Sunday, June 23, 2024
Lenovo

​ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແນວຄວາມຄິດ ໃນ​ການສົ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະການໂຮງແຮມ

ບໍ່​ດົນ​ມານີ້, ຢູ່ໂຮງແຮມ ລາວພາຊາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແນວຄວາມຄິດ ກອງທຶນສົ່ງເສີມ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ,  ໂດຍການເປັນ ປະທານຂອງ ທ່ານ ກອງສີ ແສງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ແຊມ ໄຊເນີ ອຸປະທູດ ລຸກຊຳບວກປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ບາບາຣາ ແຢັກກີ ຮາດ ຮອງຫົວຫນ້າ ອົງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ແຫ່ງ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC), ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

      
ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ກອງສີ ແສງມະນີ ກ່າວວ່າ: ກອງທຶນສົ່ງເສີມ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ແມ່ນໂຄງການລິເລີ່ມ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຫ້ອງການສະພາ ທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບ ສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາການ ຈາກໂຄງການທັກ ສະວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໄດ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານລາວ, ລັດຖະບານ ລຸກຊໍາບວກ ແລະ ລັດ ຖະບານສະວິດເຊີແລນ. ລັດຖະບານລາວ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕະຫລອດມາ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຈົບ ຈາກສາຍວິຊາຊີບ ອາຊີວະສຶກສາ ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ທັກສະ, ມີທັດສະນະຄຸນສົມບັດທີ່ເໝາະສົມ ກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ຈ້າງງານ, ໂດຍສະເພາະ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ.

      
ທ່ານ ແຊມ ໄຊເນີ ກ່າວວ່າ: ກອງທຶນດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນໜຶ່ງໃນຫລາຍກົນໄກ ທາງດ້ານການເງິນ ຫລື ກອງທຶນລິເລີ່ມ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ, ໂດຍໂຄງການທັກສະ ສຳລັບວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ (LAO/029), ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ຂອງລາວ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າກອງທຶນດັ່ງກ່າວ, ຈະເປັນແຮງກະຕຸ້ນອັນໜຶ່ງ ທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ການຊ່ວຍແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງບັນຫາ ເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

      
ທ່ານ ບາບາຣາ ແຢັກກີ ຮາດ ມີຄຳເຫັນວ່າ: ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ຖືວ່າເປັນຂະແໜງການ ທີ່ມີທ່າແຮງສູງຕໍ່ການ ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ຫລາຍກຸ່ມ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການພັດທະນາ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມໃນ ລາວ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ກອງທຶນດັ່ງກ່າວ, ຈະເປັນຊ່ອງທາງ ຊ່ວຍເຫລືອ ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ກໍຄື ການພັດທະນາ ອາຊີບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ.

Cr.KPL

ພາບ​ປະ​ກອບ: http://huunghivietlao.thoidai.com.vn/

ບໍ່​ດົນ​ມານີ້, ຢູ່ໂຮງແຮມ ລາວພາຊາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແນວຄວາມຄິດ ກອງທຶນສົ່ງເສີມ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ,  ໂດຍການເປັນ ປະທານຂອງ ທ່ານ ກອງສີ ແສງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ແຊມ ໄຊເນີ ອຸປະທູດ ລຸກຊຳບວກປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ບາບາຣາ ແຢັກກີ ຮາດ ຮອງຫົວຫນ້າ ອົງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ແຫ່ງ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC), ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

      
ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ກອງສີ ແສງມະນີ ກ່າວວ່າ: ກອງທຶນສົ່ງເສີມ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ແມ່ນໂຄງການລິເລີ່ມ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຫ້ອງການສະພາ ທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບ ສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາການ ຈາກໂຄງການທັກ ສະວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໄດ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານລາວ, ລັດຖະບານ ລຸກຊໍາບວກ ແລະ ລັດ ຖະບານສະວິດເຊີແລນ. ລັດຖະບານລາວ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕະຫລອດມາ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຈົບ ຈາກສາຍວິຊາຊີບ ອາຊີວະສຶກສາ ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ທັກສະ, ມີທັດສະນະຄຸນສົມບັດທີ່ເໝາະສົມ ກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ຈ້າງງານ, ໂດຍສະເພາະ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ.

      
ທ່ານ ແຊມ ໄຊເນີ ກ່າວວ່າ: ກອງທຶນດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນໜຶ່ງໃນຫລາຍກົນໄກ ທາງດ້ານການເງິນ ຫລື ກອງທຶນລິເລີ່ມ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ, ໂດຍໂຄງການທັກສະ ສຳລັບວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ (LAO/029), ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ຂອງລາວ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າກອງທຶນດັ່ງກ່າວ, ຈະເປັນແຮງກະຕຸ້ນອັນໜຶ່ງ ທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ການຊ່ວຍແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງບັນຫາ ເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

      
ທ່ານ ບາບາຣາ ແຢັກກີ ຮາດ ມີຄຳເຫັນວ່າ: ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ຖືວ່າເປັນຂະແໜງການ ທີ່ມີທ່າແຮງສູງຕໍ່ການ ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ຫລາຍກຸ່ມ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການພັດທະນາ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມໃນ ລາວ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ກອງທຶນດັ່ງກ່າວ, ຈະເປັນຊ່ອງທາງ ຊ່ວຍເຫລືອ ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ກໍຄື ການພັດທະນາ ອາຊີບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ.

Cr.KPL

ພາບ​ປະ​ກອບ: http://huunghivietlao.thoidai.com.vn/

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.