ສື່ມວນຊົນລາວ ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ຂອງ ADB

ບັນດາສື່ມວນຊົນ​ລາວ ມີໜັງສືພິມປະເທດລາວ, KPL News, ວຽງຈັນໃໝ່, ວຽງຈັນທາມ, ເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງ ການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ທີ່ເມືອງແບ່ງ ແລະ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເຊິ່ງນຳພາໂດຍທ່ານ ຢາຊູຊິ ເນກິຊິ ຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານພັດ ທະນາອາຊີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ເພື່ອລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການພັດທະນາ ກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ໂດຍປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ໄດ້ສຳເລັດໄປແລ້ວ ແລະ ໂຄງການພັດ ທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍສະເພາະ ການສ້າງເສັ້ນທາງເຂົ້າຖ້ຳຈອມອອງ ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2015 ມີຄວາມຍາວເກືອບ 50 km ຜ່ານ 11 ໝູ່ບ້ານ ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ 9,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍການກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕໍ່າ ຈາກ ADB ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2021.

ທ່ານ ທະວີເພັດ ອຸລາ ຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ ກ່າວວ່າ: ໂຄງການ ການ ທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ໂດຍປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ໄດ້ສຳເລັດໄປແລ້ວ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2008 ແລະ ສໍາເລັດໃນປີ 2016 ໂດຍມີມູນຄ່າ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຢູ່ບ້ານຍໍ້ ເມືອງແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໂດຍມີໜ້າວຽກຫລັກ ແມ່ນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບ ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, ສົ່ງເສີມເຄື່ອຂ່າຍການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນສູ່ຕະຫລາດ.

ທ່ານ ຢາຊູຊິ ເນກິຊິ ຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ ກ່າວວ່າ: ເອດີບີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2002 ໂດຍມີການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ 107,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ເງິນກູ້ 50,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ 57ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໃນ 4 ໂຄງການ.ໂຄງການເຫລົ່ານີ້, ໄດ້ຊ່ວຍພັດທະນາ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ  ໃໝ່, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ການທ່ອງທ່ຽວ,ປັບປຸງການບໍລິການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການທ່ອງທ່ຽວ ໃນສູນທ່ອງທ່ຽວຂ້າມຊາຍແດນແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດ ໃນສະຖາບັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້, ໄດ້ສ້າງໂອກາດທາງທຸລະກິດ, ປັບປຸງຄຸນນະ ພາບການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດໂຄງການ.

ບັນດາສື່ມວນຊົນ​ລາວ ມີໜັງສືພິມປະເທດລາວ, KPL News, ວຽງຈັນໃໝ່, ວຽງຈັນທາມ, ເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງ ການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ທີ່ເມືອງແບ່ງ ແລະ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເຊິ່ງນຳພາໂດຍທ່ານ ຢາຊູຊິ ເນກິຊິ ຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານພັດ ທະນາອາຊີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ເພື່ອລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການພັດທະນາ ກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ໂດຍປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ໄດ້ສຳເລັດໄປແລ້ວ ແລະ ໂຄງການພັດ ທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍສະເພາະ ການສ້າງເສັ້ນທາງເຂົ້າຖ້ຳຈອມອອງ ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2015 ມີຄວາມຍາວເກືອບ 50 km ຜ່ານ 11 ໝູ່ບ້ານ ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ 9,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍການກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕໍ່າ ຈາກ ADB ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2021.

ທ່ານ ທະວີເພັດ ອຸລາ ຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ ກ່າວວ່າ: ໂຄງການ ການ ທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ໂດຍປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ໄດ້ສຳເລັດໄປແລ້ວ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2008 ແລະ ສໍາເລັດໃນປີ 2016 ໂດຍມີມູນຄ່າ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຢູ່ບ້ານຍໍ້ ເມືອງແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໂດຍມີໜ້າວຽກຫລັກ ແມ່ນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບ ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, ສົ່ງເສີມເຄື່ອຂ່າຍການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນສູ່ຕະຫລາດ.

ທ່ານ ຢາຊູຊິ ເນກິຊິ ຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ ກ່າວວ່າ: ເອດີບີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2002 ໂດຍມີການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ 107,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ເງິນກູ້ 50,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ 57ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໃນ 4 ໂຄງການ.ໂຄງການເຫລົ່ານີ້, ໄດ້ຊ່ວຍພັດທະນາ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ  ໃໝ່, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ການທ່ອງທ່ຽວ,ປັບປຸງການບໍລິການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການທ່ອງທ່ຽວ ໃນສູນທ່ອງທ່ຽວຂ້າມຊາຍແດນແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດ ໃນສະຖາບັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້, ໄດ້ສ້າງໂອກາດທາງທຸລະກິດ, ປັບປຸງຄຸນນະ ພາບການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດໂຄງການ.

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!