ການຈັດເກັບລາຍຮັບງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ໃນປີນີ້ຄາດວ່າຈະໄດ້ເກີນແຜນເລັກໜ້ອຍ ປະມານ 25.496 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 100,17% ຂອງແຜນການປີ. ໃນນີ້, ລາຍຮັບພາຍໃນ 22.421 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 98,77% ເຊິ່ງການເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວແມ່ນຍ້ອນມີລາຍຮັບພາຍໃນຂອງບາງຂະແໜງການທີ່ຄາດວ່າຈະຈັດເກັບໄດ້ເກີນແຜນຍ້ອນມີລາຍໄດ້ຈາກການຊໍາລະໜີ້ຂອງລັດວິສາຫະກິດ, ເງິນປັນຜົນຈາກການຂາຍຮຸ້ນ, ລາຍຮັບຈາກຂະແໜງ ວິຊາການເພື່ອຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ຂະນະທີ່ ລາຍຈ່າຍຈະຢູ່ໃນລະດັບ 32.692,74 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 99,64% ຂອງແຜນການປີ.

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ລາຍງານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາປີ 2018 ແລະທິດທາງແຜນປີ 2019 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ວ່າ: ຜ່ານການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 9 ເດືອນ ປີ 2018 ເຫັນວ່າໄດ້ດີສົມຄວນຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2017, ລາຍຮັບທັງໝົດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 67,04% ຂອງແຜນການປີ (ເພີ່ມຂຶ້ນ15,5%). ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບພາຍໃນປະຕິບັດໄດ້ 69,69% ຂອງແຜນການປີ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 17,7% ທຽບ ໃສ່ປີ 2017), ແຕ່ລາຍຮັບຈາການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງປະມານ 45,20% ຂອງແຜນການປີ (ຫຼຸດຈາກປີຜ່ານມາ 6,85%). ສ່ວນລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ 68,16% (ເພີ່ມຂຶ້ນ 14,8% ທຽບໃສ່ປີ 2017), ບັນດາລາຍຈ່າບູລິມະສິດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການ ແລະທັນເວລາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ປະຕິບັດໄດ້ 70% ຂອງແຜນການ, ຊໍາລະໜີ້ສິນ 74,64%. ນອກນັ້ນ, ຍັງແກ້ໄຂໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ເຊັ່ນ: ຊໍາລະໜີ້ດ້ວຍແຫຼ່ງທຶນປົກກະຕິ, ອ່ວຍໜີ້ 3 ແຈ ແລະ ການຊໍາລະຄືນຕົ້ນທຶນພັນທະບັດລົງທຶນ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ຄາດຄະເນການຂາດດຸນງົບປະມານ ຈໍານວນ 7.196,59 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 4,72% ຂອງຈີດີພີ (ແຜນຂາດດູນທີ່ສະພາຮັບຮອງ ຈໍານວນ 7.357,41 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 4,92% ຂອງຈີດີພີ, ຕົວເລກຈີດີພີຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ 152.425 ຕື້ກີບ). ການລະດົມແຫຼ່ງທຶນເພື່ອດຸນດ່ຽງດ້ານງົບປະມານປີ 2018 ແມ່ນປະຕິບັດຕາມແຜນການເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ກໍາລັງດໍາເນີນການລະດົມທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການເບີກຈ່າຍໃນປີ ພ້ອມທັງສໍາເລັດຂັ້ນຕອນການກະກຽມເພື່ອທົດລອງອອກຈໍາໜ່າຍບັນທະບັດລັດຖະບານຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໃນທ້າຍປີ 2018.

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ


ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ຂະນະທີ່ ອັດຕາເງິນເຟີ້ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 0,95% ໃນເດືອນມັງກອນ 2018 ມາເປັນ 2,08% ໃນ 9 ເດືອນປີ 2018 ເຊິ່ງນອນຢູ່ໃນແຜນການກໍານົດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5%, ສະເພາະເດືອນກັນຍາ 2018 ອັດຕາເງິນເຟີ້ແມ່ນ 3,06%; ປະລິມານເງິນຈໍລະຈອນ (M2) ໃນລະດັບ 9,89% ໃນເດືອນ 9/2018 ເຊິ່ງແຜນການບໍ່ເກີນ 25% ເຫັນວ່າຕໍ່າກວ່າກໍານົດ; ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນໂດລາສະເລ່ຍອ່ອນຄ່າ 3,78% ແລະ ເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນບາດອ່ອນຄ່າ 4,50% (ສະເລ່ຍ 9ເດືອນ) ທຽບໃສ່ກັບປີຜ່ານມາ; ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຮອດເດືອນ 9/2018 ກຸ້ມການນໍາເຂົ້າ 3,51 ເດືອນ ຕໍ່າກວ່າແຜນການທີ່ກໍານົດໄວ້ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 5 ເດືອນ, ທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2017 ຫຼຸດລົງ (ປີ 2017 ກຸ້ມ 4,4 ເດືອນ); ຍອດເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດກວມເອົາ 55,82% ຂອງຈີດີພີ (ແຜນການ 66% ຂອງຈີດີພີ) ແລະຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທ້າຍເດືອນ 9/2018 ກວມເອົາ 48,88% ຂອງຈີດີພີ (ແຜນການ 55% ຂອງຈີດີພີ). ສ່ວນອັດຕາໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) ຢູ່ໃນລະດັບ 3,09% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ (ແຜນການບໍ່ເກີນ 3%).

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍັງໄດ້ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2019 ຕື່ມອີກວ່າ: ຄາດໝາຍລາຍຮັບງົບປະມານລວມທັງໝົດ 26 ພັນກວ່າຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,35%. ໃນນີ້, ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 2.065 ຕື້ກວ່າກີບ, ລາຍຮັບພາຍໃນ 24 ພັນກວ່າຕື້. ສ່ວນລາຍຈ່າຍບໍ່ໃຫ້ເກີນ 33 ພັນກວ່າຕື້ກີບ ໃນນີ້, ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິເກືອບ 22 ພັນກວ່າຕື້ ແລະລາຍຈ່າຍການລົງທຶນຂອງລັດ 11 ພັນກວ່າຕື້.

Hits: 7

LEAVE A REPLY

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້