Sunday, April 21, 2024
Lenovo

ອົງການນິດາ ປະເທດໄທ ອະນຸມັດເງິນກູ້ໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ມູນຄ່າ 1,82 ຕື້ກວ່າບາດ

ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 11 ( R11 ) ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ອົງການນິດາ ປະເທດໄທ ອະນຸມັດເງິນກູ້ໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ມູນຄ່າ 1,82 ຕື້ກວ່າບາດ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສັ້ນທາງແຕ່ຄົກເຂົ້າດໍ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ເມືອງຊະນະຄາມ ຫາບ້ານວັງ-ບ້ານນໍ້າສັງ ເປັນເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງແຂວງໄຊຍະບູລີ ຫາແຂວງວຽງຈັນ.”

(1) ໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ 2018, ກະຊວງການເງິນໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາເງິນກູ້ຢືມລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ອົງການຮ່ວມມືພັດທະນາເສດຖະກິດກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ( NEDA ) ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ສຳລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 11 ( R11 );
(2) ເປັນການຍົກລະດັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ບັນດາເສັ້ນທາງຕາມແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງທີ່ຕິດພັນກັບຍຸດທະສາດການເຊື່ອມຈອດລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ແລະ ແຜນສືບຕໍ່ຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າຮອດປີ 2022;
(3) ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 11 ( R11 ) ເປັນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ບ້ານໂນນສະຫວັນ-ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ແລະ ແຕ່ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ຊະນະຄາມ ລວມໄລຍະທາງທັງໝົດ 124 ກິໂລແມັດ;
(4) ຈຸດປະສົງຂອງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອເຊື່ອມຈອມເສັ້ນທາງຈາກແຂວງໄຊຍະບູລີ ກັບ ບັນດາແຂວງທາງພາກເໜືອຂອງໄທ ແນໃສ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເດີນທາງໄປມາ ແລະ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ;
(5) ເປັນການສືບຕໍ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງແຕ່ບ້ານຕາດທອງຫາເມືອງສັງທອງ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ NEDA ໃນປີ 2010;
(6) ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຍັງເປັນການສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍການພັດທະນາເສັ້ນທາງພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ຖືກບັນຈຸໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະ ກິດສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
(7) ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຄັ້ງທີ 8 ກໍ່ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍໃນການສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງການທີ່ຈໍາເປັນໂດຍການຍົກລະດັບບັນດາເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ບັນດາເສັ້ນທາງຕາມແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ;
(8) ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທີ 11 ( R11 ) ແມ່ນນອນໃນແຜນການຮ່ວມມື 03 ປີ ( 2017 – 2019 ) ລະຫວ່າງ ສປປລາວ ແລະ ອົງການຮ່ວມມືພັດທະນາເສດຖະກິດກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ;
(9) ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສປປລາວ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການ NEDA ເປັນຈໍານວນ 18 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າ 10,36 ຕື້ກວ່າບາດ ທັງໃນຮູບແບບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ການໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຜ່ອນຜັນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ທີ່ຕິດພັນກັບຍຸດທະສາດການເຊື່ອມຈອດລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ໂດຍສະເພາະໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ຍັງມີແຜນສືບຕໍ່ຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າຮອດປີ 2022.

ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 11 ( R11 ) ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ອົງການນິດາ ປະເທດໄທ ອະນຸມັດເງິນກູ້ໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ມູນຄ່າ 1,82 ຕື້ກວ່າບາດ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສັ້ນທາງແຕ່ຄົກເຂົ້າດໍ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ເມືອງຊະນະຄາມ ຫາບ້ານວັງ-ບ້ານນໍ້າສັງ ເປັນເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງແຂວງໄຊຍະບູລີ ຫາແຂວງວຽງຈັນ.”

(1) ໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ 2018, ກະຊວງການເງິນໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາເງິນກູ້ຢືມລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ອົງການຮ່ວມມືພັດທະນາເສດຖະກິດກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ( NEDA ) ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ສຳລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 11 ( R11 );
(2) ເປັນການຍົກລະດັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ບັນດາເສັ້ນທາງຕາມແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງທີ່ຕິດພັນກັບຍຸດທະສາດການເຊື່ອມຈອດລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ແລະ ແຜນສືບຕໍ່ຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າຮອດປີ 2022;
(3) ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 11 ( R11 ) ເປັນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ບ້ານໂນນສະຫວັນ-ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ແລະ ແຕ່ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ຊະນະຄາມ ລວມໄລຍະທາງທັງໝົດ 124 ກິໂລແມັດ;
(4) ຈຸດປະສົງຂອງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອເຊື່ອມຈອມເສັ້ນທາງຈາກແຂວງໄຊຍະບູລີ ກັບ ບັນດາແຂວງທາງພາກເໜືອຂອງໄທ ແນໃສ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເດີນທາງໄປມາ ແລະ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ;
(5) ເປັນການສືບຕໍ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງແຕ່ບ້ານຕາດທອງຫາເມືອງສັງທອງ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ NEDA ໃນປີ 2010;
(6) ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຍັງເປັນການສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍການພັດທະນາເສັ້ນທາງພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ຖືກບັນຈຸໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະ ກິດສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
(7) ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຄັ້ງທີ 8 ກໍ່ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍໃນການສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງການທີ່ຈໍາເປັນໂດຍການຍົກລະດັບບັນດາເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ບັນດາເສັ້ນທາງຕາມແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ;
(8) ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທີ 11 ( R11 ) ແມ່ນນອນໃນແຜນການຮ່ວມມື 03 ປີ ( 2017 – 2019 ) ລະຫວ່າງ ສປປລາວ ແລະ ອົງການຮ່ວມມືພັດທະນາເສດຖະກິດກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ;
(9) ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສປປລາວ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການ NEDA ເປັນຈໍານວນ 18 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າ 10,36 ຕື້ກວ່າບາດ ທັງໃນຮູບແບບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ການໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຜ່ອນຜັນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ທີ່ຕິດພັນກັບຍຸດທະສາດການເຊື່ອມຈອດລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ໂດຍສະເພາະໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ຍັງມີແຜນສືບຕໍ່ຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າຮອດປີ 2022.

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ການນຳອາຫານດິບສົດໆມາໝັກດອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຜັກ ຫຼືື ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ຖືເປັນການຖະໜອມອາຫານທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງຄົນບູຮານ, ແຕ່ກ່ອນນັ້ນມີການໝັກດອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ຫາມານັ້ນ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດໄວ້ກິນເອງພາຍໃນຄອບຄົວ.

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.