Saturday, May 25, 2024
Lenovo

ກອງ​ປະ​ຊຸມຜົນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີ ຂອງເດັກນ້ອຍໃນ ສ​ປ​ປລາວ

ທ້າຍ​ອາ​ທິດ​ຜ່າ​ນມາ, ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການ ອຸຍນີເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຈັດພິທີເຜີຍແຜ່ບົດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ການວິເຄາະບັນດາປັດໄຈເຖິງຄວາມ ເປັນຢູ່ທີ່ດີ ລວມທັງຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາດ້ານຕ່າງໆ ຂອງເດັກນ້ອຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ(MODA) ເຊິ່ງບົດວິເຄາະດັ່ງກ່າວ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມສະຫລັບຊັບຊ້ອນຂອງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຂາດເຂີນຂອງເດັກນ້ອຍຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ ພາກລັດໄດ້ມີແຜນການ ວາງນະໂຍບາຍການພັດທະນາເດັກ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ຂອງເດັກໃນແຕ່ລະໄລຍະເກນອາຍຸ.

ທ່ານ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ກ່າວວ່າ: ການວິເຄາະບັນດາປັດໄຈ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາດ້ານຕ່າງໆຂອງເດັກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງເປັນການປະກອບສ່ວນ ໃນການທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ການວາງແຜນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກໂດຍກົງ ແນ່ໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຊີ້ວັດດ້ານ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ 1.2 ວ່າດ້ວຍ ການຫລຸດຜ່ອນອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ໃນທຸກດ້ານຂອງ ຜູ້ຊາຍ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນທຸກເກນອາຍຸໃຫ້ໄດ້ເຄິ່ງໜຶ່ງ ພາຍໃນປີ 2030. ນອກຈາກນີ້, ບົດວິເຄາະດັ່ງກ່າວຈະເປັນພື້ນຖານ ໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນ ເຂົ້າໃນບົດລາຍງານກາງສະໄໝ ຂອງແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8, ກະກຽມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ໃນເດືອນ ທັນວາ 2018 ນີ້.

ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສາມພາກສ່ວນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງບົດວິເຄາະດັ່ງກ່າວ ແລະ ຫວັງວ່າຈະເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໃນການນຳໃຊ້ເຂົ້າ ໃນການວາງແຜນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຊື່ອມສານບັນດາຕົວຊີ້ວັດຂອງ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ່ຕິດພັນກັບເດັກ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງເດັກ ກໍຄື ຜູ້ສືບທອດ ໃນອະນາຄົດຂອງຊາດຕາມຫລັກການ “ບໍ່ປະຖີ້ມໃຜໄວ້ຂ້າງຫຼັງ” ຂອງວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປຊ ຮອດປີ 2030.

Cr.kpl
#insidelaos

ທ້າຍ​ອາ​ທິດ​ຜ່າ​ນມາ, ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການ ອຸຍນີເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຈັດພິທີເຜີຍແຜ່ບົດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ການວິເຄາະບັນດາປັດໄຈເຖິງຄວາມ ເປັນຢູ່ທີ່ດີ ລວມທັງຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາດ້ານຕ່າງໆ ຂອງເດັກນ້ອຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ(MODA) ເຊິ່ງບົດວິເຄາະດັ່ງກ່າວ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມສະຫລັບຊັບຊ້ອນຂອງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຂາດເຂີນຂອງເດັກນ້ອຍຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ ພາກລັດໄດ້ມີແຜນການ ວາງນະໂຍບາຍການພັດທະນາເດັກ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ຂອງເດັກໃນແຕ່ລະໄລຍະເກນອາຍຸ.

ທ່ານ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ກ່າວວ່າ: ການວິເຄາະບັນດາປັດໄຈ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາດ້ານຕ່າງໆຂອງເດັກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງເປັນການປະກອບສ່ວນ ໃນການທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ການວາງແຜນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກໂດຍກົງ ແນ່ໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຊີ້ວັດດ້ານ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ 1.2 ວ່າດ້ວຍ ການຫລຸດຜ່ອນອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ໃນທຸກດ້ານຂອງ ຜູ້ຊາຍ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນທຸກເກນອາຍຸໃຫ້ໄດ້ເຄິ່ງໜຶ່ງ ພາຍໃນປີ 2030. ນອກຈາກນີ້, ບົດວິເຄາະດັ່ງກ່າວຈະເປັນພື້ນຖານ ໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນ ເຂົ້າໃນບົດລາຍງານກາງສະໄໝ ຂອງແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8, ກະກຽມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ໃນເດືອນ ທັນວາ 2018 ນີ້.

ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສາມພາກສ່ວນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງບົດວິເຄາະດັ່ງກ່າວ ແລະ ຫວັງວ່າຈະເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໃນການນຳໃຊ້ເຂົ້າ ໃນການວາງແຜນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຊື່ອມສານບັນດາຕົວຊີ້ວັດຂອງ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ່ຕິດພັນກັບເດັກ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງເດັກ ກໍຄື ຜູ້ສືບທອດ ໃນອະນາຄົດຂອງຊາດຕາມຫລັກການ “ບໍ່ປະຖີ້ມໃຜໄວ້ຂ້າງຫຼັງ” ຂອງວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປຊ ຮອດປີ 2030.

Cr.kpl
#insidelaos

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອະຣິໂຊນາ ຄົ້ນພົບວ່າ: ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ຢູ່ຕາມຫ້ອງນໍ້າ ນັ້ນ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເລື່ອງນີ້ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຜ້າທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອແບັດເທີເຣຍ ໂຄລິຟອມ ຈັບຢູ່ຫຼາຍເຖິງ 80% ໂດຍທີ່ເຊື້ອໂຣກຈຳພວກນີ້ ມີຢູ່ຕາມລະບົບທາງເດີນອາຫານ ນັບທັງມະນຸດ ແລະສັດ. ນອກນີ້ ຍັງພົບເຊື້ອ ອີໂຄໄລ ປົນເປື້ອນຢູ່ອີກ 25%.

ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ

ແຂວງ ໄຊສົມບຸູນ ຖືວ່າເປັນແຂວງໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ແລະ ກໍເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລ້ວ ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຄົ້ນພົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຜາສະຫງົບ, ເມືອງ ອະນຸວົງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

“ຄິດລົບ” ໂຣກຫົວໃຈກໍ່ໂຕ

ນັກວິທະຍາສາດໃນ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ທຳການວິໄຈ ພົບວ່າ ອາລົມໃນດ້ານລົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກັງວົນ ແລະຊຶມເສົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.