Sunday, May 19, 2024
Lenovo

ແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປ ການຈ່າຍຄ່າພາສີທີ່ດິນເປັນເລື່ອງງ່າຍໆ ໄປຈ່າຍຢູ່ໃສກໍໄດ້ພຽງປາຍນີ້ວເທົ່ານັ້ນ


ມື້ນີ້, ທີ່ກະຊວງການເງິນ, ກົມສ່ວນສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ຈັດພິທີເປີດການທົດລອງຊໍາລະຄ່າພາສີທີ່ດິນ ຜ່ານລະບົບ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໂດຍມີທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມສ່ວນສາອາກອນ ທ່ານ ນາງ ເພັດມາລາພອນ ວົງຈັນ ຮອງສູນບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະຜະລິດຕະພັນບັດ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການຈາກກົມ ແລະ ທະນາຄານເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ກ່າວວ່າ: ກົມສ່ວນສາອາກອນ ເລີ່ມຕົ້ນການຮ່ວມມືກັບ ທຄຕລ ຄັ້ງທໍາອິດ ແມ່ນການພັດທະນາລະບົບຮັບຊໍາລະຄ່າທໍານຽມຜ່ານ ທຄຕລ ໃນທ້າຍປີ 2017 ເຊິ່ງໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນລະດັບທີ່ໜ້າພໍໃຈ ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ແລະຄວາມເຊື່ອຖືຈາກສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສືບເນື່ອງມາຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານຈຶ່ງເລັ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຜ່ານທະນາຄານນີ້ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະພາກລັດ ເຊິ່ງສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ທັນເວລາ ຖືກຕ້ອງ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະສາມາດກວດສອບຄືນໄດ້.

ການຊໍາລະພາສີທີ່ດິນສາມາດຊໍາລະໄດ້ 3 ຊ່ອງທາງຄື: ຜ່ານເຄົ້າເຕີ້ ທຄຕລ ຜ່ານແອັບ BCEL one ແລະ ຜ່ານຕົວແທນ ທຄຕລ ໃນໄລຍະທໍາອິດຈະເປີດໃຫ້ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທຄຕລ ທົດລອງນໍາໃຊ້ກ່ອນເປັນເວລາ 1 ອາທິດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະເປີດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະຈະເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ສໍາບັບການຊໍາລະພາສີທີ່ດິນຜ່ານລະບົບຂອງ ທຄຕລ ນີ້ ພຽງແຕ່ປະກອບເອກະສານຄື: ໃບຕາດິນ ໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊ້ ພ້ອມດ້ວຍໃບຮັບເງິນຊໍາລະປີສຸດທ້າຍທີ່ທ່ານມາຊໍາລະ ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ຊໍາເນົາ ຫຼື ຕົ້ນສະບັບກໍ່ໄດ້ ເພື່ອປະກອບເອກະສານຊໍາລະພາສີທີ່ດິນ ຫຼັງຈາກຊໍາລະແລ້ວຈະໄດ້ຮັບໃບບິນເພື່ອເປັນຫຼັກຖານໃນການຊໍາລະແກ່ເຈົ້າຂອງໃບຕາດິນ.


ມື້ນີ້, ທີ່ກະຊວງການເງິນ, ກົມສ່ວນສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ຈັດພິທີເປີດການທົດລອງຊໍາລະຄ່າພາສີທີ່ດິນ ຜ່ານລະບົບ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໂດຍມີທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມສ່ວນສາອາກອນ ທ່ານ ນາງ ເພັດມາລາພອນ ວົງຈັນ ຮອງສູນບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະຜະລິດຕະພັນບັດ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການຈາກກົມ ແລະ ທະນາຄານເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ກ່າວວ່າ: ກົມສ່ວນສາອາກອນ ເລີ່ມຕົ້ນການຮ່ວມມືກັບ ທຄຕລ ຄັ້ງທໍາອິດ ແມ່ນການພັດທະນາລະບົບຮັບຊໍາລະຄ່າທໍານຽມຜ່ານ ທຄຕລ ໃນທ້າຍປີ 2017 ເຊິ່ງໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນລະດັບທີ່ໜ້າພໍໃຈ ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ແລະຄວາມເຊື່ອຖືຈາກສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສືບເນື່ອງມາຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານຈຶ່ງເລັ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຜ່ານທະນາຄານນີ້ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະພາກລັດ ເຊິ່ງສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ທັນເວລາ ຖືກຕ້ອງ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະສາມາດກວດສອບຄືນໄດ້.

ການຊໍາລະພາສີທີ່ດິນສາມາດຊໍາລະໄດ້ 3 ຊ່ອງທາງຄື: ຜ່ານເຄົ້າເຕີ້ ທຄຕລ ຜ່ານແອັບ BCEL one ແລະ ຜ່ານຕົວແທນ ທຄຕລ ໃນໄລຍະທໍາອິດຈະເປີດໃຫ້ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທຄຕລ ທົດລອງນໍາໃຊ້ກ່ອນເປັນເວລາ 1 ອາທິດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະເປີດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະຈະເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ສໍາບັບການຊໍາລະພາສີທີ່ດິນຜ່ານລະບົບຂອງ ທຄຕລ ນີ້ ພຽງແຕ່ປະກອບເອກະສານຄື: ໃບຕາດິນ ໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊ້ ພ້ອມດ້ວຍໃບຮັບເງິນຊໍາລະປີສຸດທ້າຍທີ່ທ່ານມາຊໍາລະ ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ຊໍາເນົາ ຫຼື ຕົ້ນສະບັບກໍ່ໄດ້ ເພື່ອປະກອບເອກະສານຊໍາລະພາສີທີ່ດິນ ຫຼັງຈາກຊໍາລະແລ້ວຈະໄດ້ຮັບໃບບິນເພື່ອເປັນຫຼັກຖານໃນການຊໍາລະແກ່ເຈົ້າຂອງໃບຕາດິນ.

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.