ແຂງ​ຄຳ​ມ່ວນ ສັ່ງ​ຮື້​ຖອນ​ 6 ໂຮງ​ງານ ແລະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ 27 ແຫ່ງ​ ຈາກ​ທັງ​ໝົດ 71 ແຫ່ງ ທີ່​ປຸ່ງ​ແຕ່ງ​ໄມ້​ບໍ່​ໄດ້​ມາດ​ຖານ

ພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຮື້ຖອນໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ຖາວອນ 6 ແຫ່ງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຈາກທັງໝົດ 71 ແຫ່ງໃນແຂວງ; ປັດຈຸບັນ, ກໍາລັງຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຕື່ມອີກ 27 ແຫ່ງ ໂດຍຈະໄດ້ອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກໍານົດໄວ້ ຄາດຄະເນວ່າຈະຮູ້ຜົນແນ່ນອນໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກ 2018.

ທ່ານ ວົງຊະນະໄຊ ໄຊຍະກຸມມານ, ຮັກສາການຫົວໜ້າຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການດັດສົມໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ທົ່ວແຂວງ ໃນວັນທີ 9 ພະຈິກ 2018 ຜ່ານມາວ່າ : ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 15/ນຍ, ໃນເມື່ອກ່ອນທົ່ວແຂວງມີໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເຟີນີເຈີຈໍານວນ 77 ແຫ່ງ ໄດ້ມີການຮື້ຖອນຈໍານວນ 6 ແຫ່ງ. ປັດຈຸບັນ, ທົ່ວແຂວງຍັງເຫຼືອ 71 ແຫ່ງ. ກ່ອນໜ້ານີ້, ວັນທີ 3-7 ພະຈິກ 2018 ຄະນະສະເພາະກິດຂອງແຂວງໄດ້ສືບຕໍ່ລົງກວດກາ ແລະ ດັດສົມໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເຟີນີເຈີໄມ້ຈໍານວນ 71 ແຫ່ງ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເນັ້ນໃສ່ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງໂຮງງານ, ວັດຖຸດິບທີ່ມີຢູ່, ການຊໍາລະອາກອນ, ຈຸດທີ່ຕັ້ງຕົວຈິງ (ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຂອບເຂດ 3 ປະເພດປ່າ), ການດໍາເນີນກິດຈະການທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ທາງຄະນະສະເພາະກິດຂອງແຂວງ ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາວ່າໃນຈໍານວນໂຮງງານ 27 ແຫ່ງ ທີ່ໄດ້ລົງກວດກາຕົວຈິງນັ້ນຈະມີໂຮງງານໃດແດ່ທີ່ສົມຄວນຍຸບເລີກ ແລະ ຍຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະການເປັນການຖາວອນ ເຊິ່ງຈະໄດ້ອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກໍານົດໄວ້ ຄາດຄະເນວ່າທ້າຍເດືອນພະຈິກ 2018 ຈະຮູ້ຜົນແນ່ນອນ.

ໃນຈໍານວນ 77 ໃນນັ້ນໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເຟີນີເຈີໄມ້ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນອກເຂດນອກ 3 ແຫ່ງ, ປະເພດປ່າມີ 37 ແຫ່ງ ແລະ ອີກ 3 ແຫ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນ 3 ປະເພດປ່າຄື: ປ່າຜະລິດ 11 ແຫ່ງ, ປ່າປ້ອງກັນ 9 ແຫ່ງ ແລະ 14 ແຫ່ງແມ່ນໂຮງານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ. ປັດຈຸບັນ, ເຫຼືອ 71 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ, ຢູ່ມີເມືອງທ່າແຂກ 7 ແຫ່ງ, ຫີນບູນ 2 ແຫ່ງ, ມະຫາໄຊ 4 ແຫ່ງ, ບົວລະພາ 6 ແຫ່ງ ແລະ ເມືອງໄຊບົວທອງ 8 ແຫ່ງ.

#insidelaos
Cr.ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຮື້ຖອນໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ຖາວອນ 6 ແຫ່ງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຈາກທັງໝົດ 71 ແຫ່ງໃນແຂວງ; ປັດຈຸບັນ, ກໍາລັງຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຕື່ມອີກ 27 ແຫ່ງ ໂດຍຈະໄດ້ອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກໍານົດໄວ້ ຄາດຄະເນວ່າຈະຮູ້ຜົນແນ່ນອນໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກ 2018.

ທ່ານ ວົງຊະນະໄຊ ໄຊຍະກຸມມານ, ຮັກສາການຫົວໜ້າຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການດັດສົມໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ທົ່ວແຂວງ ໃນວັນທີ 9 ພະຈິກ 2018 ຜ່ານມາວ່າ : ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 15/ນຍ, ໃນເມື່ອກ່ອນທົ່ວແຂວງມີໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເຟີນີເຈີຈໍານວນ 77 ແຫ່ງ ໄດ້ມີການຮື້ຖອນຈໍານວນ 6 ແຫ່ງ. ປັດຈຸບັນ, ທົ່ວແຂວງຍັງເຫຼືອ 71 ແຫ່ງ. ກ່ອນໜ້ານີ້, ວັນທີ 3-7 ພະຈິກ 2018 ຄະນະສະເພາະກິດຂອງແຂວງໄດ້ສືບຕໍ່ລົງກວດກາ ແລະ ດັດສົມໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເຟີນີເຈີໄມ້ຈໍານວນ 71 ແຫ່ງ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເນັ້ນໃສ່ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງໂຮງງານ, ວັດຖຸດິບທີ່ມີຢູ່, ການຊໍາລະອາກອນ, ຈຸດທີ່ຕັ້ງຕົວຈິງ (ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຂອບເຂດ 3 ປະເພດປ່າ), ການດໍາເນີນກິດຈະການທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ທາງຄະນະສະເພາະກິດຂອງແຂວງ ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາວ່າໃນຈໍານວນໂຮງງານ 27 ແຫ່ງ ທີ່ໄດ້ລົງກວດກາຕົວຈິງນັ້ນຈະມີໂຮງງານໃດແດ່ທີ່ສົມຄວນຍຸບເລີກ ແລະ ຍຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະການເປັນການຖາວອນ ເຊິ່ງຈະໄດ້ອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກໍານົດໄວ້ ຄາດຄະເນວ່າທ້າຍເດືອນພະຈິກ 2018 ຈະຮູ້ຜົນແນ່ນອນ.

ໃນຈໍານວນ 77 ໃນນັ້ນໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເຟີນີເຈີໄມ້ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນອກເຂດນອກ 3 ແຫ່ງ, ປະເພດປ່າມີ 37 ແຫ່ງ ແລະ ອີກ 3 ແຫ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນ 3 ປະເພດປ່າຄື: ປ່າຜະລິດ 11 ແຫ່ງ, ປ່າປ້ອງກັນ 9 ແຫ່ງ ແລະ 14 ແຫ່ງແມ່ນໂຮງານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ. ປັດຈຸບັນ, ເຫຼືອ 71 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ, ຢູ່ມີເມືອງທ່າແຂກ 7 ແຫ່ງ, ຫີນບູນ 2 ແຫ່ງ, ມະຫາໄຊ 4 ແຫ່ງ, ບົວລະພາ 6 ແຫ່ງ ແລະ ເມືອງໄຊບົວທອງ 8 ແຫ່ງ.

#insidelaos
Cr.ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ການໃຊ້ຊີວິດຍຸກໃໝ່ ຮູ້ຈັກຄົນປະເພດ Introvert ແລະ Extrovert

ສັງຄົມເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ເຊິ່ງການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັົບ 2 ປະເພດກຸ່ມຄົນ Introvert ແລະ Extrovert.

ເປີດຫໍພິພິທະພັນ ຊີວະນານາພັນ ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ

ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ, ຜູ້ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ຢໍລະປາ ແບບອະນຸລັກ ເພື່ອອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ້ອງກັນການລ່າສັດຕ່າງໆ. ຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໂດຍການເປີດຫໍພິພິທະພັນຊີວະນານາພັນນ້ຳກັດຢໍລາປ່າ, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງໝາຍທີ່ສຳຄັນແຫ່ງການອະນຸລັກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຂອບເຂດຢໍລະປາ.

ວັດໂພນພະເນົາ ວັດສະໄໝພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ

ດໂພນພະເນົາ (ວັດດອນພະເນົາ) ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕາມປະຫວັດໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ວັດນີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຊຸມປີ ຄ.ສ 1599 ສະໄໝ ພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ ທັມມິກະຣາດ ເປັນວັດປະຈຳພຣະອົງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!