Sunday, April 21, 2024
Lenovo

ເຝິກອົບຮົມເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການເປັນຄູເຝິກ.

ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອໂພຊະນາການສາກົນ ຈັດເຝີກອົບຮົມຫົວຂໍ້:ຫຼັກສູດການທົບທວນຄວາມຮູ້ໃນການເປັນຄູເຝີກກ່ຽວກັບການລິເລີ່ມຫຼັກສູດການເຊື່ອມໂຍງກະສິກຳການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ ຂຶ້ນວັນທີ 13-15 ພະຈິກ 2018ທີ່ບໍລິສັດທີ່ປືກສາດ້ານວິສາຫະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (EDC) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີທ່ານ ມັນເຟຣດ ແບັດຈ໌ຫົວໜ້າທີມໂຄງການ NUFNIP ອົງການການ HELVETAS ປະຈຳລາວ ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກຕາງໜ້າສະຫະພັນແມ່ຍິງຈາກບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງ ເພື່ອທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ໃນການເປັນຄູເຝີກການລິເລີ່ມຫຼັກສູດ ການເຊື່ອມໂຍງກະສິກຳ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມາອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມໝັນໃຈໃຫ້ແກ່ວິຊາການຂອງລາວໃນການເປັນຄູເຝີກກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວໂດຍສະເພາະຢູ່ຂັ້ນບ້ານໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ ສຳລັບຫຼັກສູດທີ່ນຳມາອົບຮົມແມ່ນວິທີ ການແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດໂພຊະນາການໃນເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ເປັນວິທີການທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສາເຫດຂອງການຂາດໂພຊະນາການແບບກະທັນຫັນ ແລະ ແບບມີປັດໄຈກະທົບທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານການກິນອາຫານການເບິ່ງແຍງ ແລະ ລ້ຽງດູວຽກງານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸຂະພິບານ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານຕ່າງໆ (ສຸຂະພາບກະສິກຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ).

ເຊິ່ງສຳມະນາກອນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ປຶ້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບການດຳເນີນກິດຈະກຳການໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນຂັ້ນບ້ານທີ່ດຳເນີນໂຄງການວຽກງານດັ່ງກ່າວເຊິ່ງເປັນການເຝີກອົບຮົມທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງລາວເຮົາ ໃນນັ້ນຫຼັກສູດປະກອບມີ 8 ພາກ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ເປັນຮູບພາບ ແລະ ວິທີການເຮັດກິດຈະກຳໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນຂັ້ນບ້ານພາຍຫຼັງທີ່ສຳເລັດອົບຮົມໃນພາກທິດສະດີແລ້ວຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕົວຈິງຢູ່ຂັ້ນບ້ານເພື່ອແນໃສ່ເຮັດການປະຕິບັດວຽກງານໃນພຶດຕິກຳຕົວຈິງມີຜົນສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ.

Cr.Vientianemai
#insidelaos

ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອໂພຊະນາການສາກົນ ຈັດເຝີກອົບຮົມຫົວຂໍ້:ຫຼັກສູດການທົບທວນຄວາມຮູ້ໃນການເປັນຄູເຝີກກ່ຽວກັບການລິເລີ່ມຫຼັກສູດການເຊື່ອມໂຍງກະສິກຳການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ ຂຶ້ນວັນທີ 13-15 ພະຈິກ 2018ທີ່ບໍລິສັດທີ່ປືກສາດ້ານວິສາຫະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (EDC) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີທ່ານ ມັນເຟຣດ ແບັດຈ໌ຫົວໜ້າທີມໂຄງການ NUFNIP ອົງການການ HELVETAS ປະຈຳລາວ ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກຕາງໜ້າສະຫະພັນແມ່ຍິງຈາກບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງ ເພື່ອທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ໃນການເປັນຄູເຝີກການລິເລີ່ມຫຼັກສູດ ການເຊື່ອມໂຍງກະສິກຳ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມາອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມໝັນໃຈໃຫ້ແກ່ວິຊາການຂອງລາວໃນການເປັນຄູເຝີກກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວໂດຍສະເພາະຢູ່ຂັ້ນບ້ານໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ ສຳລັບຫຼັກສູດທີ່ນຳມາອົບຮົມແມ່ນວິທີ ການແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດໂພຊະນາການໃນເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ເປັນວິທີການທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສາເຫດຂອງການຂາດໂພຊະນາການແບບກະທັນຫັນ ແລະ ແບບມີປັດໄຈກະທົບທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານການກິນອາຫານການເບິ່ງແຍງ ແລະ ລ້ຽງດູວຽກງານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸຂະພິບານ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານຕ່າງໆ (ສຸຂະພາບກະສິກຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ).

ເຊິ່ງສຳມະນາກອນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ປຶ້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບການດຳເນີນກິດຈະກຳການໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນຂັ້ນບ້ານທີ່ດຳເນີນໂຄງການວຽກງານດັ່ງກ່າວເຊິ່ງເປັນການເຝີກອົບຮົມທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງລາວເຮົາ ໃນນັ້ນຫຼັກສູດປະກອບມີ 8 ພາກ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ເປັນຮູບພາບ ແລະ ວິທີການເຮັດກິດຈະກຳໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນຂັ້ນບ້ານພາຍຫຼັງທີ່ສຳເລັດອົບຮົມໃນພາກທິດສະດີແລ້ວຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕົວຈິງຢູ່ຂັ້ນບ້ານເພື່ອແນໃສ່ເຮັດການປະຕິບັດວຽກງານໃນພຶດຕິກຳຕົວຈິງມີຜົນສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ.

Cr.Vientianemai
#insidelaos

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ການນຳອາຫານດິບສົດໆມາໝັກດອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຜັກ ຫຼືື ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ຖືເປັນການຖະໜອມອາຫານທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງຄົນບູຮານ, ແຕ່ກ່ອນນັ້ນມີການໝັກດອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ຫາມານັ້ນ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດໄວ້ກິນເອງພາຍໃນຄອບຄົວ.

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.