Sunday, April 21, 2024
Lenovo

ເອດີບີ ຄາດວ່າເສດຖະກິດລາວຈະເຕີບໂຕ ຢູ່ລະ ດັບປານກາງ ໃນປີ 2018 ແລະ 2019

ທີ່ຫ້ອງການສຳນັກງານທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານ ການຄາດ ຄະເນການພັດທະນາຂອງອາຊີ ປະຈຳປີ 2018 ສະບັບປັບປຸງ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ລັດຕະນະໄຕ ຫລວງລາດບັນດິດ.

ໄດ້​ໃຫ້​ຮູ້ວ່າ ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະເຕີບໂຕຢູ່ທີ່ລະດັບປານກາງ ໃນປີ 2018 ເນື່ອງຈາກການຄາດຄະເນ ການຜະລິດຂອງກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈະຕ່ຳກວ່າຄາດໝາຍ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຂະຫຍາຍຕົວຂະແໜງກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍລິການ ຈະຊ່ວຍທົດແທນບາງສ່ວນ ຂອງຜົນກະທົບທາງລົບເຫລົ່ານີ້.

ເອດີບີ ຄາດວ່າ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະເຕີບໂຕ ທີ່ອັດຕາ 6,6% ສຳລັບປີ 2018 ແລະ 6,9% ສຳລັບປີ 2019, ຊຶ່ງຫລຸດລົງຕ່ຳກວ່າຈາກການຄາດຄະເນ ໃນເດືອນເມສາ 2018 ທີ່ 6,8% ສຳລັບປີນີ້ ແລະ 7,0% ສຳລັບປີໜ້າ. ຂະແໜງກະສິກຳຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕ ຢູ່ທີ 2% ສຳ ລັບ ປີນີ້ ໃນຂະນະທີ່ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 8% ແລະ ການຜະລິດຈາກຂະແໜງບໍ່ແຮ່ ຄາດວ່າຈະຫລຸດລົງທີ່ 2%. ຂະແໜງກໍ່ສ້າງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກ ການ ລົງທຶນໂດຍກົງ ຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນບັນດາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າແຮງນ້ຳ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຂົນສົ່ງເປັນຕົ້ນ ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ປັດຈຸບັນກຳ ລັງດຳເນີນ ການ ກໍ່ສ້າງຢູ່. ການຫລຸດລົງຂອງຄ່າເງິນກີບລາວ ທີ່ໄວຂຶ້ນ, ໂດຍທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດໃນຕະຫລາດທົ່ວໄປ ສົມທຽບອັດຕາແລກປ່ຽນທາງການ ເລີ່ມຈາກເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນກໍ ລະ ກົດ 2018 ເພາະຄັງສຳຮອງທີ່ບໍ່ສູງ. ອັດຕາເງິນເຟີ້ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 0,5% ຈາກການຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນ ຢູ່ທີ່ 2,5% ໃນປີ 2018 ແລະ 3,1% ໃນປີ 2019. ເນື່ອງ ຈາກລາຄານ້ຳມັນໃນຕະຫລາດໂລກ ມີການເໜັງຕີງ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ນ້ຳຖ້ວມເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງໄດ້ທໍາລາຍຜົນລະປຸກ ແລະ ຂັດຂວາງການ ບໍລິການຂົນສົ່ງໃນ ສປປ ລາວ.

Cr.KPL
ຮູບ​ພາບ​ປະ​ກອບ: i.ytimg.com/

ທີ່ຫ້ອງການສຳນັກງານທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານ ການຄາດ ຄະເນການພັດທະນາຂອງອາຊີ ປະຈຳປີ 2018 ສະບັບປັບປຸງ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ລັດຕະນະໄຕ ຫລວງລາດບັນດິດ.

ໄດ້​ໃຫ້​ຮູ້ວ່າ ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະເຕີບໂຕຢູ່ທີ່ລະດັບປານກາງ ໃນປີ 2018 ເນື່ອງຈາກການຄາດຄະເນ ການຜະລິດຂອງກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈະຕ່ຳກວ່າຄາດໝາຍ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຂະຫຍາຍຕົວຂະແໜງກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍລິການ ຈະຊ່ວຍທົດແທນບາງສ່ວນ ຂອງຜົນກະທົບທາງລົບເຫລົ່ານີ້.

ເອດີບີ ຄາດວ່າ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະເຕີບໂຕ ທີ່ອັດຕາ 6,6% ສຳລັບປີ 2018 ແລະ 6,9% ສຳລັບປີ 2019, ຊຶ່ງຫລຸດລົງຕ່ຳກວ່າຈາກການຄາດຄະເນ ໃນເດືອນເມສາ 2018 ທີ່ 6,8% ສຳລັບປີນີ້ ແລະ 7,0% ສຳລັບປີໜ້າ. ຂະແໜງກະສິກຳຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕ ຢູ່ທີ 2% ສຳ ລັບ ປີນີ້ ໃນຂະນະທີ່ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 8% ແລະ ການຜະລິດຈາກຂະແໜງບໍ່ແຮ່ ຄາດວ່າຈະຫລຸດລົງທີ່ 2%. ຂະແໜງກໍ່ສ້າງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກ ການ ລົງທຶນໂດຍກົງ ຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນບັນດາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າແຮງນ້ຳ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຂົນສົ່ງເປັນຕົ້ນ ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ປັດຈຸບັນກຳ ລັງດຳເນີນ ການ ກໍ່ສ້າງຢູ່. ການຫລຸດລົງຂອງຄ່າເງິນກີບລາວ ທີ່ໄວຂຶ້ນ, ໂດຍທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດໃນຕະຫລາດທົ່ວໄປ ສົມທຽບອັດຕາແລກປ່ຽນທາງການ ເລີ່ມຈາກເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນກໍ ລະ ກົດ 2018 ເພາະຄັງສຳຮອງທີ່ບໍ່ສູງ. ອັດຕາເງິນເຟີ້ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 0,5% ຈາກການຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນ ຢູ່ທີ່ 2,5% ໃນປີ 2018 ແລະ 3,1% ໃນປີ 2019. ເນື່ອງ ຈາກລາຄານ້ຳມັນໃນຕະຫລາດໂລກ ມີການເໜັງຕີງ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ນ້ຳຖ້ວມເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງໄດ້ທໍາລາຍຜົນລະປຸກ ແລະ ຂັດຂວາງການ ບໍລິການຂົນສົ່ງໃນ ສປປ ລາວ.

Cr.KPL
ຮູບ​ພາບ​ປະ​ກອບ: i.ytimg.com/

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ການນຳອາຫານດິບສົດໆມາໝັກດອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຜັກ ຫຼືື ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ຖືເປັນການຖະໜອມອາຫານທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງຄົນບູຮານ, ແຕ່ກ່ອນນັ້ນມີການໝັກດອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ຫາມານັ້ນ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດໄວ້ກິນເອງພາຍໃນຄອບຄົວ.

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.