ສາທາລະນະສຸກ ບັນລຸຄາດໝາຍ 9 ຕົວຊີ້ວັດ ຂອງແຜນງານອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ

ບໍ່​ດົນ​ຜ່ານ​ມານີ້, ທີ່ແຂວງ ວຽງຈັນ, ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອປັບປຸງແຜນການ 2019 ແລະ ສ້າງແຜນການ 2020 ສຳລັບ 9 ແຂວງພາກເໜືອຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ກະທົບໃສ່ 9 ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະພາ ຮັບຮອງ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ, ເຊິ່ງຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍອັດຕາການຕາຍ ຂອງເດັກ ນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີນ້ຳໜັກຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫ້ຍັງເຫລືອ 21%, ອັດຕາການຕາຍ ຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີລວງສູງຕ່ຳ ກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫ້ຍັງເຫລືອ 33,2%, ຕາຍອັດຕາການຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ ໃຫ້ຍັງເຫລືອ 38/1.000 ຄົນ ຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ, ອັດຕາການຕາຍ ຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ໃຫ້ຍັງເຫລືອ 51/1.000 ຄົນ ຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ, ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ໃຫ້ຍັງເຫລືອ 175/100.000 ຄົນຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ, ອັດຕາການເກີດລູກ ມີແພດຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ 74%, ອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດ ໃນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີໃຫ້ໄດ້ 90%, ອັດຕາ ການຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດໃຫ້ໄດ້ 88% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍຄອບຄົວ ໃຫ້ໄດ້ 73% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ.

ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ໃນປີ2017 ຜ່ານມາ ໃນທົ່ວປະເທດອັດຕາເດັກນ້ອຍ ນ້ຳໜັກຫລຸດມາດຕະຖານ 21,1%, ການສູງຕ່ຳບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ 33%, ອັດຕາການຕາຍ ຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ 40/1.000 ຄົນຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ 46/1.000 ຄົນຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ.

ນອກຈາກນີ້, ອັດຕາການເກີດມີແພດຊ່ວຍ 64,4%, ການສັກຢາກັນພະຍາດ 59,7%, ການຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດ 83,9% ແລະ ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ 73,8%. ສຳລັບການສຳຫລວດອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ໃນປີ 2018 ມີ 175/100.000ຄົນ ເຫັນວ່າຫລຸດລົງເມື່ອທຽບກັບປີ 2017.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ.ບຸນເພັງ ພິລາວົງ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ.
#insidelaos
Cr.KPL

ບໍ່​ດົນ​ຜ່ານ​ມານີ້, ທີ່ແຂວງ ວຽງຈັນ, ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອປັບປຸງແຜນການ 2019 ແລະ ສ້າງແຜນການ 2020 ສຳລັບ 9 ແຂວງພາກເໜືອຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ກະທົບໃສ່ 9 ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະພາ ຮັບຮອງ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ, ເຊິ່ງຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍອັດຕາການຕາຍ ຂອງເດັກ ນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີນ້ຳໜັກຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫ້ຍັງເຫລືອ 21%, ອັດຕາການຕາຍ ຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີລວງສູງຕ່ຳ ກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫ້ຍັງເຫລືອ 33,2%, ຕາຍອັດຕາການຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ ໃຫ້ຍັງເຫລືອ 38/1.000 ຄົນ ຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ, ອັດຕາການຕາຍ ຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ໃຫ້ຍັງເຫລືອ 51/1.000 ຄົນ ຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ, ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ໃຫ້ຍັງເຫລືອ 175/100.000 ຄົນຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ, ອັດຕາການເກີດລູກ ມີແພດຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ 74%, ອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດ ໃນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີໃຫ້ໄດ້ 90%, ອັດຕາ ການຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດໃຫ້ໄດ້ 88% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍຄອບຄົວ ໃຫ້ໄດ້ 73% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ.

ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ໃນປີ2017 ຜ່ານມາ ໃນທົ່ວປະເທດອັດຕາເດັກນ້ອຍ ນ້ຳໜັກຫລຸດມາດຕະຖານ 21,1%, ການສູງຕ່ຳບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ 33%, ອັດຕາການຕາຍ ຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ 40/1.000 ຄົນຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ 46/1.000 ຄົນຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ.

ນອກຈາກນີ້, ອັດຕາການເກີດມີແພດຊ່ວຍ 64,4%, ການສັກຢາກັນພະຍາດ 59,7%, ການຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດ 83,9% ແລະ ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ 73,8%. ສຳລັບການສຳຫລວດອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ໃນປີ 2018 ມີ 175/100.000ຄົນ ເຫັນວ່າຫລຸດລົງເມື່ອທຽບກັບປີ 2017.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ.ບຸນເພັງ ພິລາວົງ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ.
#insidelaos
Cr.KPL

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!