົງ ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ໃນປີ 2019, ພ້ອມທັງ ໃຫ້ສຳເລັດ ການສ້າງ ແລະ ປະກອບ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳລວມອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່່ນ ໃຫ້ສົມບູນ.

Cr.KPL

ກະະຊວງອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ການ​ຄ້າ ​ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ປຶກສາ​ຫາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ສັ່ງ ຂອງ​ ທ່ານ​ນາຍົກລັດຖະມົນ​ຕີ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປັບ​ປຸງ ບັນດາລະບຽບ​ການ ​ແລະ ກົນ​ໄກ​ການ​ປະສານ​ງານ​ ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນມີ ມະນີວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ​ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຕິດພັນ ກັບ ໝວດຕົວຊີ້ວັດທີ 8 ການຄ້າຂ້າມແດນ, ເຊິ່ງເປັນວຽກງານໜຶ່ງ ທີ່ຕິດພັນກັບຫລາຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ປຶກສາຫາລື ເພື່ອວາງທິດທາງແຜນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍສຸມໃສ່ການປັບປຸງຂອດຂັ້ນ ຫລື ຕັດຂັ້ນຂອດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ເຊິ່ງຕິດພັນກັບຂອດ ການອະນຸມັດ ຂອງຫລາຍຂະແໜງການ ພ້ອມທັງ ປັບປຸງຂອດການປະສານງານ ລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ສຸມໃສ່ສ້າງກົນໄກ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕົວຊີ້ວັດການຄ້າຂ້າມແດນ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳລວມອຳນວຍຄວາມສະດວກ ທາງດ້ານການຄ້າ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນ ແນໃສ່ເພີ່ມທະວີກົນໄກ ການປະສານງານລະຫວ່າງ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ທັງເປັນກົນໄກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸງຍາກ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ເປັນເອກະພາບ.

ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ທາງດ້ານການຄ້າຂ້າມແດນ, ໂດຍການປະສານສົມທົົບກັບ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄື ການເລັ່ງປັບປຸງ, ແກ້ໄຂຂະບວນການ, ຂັ້ນຕອນ ການອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ໃຫ້ຫລຸດລົງ ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ໃນປີ 2019, ພ້ອມທັງ ໃຫ້ສຳເລັດ ການສ້າງ ແລະ ປະກອບ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳລວມອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່່ນ ໃຫ້ສົມບູນ.

Cr.KPL

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.