ເຊີນຮ່ວມງານເທດສະການແຮງງານປະຈໍາປີ 2018

ສໍາລັບງານເທດສະການແຮງງານປະຈໍາປີ 2018 ທີ່ກໍາລັງຈະຈັດຂື້ນນີ້, ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຍົກເອົາບັນຫາສໍາຄັນຫຼັກສອງຫົວຂໍ້ມາສົນທະນາຄື: ການສຶກສາ ແລະ ການຈັດຫາງານ ຄາດວ່າຈະມີຜູ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມງານໃນປີນີ້.

ງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານປະຈໍາປີ 2018 ນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບປະສົບການ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນມາຈາກການຈັດງານໃນໄລຍະປີຜ່ານໆມາ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາເຊື່ອແນ່ວ່າປີນີ້ຈະເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດ ແລະ ກໍ່ຈະເປັນງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກ່ວາງານຂອງທຸກໆປີທີ່ຜ່ານ ພາຍໃນການທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບກິດຈະກໍາຫຼາກຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນກິດຈະກໍາຈາກບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອອກບຸດ ແລະ ກິດຈໍາກິດອື່ນໆຂອງ ງານນຶ່ງອີກ.

ເພາະວ່າພວກຫມັ້ນໃຈວ່າພວກເຮົາໄດ້ມີການກຽມຄວາມພ້ອມທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາມາຢ່າງເຕັມທີ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ປ້າຍບິວບອດ, ໂປສເຕີໃບປິວ, ໂທລະທັດ, ວິທະຍຸ ແລະ ສື່ອອນລາຍນໍາອີກ, ງານມະຫາກໍາ ນັດພົບແຮງງານປະຈໍາປີ 2017 ຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ຫນ່ວຍງານພາກລັດໄດ້ນໍາສະເຫນີນະໂຍບາຍບັງຄັບ ແລະ ລະບຽບກົດຫມາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຮງງານ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ AEC ໃນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຂອງລາວບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມ ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.

ນອກຈາກນັ້ນພວກເຮົາຍັງມີກິດຈະກໍາ ຫຼິ້ນເກມແຈກຂອງລາງວັນໂປຣໂຫມດນໍາສະເຫນີສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນ ຕ່າງໆຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອອກບຸດ ແລະ ການສະແດງສິນລະປະຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົານໍາມາສະແດງ.

ລາຍລະອຽດຂອງງານ 
1. ຊື່ງານ
ຕະຫຼາດນັດແຮງງານປະຈໍາປີ 2018

II. ວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ການຈັດງານ
ສະຖານທີ່ງານ: ສູນການຄ້າທົ່ງຂັນຄໍາ ຊັ້ນ 3 ວັນທີ: 14-16 ທັນວາ 2018 ເວລາ: 08:00 – 18:00

ຂ. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດງານ 
• ເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ຜູ້ວ່າຈ້າງ ແລະ ຜູ້ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາມາພົບກັນ.
• ຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆລວມເຖິງຜູ້ສະຫມັກວຽກສະດວກໃນການສະຫມັກ ແລະ ສໍາພາດ.
• ເປັນເວທີໃນການໂຄສະນາສິນຄ້າ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ 
• ເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ພົບປະກັບນາຍຈ້າງ ແລະ ສາຍງານທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
• ສ້າງຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບບັງຄັງຂອງນາຍຈ້າງທີ່ມີຕໍ່ແຮງງານ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງບັນຫາຂອງການສັນຫາງານ ແລະການສະໝັກງານ.

ສໍາລັບງານເທດສະການແຮງງານປະຈໍາປີ 2018 ທີ່ກໍາລັງຈະຈັດຂື້ນນີ້, ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຍົກເອົາບັນຫາສໍາຄັນຫຼັກສອງຫົວຂໍ້ມາສົນທະນາຄື: ການສຶກສາ ແລະ ການຈັດຫາງານ ຄາດວ່າຈະມີຜູ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມງານໃນປີນີ້.

ງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານປະຈໍາປີ 2018 ນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບປະສົບການ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນມາຈາກການຈັດງານໃນໄລຍະປີຜ່ານໆມາ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາເຊື່ອແນ່ວ່າປີນີ້ຈະເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດ ແລະ ກໍ່ຈະເປັນງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກ່ວາງານຂອງທຸກໆປີທີ່ຜ່ານ ພາຍໃນການທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບກິດຈະກໍາຫຼາກຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນກິດຈະກໍາຈາກບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອອກບຸດ ແລະ ກິດຈໍາກິດອື່ນໆຂອງ ງານນຶ່ງອີກ.

ເພາະວ່າພວກຫມັ້ນໃຈວ່າພວກເຮົາໄດ້ມີການກຽມຄວາມພ້ອມທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາມາຢ່າງເຕັມທີ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ປ້າຍບິວບອດ, ໂປສເຕີໃບປິວ, ໂທລະທັດ, ວິທະຍຸ ແລະ ສື່ອອນລາຍນໍາອີກ, ງານມະຫາກໍາ ນັດພົບແຮງງານປະຈໍາປີ 2017 ຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ຫນ່ວຍງານພາກລັດໄດ້ນໍາສະເຫນີນະໂຍບາຍບັງຄັບ ແລະ ລະບຽບກົດຫມາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຮງງານ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ AEC ໃນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຂອງລາວບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມ ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.

ນອກຈາກນັ້ນພວກເຮົາຍັງມີກິດຈະກໍາ ຫຼິ້ນເກມແຈກຂອງລາງວັນໂປຣໂຫມດນໍາສະເຫນີສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນ ຕ່າງໆຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອອກບຸດ ແລະ ການສະແດງສິນລະປະຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົານໍາມາສະແດງ.

ລາຍລະອຽດຂອງງານ 
1. ຊື່ງານ
ຕະຫຼາດນັດແຮງງານປະຈໍາປີ 2018

II. ວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ການຈັດງານ
ສະຖານທີ່ງານ: ສູນການຄ້າທົ່ງຂັນຄໍາ ຊັ້ນ 3 ວັນທີ: 14-16 ທັນວາ 2018 ເວລາ: 08:00 – 18:00

ຂ. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດງານ 
• ເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ຜູ້ວ່າຈ້າງ ແລະ ຜູ້ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາມາພົບກັນ.
• ຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆລວມເຖິງຜູ້ສະຫມັກວຽກສະດວກໃນການສະຫມັກ ແລະ ສໍາພາດ.
• ເປັນເວທີໃນການໂຄສະນາສິນຄ້າ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ 
• ເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ພົບປະກັບນາຍຈ້າງ ແລະ ສາຍງານທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
• ສ້າງຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບບັງຄັງຂອງນາຍຈ້າງທີ່ມີຕໍ່ແຮງງານ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງບັນຫາຂອງການສັນຫາງານ ແລະການສະໝັກງານ.

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!