Monday, May 20, 2024
Lenovo

ຄະນະສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມລາວ ເດີນທາງ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມອາຊຽນ-ຈີນ


ມື້​ວານນີ້, ຄະນະສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມແຫ່ງຊາດລາວ 11 ທ່ານ ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມອາຊຽນ-ຈີນ ທີ່ເມືອງໜານໜິງ ສປ ຈີນ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 25-29 ກັນຍາ 2018, ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ແລະ ຈະໝູນວຽນກັນພາຍໃນປະເທດອາຊຽນ-ຈີນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ.

ທ່ານ ຄຳແສນ ສີສະວົງ ປະທານສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມແຫ່ງຊາດລາວ ກ່​າວ​ວ່າ: ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ຈັດຂຶ້ນເພື່ອເພີ່ມທະວີການ ຮ່ວມມືທາງດ້ານພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນພາຍໃນປະເທດອາຊຽນ ແລະ ຈີນ. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນຈະໄດ້ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທາງດ້ານການຄ້າ ພາຍໃນປະເທດອາຊຽນ-ຈີນ, ພ້ອມທັງດຶງດູດເອົາການຮ່ວມມື ເຂົ້າໃນໂຄງການ ທີ່ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມແຫ່ງຊາດລາວ ກຳລັງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາ.

ປັດຈຸບັນ ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການປັບປຸງໃນຫລາຍດ້ານ ແລະ ໄດ້ມີ 5 ໂຄງການໃຫຍ່ ທີ່ກຳລັງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງການສ້າງ ທະນາຄານສົ່ງເສີມ ຜູ້ປະກອບການໜຸ່ມ, ພ້ອມທັງຈະດຶງດູດເອົາບັນດາ ປະເທດອາຊຽນ ແລະ ຈີນ ເຂົ້າມາຮ່ວມ; ໂຄງການສ້າງເຂດເສດຖະກິດຂອງຜູ້ປະກອບການໜຸ່ມ ອາຊຽນ-ຈີນ; ໂຄງການສ້າງສູນສົ່ງເສີມ ຜູ້ປະກອບການ ຫລື ສູນພັດທະນາຜູ້ ປະກອບ ການທຸລະກິດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ສ້າງທຸລະກິດໃໝ່, ຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານຈັດການແບບໃໝ່; ໂຄງການສ້າງສູນພັດທະນາການ ທ່ອງທ່ຽວແບບໃໝ່ ຕິດພັນກັບການ ສ້າງບຸກຄະລະກອນ ໃນການຮັບໃຊ້ ໃນອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ຈະເປີດສູນ ທີ່ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແລະ ໂຄງການສ້າງສູນພົບ ປະນັກທຸລະກິດໜຸ່ມ ໃນນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ ແມ່ນດຶງດູດຄວາມສາມັກຄີ ຂອງຜູ້ປະກອບການໜຸ່ມ, ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໜຸ່ມ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບສາກົນໄດ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ, ປຸກລະດົມໃຫ້ຊາວໜຸ່ມລາວ ທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ຫັນມາ ເປັນຜູ້ປະກອບການ ຫລື ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ, ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຈາກທຸລະກິດນ້ອຍໆ.

Cr.KPL


ມື້​ວານນີ້, ຄະນະສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມແຫ່ງຊາດລາວ 11 ທ່ານ ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມອາຊຽນ-ຈີນ ທີ່ເມືອງໜານໜິງ ສປ ຈີນ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 25-29 ກັນຍາ 2018, ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ແລະ ຈະໝູນວຽນກັນພາຍໃນປະເທດອາຊຽນ-ຈີນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ.

ທ່ານ ຄຳແສນ ສີສະວົງ ປະທານສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມແຫ່ງຊາດລາວ ກ່​າວ​ວ່າ: ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ຈັດຂຶ້ນເພື່ອເພີ່ມທະວີການ ຮ່ວມມືທາງດ້ານພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນພາຍໃນປະເທດອາຊຽນ ແລະ ຈີນ. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນຈະໄດ້ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທາງດ້ານການຄ້າ ພາຍໃນປະເທດອາຊຽນ-ຈີນ, ພ້ອມທັງດຶງດູດເອົາການຮ່ວມມື ເຂົ້າໃນໂຄງການ ທີ່ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມແຫ່ງຊາດລາວ ກຳລັງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາ.

ປັດຈຸບັນ ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການປັບປຸງໃນຫລາຍດ້ານ ແລະ ໄດ້ມີ 5 ໂຄງການໃຫຍ່ ທີ່ກຳລັງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງການສ້າງ ທະນາຄານສົ່ງເສີມ ຜູ້ປະກອບການໜຸ່ມ, ພ້ອມທັງຈະດຶງດູດເອົາບັນດາ ປະເທດອາຊຽນ ແລະ ຈີນ ເຂົ້າມາຮ່ວມ; ໂຄງການສ້າງເຂດເສດຖະກິດຂອງຜູ້ປະກອບການໜຸ່ມ ອາຊຽນ-ຈີນ; ໂຄງການສ້າງສູນສົ່ງເສີມ ຜູ້ປະກອບການ ຫລື ສູນພັດທະນາຜູ້ ປະກອບ ການທຸລະກິດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ສ້າງທຸລະກິດໃໝ່, ຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານຈັດການແບບໃໝ່; ໂຄງການສ້າງສູນພັດທະນາການ ທ່ອງທ່ຽວແບບໃໝ່ ຕິດພັນກັບການ ສ້າງບຸກຄະລະກອນ ໃນການຮັບໃຊ້ ໃນອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ຈະເປີດສູນ ທີ່ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແລະ ໂຄງການສ້າງສູນພົບ ປະນັກທຸລະກິດໜຸ່ມ ໃນນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ ແມ່ນດຶງດູດຄວາມສາມັກຄີ ຂອງຜູ້ປະກອບການໜຸ່ມ, ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໜຸ່ມ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບສາກົນໄດ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ, ປຸກລະດົມໃຫ້ຊາວໜຸ່ມລາວ ທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ຫັນມາ ເປັນຜູ້ປະກອບການ ຫລື ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ, ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຈາກທຸລະກິດນ້ອຍໆ.

Cr.KPL

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.