​ບາງ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ໃນ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ ສ​ສ​ຊ ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການ

ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 10 ທັນວາ 2018 ນີ້, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ(ສສຊ) ໄດ້ສຸມໃສ່ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການ ທີ່ສະເໜີໂດຍທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເຊິ່ງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ, ປະກອບມີ 12 ພາກ, 15 ໝວດ, 91 ມາດຕາ.


ໃນກອງປະຊຸມ ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ສຸມໃສ່ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງ ກ່າວ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເຊິ່ງໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນເຫັນດີເປັນເອກະພາບເປັນພື້ນຖານ ທາງດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ເນື້ອໃນ ແຕ່ຍັງມີ ສສຊ ບາງເຂດ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການປັບປຸງ ຕັດອອກ, ເພີ່ມໃສ່ ບາງເນື້ອໃນບາງມາດຕາ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ, ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະ ມາຕາທີ 2 ນິຍາມກ່ຽວກັບຄົນພິການ ສສຊ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເບິ່ງຄືນ, ຕັດອອກບາງຄຳສັບ ເປັນຕົ້ນ ຄຳສັບ ຄຳວ່າ: ບົກຜ່ອງ ສະເໜີໃຫ້ປ່ຽນອອກ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ ໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ, ສ່ວນ ມາດຕາທີ 16-17 ທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບການເກັບກຳສະຖິຕິຂອງຄົນພິການ ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ປັບປຸງບາງເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ, ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ເກັບກຳສະຖິຕິຄົນພິການຢ່າງຄັກແນ່ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການເກັບກຳສະຖິຕິມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ມາດຕາ 20 ຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານການເມືອງ ຂອງຄົນພິການ ສສຊ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ ເປັນຕົ້ນ ຜູ້ພິການມີສິດສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ໃຫ້ເບິ່ງຄືນວ່າເໝາະສົມຫລືບໍ່ ແລະ ໃຫ້ອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດ; ນອກນັ້ນ, ມາດຕາທີ 28 ທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບການແບ່ງແຍກປະເພດຄົນພິການ ສສຊ ສະເໜີໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບເບິ່ງຄືນ ແລະ ປັບປຸງ ບໍ່ໃຫ້ມີການແບ່ງແຍງປະເພດຄົນພິການ.


ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສສຊ ຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເພີ່ມມາດຕາ ທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບລະດັບຂອງຄົນພິການ ເພື່ອກຳນົດຜູ້ພິການຮ້າຍແຮງ, ພິການເບົາ ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຄືແນວໃດ ແລະ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆຕໍ່ກັບຄົນພິການ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແນໃສ່ຫລີກລ້ຽງການສວຍໃຊ້ຕ່າງໆ.

Cr.KPL

#insidelaos

ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 10 ທັນວາ 2018 ນີ້, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ(ສສຊ) ໄດ້ສຸມໃສ່ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການ ທີ່ສະເໜີໂດຍທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເຊິ່ງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ, ປະກອບມີ 12 ພາກ, 15 ໝວດ, 91 ມາດຕາ.


ໃນກອງປະຊຸມ ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ສຸມໃສ່ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງ ກ່າວ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເຊິ່ງໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນເຫັນດີເປັນເອກະພາບເປັນພື້ນຖານ ທາງດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ເນື້ອໃນ ແຕ່ຍັງມີ ສສຊ ບາງເຂດ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການປັບປຸງ ຕັດອອກ, ເພີ່ມໃສ່ ບາງເນື້ອໃນບາງມາດຕາ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ, ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະ ມາຕາທີ 2 ນິຍາມກ່ຽວກັບຄົນພິການ ສສຊ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເບິ່ງຄືນ, ຕັດອອກບາງຄຳສັບ ເປັນຕົ້ນ ຄຳສັບ ຄຳວ່າ: ບົກຜ່ອງ ສະເໜີໃຫ້ປ່ຽນອອກ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ ໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ, ສ່ວນ ມາດຕາທີ 16-17 ທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບການເກັບກຳສະຖິຕິຂອງຄົນພິການ ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ປັບປຸງບາງເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ, ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ເກັບກຳສະຖິຕິຄົນພິການຢ່າງຄັກແນ່ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການເກັບກຳສະຖິຕິມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ມາດຕາ 20 ຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານການເມືອງ ຂອງຄົນພິການ ສສຊ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ ເປັນຕົ້ນ ຜູ້ພິການມີສິດສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ໃຫ້ເບິ່ງຄືນວ່າເໝາະສົມຫລືບໍ່ ແລະ ໃຫ້ອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດ; ນອກນັ້ນ, ມາດຕາທີ 28 ທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບການແບ່ງແຍກປະເພດຄົນພິການ ສສຊ ສະເໜີໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບເບິ່ງຄືນ ແລະ ປັບປຸງ ບໍ່ໃຫ້ມີການແບ່ງແຍງປະເພດຄົນພິການ.


ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສສຊ ຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເພີ່ມມາດຕາ ທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບລະດັບຂອງຄົນພິການ ເພື່ອກຳນົດຜູ້ພິການຮ້າຍແຮງ, ພິການເບົາ ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຄືແນວໃດ ແລະ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆຕໍ່ກັບຄົນພິການ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແນໃສ່ຫລີກລ້ຽງການສວຍໃຊ້ຕ່າງໆ.

Cr.KPL

#insidelaos

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!