ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກແຊັງ ກັນພະຍາດໄຂ້ທໍລະພິດແລ້ວ!

ໂຄງການສັກຢາກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ ຂອງສູນແມ່ ແລະ ເດັກ, ສູນຂ່າວສານການແພດ-ສຸຂະສຶກສາ ຮ່ວມກັບ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ໄດ້ລົງໂຄສະ ນາສຸຂະສຶກສາ ແລະ ສັກຢາກັນພະຍາດ ໄຂ້ທໍລະພິດ (Typhoid) ໃຫ້ແກ່ເດັກ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 6 ເດືອນຫາ 45 ປີ, ໂດຍບໍ່ຈໍາກັດເພດ ທີ່ຈຸດພັກເຊົາທັງໝົດ 7 ແຄ້ມ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 12 ພະຈິກ 2018, ໂດຍໃຊ້ວັກແຊັງທັງໝົດ 9.180 ໂດສ, 1ໂດສຕໍ່ 1 ຄົນ. ພ້ອມກັນນີ້, ທີມງານແພດປິ່ນປົວ, ແມ່ ແລະ ເດັກ, ໂພຊະນາການ, ສຸຂະສຶກສາແຂວງ, ເມືອງ ໄດ້ສົມທົບກັນລົງກວດສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກແບບເຊື່ອມສານແລະ ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ໃນ 19 ບ້ານເປົ້າໝາຍ, ເຊິ່ງສາມາດສັກໄດ້ 5.700 ກວ່າຄົນ.

ພະຍາດໄຂ້ທໍລະພິດ ເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ ໂດຍການກິນອາຫານ ຫລື ນ້ຳດື່ມ ທີ່ປົນເປື້ອນດ້ວຍເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ທໍລະພິດ ເມື່ອເປັນແລ້ວ ມັນຈະແຜ່ລະບາດເປັນວົງກວ້າງ ຈາກບ້ານນີ້ໄປຫາບ້ານອື່ນໄດ້ ຍ້ອນການຖ່າຍໜັກ ແບບຊະຊາຍ, ຂາດສຸຂະອະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນ. ຜູ້ມີເຊື້ອຈະມີອາການສະແດງອອກມາ ເປັນຕົ້ນ ມີໄຂ້ສູງຕະຫລອດ, ເຈັບບໍລິເວນທ້ອງຮຸນແຮງ, ເມື່ອຍ, ເຈັບຫົວ,ປວດຮາກ, ປັ່ນປ່ວນລະບົບລະລາຍ, ທ້ອງຜູກ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ຖ່າຍເປັນເລືອດ ຫລື ຖ່າຍດຳ ເປັນໄດ້ທັງເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ຖ້າເປັນແລ້ວ ຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ຈະມີອາການສົນ ຄື: ເຮັດໃຫ້ມີເລືອດໄຫລໃນລະບົບລະລາຍ, ໄສ້ຊອດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີອາການເຈັບ ຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ທໍລະພິດ ນອກຈາກການສັກຢາວັກແຊັງກັນພະຍາດແລ້ວ ຍັງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ໃນການຮັກສາອະນາໄມ 3 ສະອາດ ຄື: ກິນສະອາດ, ດື່ມສະອາດ ແລະ ຢູ່ສະອາດ. ພ້ອມຖ່າຍໃສ່ວິດທຸກຄັ້ງ, ໝັ່ນລ້າງມືໃສ່ສະບູກ່ອນອອກຈາກຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ໃຊ້ນ້ຳທີ່ສະອາດເພື່ອປຸງແຕ່ງອາຫານ.
#insidelaos
#ອິນ​ໄຊ​ລາວ
Cr.KPL

ໂຄງການສັກຢາກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ ຂອງສູນແມ່ ແລະ ເດັກ, ສູນຂ່າວສານການແພດ-ສຸຂະສຶກສາ ຮ່ວມກັບ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ໄດ້ລົງໂຄສະ ນາສຸຂະສຶກສາ ແລະ ສັກຢາກັນພະຍາດ ໄຂ້ທໍລະພິດ (Typhoid) ໃຫ້ແກ່ເດັກ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 6 ເດືອນຫາ 45 ປີ, ໂດຍບໍ່ຈໍາກັດເພດ ທີ່ຈຸດພັກເຊົາທັງໝົດ 7 ແຄ້ມ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 12 ພະຈິກ 2018, ໂດຍໃຊ້ວັກແຊັງທັງໝົດ 9.180 ໂດສ, 1ໂດສຕໍ່ 1 ຄົນ. ພ້ອມກັນນີ້, ທີມງານແພດປິ່ນປົວ, ແມ່ ແລະ ເດັກ, ໂພຊະນາການ, ສຸຂະສຶກສາແຂວງ, ເມືອງ ໄດ້ສົມທົບກັນລົງກວດສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກແບບເຊື່ອມສານແລະ ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ໃນ 19 ບ້ານເປົ້າໝາຍ, ເຊິ່ງສາມາດສັກໄດ້ 5.700 ກວ່າຄົນ.

ພະຍາດໄຂ້ທໍລະພິດ ເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ ໂດຍການກິນອາຫານ ຫລື ນ້ຳດື່ມ ທີ່ປົນເປື້ອນດ້ວຍເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ທໍລະພິດ ເມື່ອເປັນແລ້ວ ມັນຈະແຜ່ລະບາດເປັນວົງກວ້າງ ຈາກບ້ານນີ້ໄປຫາບ້ານອື່ນໄດ້ ຍ້ອນການຖ່າຍໜັກ ແບບຊະຊາຍ, ຂາດສຸຂະອະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນ. ຜູ້ມີເຊື້ອຈະມີອາການສະແດງອອກມາ ເປັນຕົ້ນ ມີໄຂ້ສູງຕະຫລອດ, ເຈັບບໍລິເວນທ້ອງຮຸນແຮງ, ເມື່ອຍ, ເຈັບຫົວ,ປວດຮາກ, ປັ່ນປ່ວນລະບົບລະລາຍ, ທ້ອງຜູກ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ຖ່າຍເປັນເລືອດ ຫລື ຖ່າຍດຳ ເປັນໄດ້ທັງເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ຖ້າເປັນແລ້ວ ຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ຈະມີອາການສົນ ຄື: ເຮັດໃຫ້ມີເລືອດໄຫລໃນລະບົບລະລາຍ, ໄສ້ຊອດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີອາການເຈັບ ຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ທໍລະພິດ ນອກຈາກການສັກຢາວັກແຊັງກັນພະຍາດແລ້ວ ຍັງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ໃນການຮັກສາອະນາໄມ 3 ສະອາດ ຄື: ກິນສະອາດ, ດື່ມສະອາດ ແລະ ຢູ່ສະອາດ. ພ້ອມຖ່າຍໃສ່ວິດທຸກຄັ້ງ, ໝັ່ນລ້າງມືໃສ່ສະບູກ່ອນອອກຈາກຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ໃຊ້ນ້ຳທີ່ສະອາດເພື່ອປຸງແຕ່ງອາຫານ.
#insidelaos
#ອິນ​ໄຊ​ລາວ
Cr.KPL

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!