ຈ​ວາດ! ສາ​ມາດຊໍາລະພາສີທີ່ດິນ ຜ່ານ 7 ທະນາຄານ ໄດ້ແລ້ວ!

ກົມຊ່ວຍສາອາກອນກະຊວງການເງິນ ແລະທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ລາວມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາ ແລະເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບຮັບຊໍາລະພາສີທີ່ດິນ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ຂຶ້ນໃນມື້​ວານນີ້ ທີ່ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ລະຫວ່າງທ່ານ ທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມຊ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແລະທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີດັ່ງກ່າວຂອງທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ບຸນມີ ພຸດທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາ ກອນ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມີບັນ ດາທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ລາວມະຫາຊົນ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສີກໍາ, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (JDB) ທະນາ ຄານບີໄອຊີ ແລະທະນາຄານລາວຈີນ.

ທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານ ການຊໍາລະພາສີທີ່ດິນແມ່ນມີຫຼາຍຮູບແບບຄື: ເກັບໄປຕາມປະເພດທີ່ມີໃບຕາດິນມາດຕະຖານ, ໃບສິດນໍາໃຊ, ໃບແຈ້ງເນື້ອທີ່ດິນ, ເກັບໄປຕາມ ບໍ່ມີໃບຕາດິນຫຍັງເລີຍ, ເກັບໄປຕາມ ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນ ແລະເກັບໄປຕາມປະເພດຕອນດິນທີ່ເກີດການເກັບບາງຄັ້ງຄາວ. ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງກົນໄກ ແລະວິທີການຊໍາລະໃຫ້ສະດວກວ່ອງໄວ ແລະຮັບປະກັນການກວດສອບໄດ້ ແລະເປັນພື້ນຖານ ໃນການເຊື່ອມໂຍ່ງ ເຂົ້າໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸ້ມຄອງອາກອນ Tax RIS, ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດພັດທະນາ ໄອທີ ພາຍໃນປະເທດ ແລະທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຄົ້ນຄວ້າກົນໄກການຊໍາລະພາສີທີ່ດິນ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ທະນາຄານ.

ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການປັບປຸງຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຂໍ້ຄົນຄ້າງ ແລະສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ ຂອງເນື້ອທີ່ດິນໃຫ້ຊັດເຈນ, ປັບປຸງກົນໄກການຊໍາລະດ້ວຍເງິນສົດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເພີ່ມປະສິດ ທິພາບໃນການຊໍາລະຄ່າພາສີທີ່ດິນຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສວ່ອງໄວ ແລະກວດສອບໄດ້ ແລະຮັບປະກັນຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນ ແລະການເງິນບ້ານ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ເປັນໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ແລະເລັ່ງໃສ່ການປັບປຸງດັດແກ້ຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ໃນລະບົບຢ່າງເປັນລະບົບ.

ສໍາລັບການປະຕິຮູບກົນໄກ ຂັ້ນຕອນ ແລະວິທີການຊໍາລະພາສີທີ່ດິນ ເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານ ປະກອບມີ 2 ວິທີຄື: ຊໍາລະຜ່ານປ່ອງບໍລິການຂອງ 7 ທະນາຄານດັ່ງກ່າວ ແລະຊໍາລະຜ່ານ Mobile Banking App ຂອງທະນາຄານ. ໂດຍທຸກທ່ານໆ ສາມາດຊໍາລະພາສີທີ່ດິນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ລາວມະຫາຊົນ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສີກໍາ, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (JDB), ທະນາຄານບີໄອຊີ ແລະທະນາຄານລາວຈີນ.

ກົມຊ່ວຍສາອາກອນກະຊວງການເງິນ ແລະທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ລາວມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາ ແລະເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບຮັບຊໍາລະພາສີທີ່ດິນ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ຂຶ້ນໃນມື້​ວານນີ້ ທີ່ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ລະຫວ່າງທ່ານ ທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມຊ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແລະທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີດັ່ງກ່າວຂອງທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ບຸນມີ ພຸດທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາ ກອນ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມີບັນ ດາທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ລາວມະຫາຊົນ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສີກໍາ, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (JDB) ທະນາ ຄານບີໄອຊີ ແລະທະນາຄານລາວຈີນ.

ທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານ ການຊໍາລະພາສີທີ່ດິນແມ່ນມີຫຼາຍຮູບແບບຄື: ເກັບໄປຕາມປະເພດທີ່ມີໃບຕາດິນມາດຕະຖານ, ໃບສິດນໍາໃຊ, ໃບແຈ້ງເນື້ອທີ່ດິນ, ເກັບໄປຕາມ ບໍ່ມີໃບຕາດິນຫຍັງເລີຍ, ເກັບໄປຕາມ ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນ ແລະເກັບໄປຕາມປະເພດຕອນດິນທີ່ເກີດການເກັບບາງຄັ້ງຄາວ. ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງກົນໄກ ແລະວິທີການຊໍາລະໃຫ້ສະດວກວ່ອງໄວ ແລະຮັບປະກັນການກວດສອບໄດ້ ແລະເປັນພື້ນຖານ ໃນການເຊື່ອມໂຍ່ງ ເຂົ້າໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸ້ມຄອງອາກອນ Tax RIS, ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດພັດທະນາ ໄອທີ ພາຍໃນປະເທດ ແລະທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຄົ້ນຄວ້າກົນໄກການຊໍາລະພາສີທີ່ດິນ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ທະນາຄານ.

ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການປັບປຸງຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຂໍ້ຄົນຄ້າງ ແລະສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ ຂອງເນື້ອທີ່ດິນໃຫ້ຊັດເຈນ, ປັບປຸງກົນໄກການຊໍາລະດ້ວຍເງິນສົດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເພີ່ມປະສິດ ທິພາບໃນການຊໍາລະຄ່າພາສີທີ່ດິນຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສວ່ອງໄວ ແລະກວດສອບໄດ້ ແລະຮັບປະກັນຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນ ແລະການເງິນບ້ານ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ເປັນໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ແລະເລັ່ງໃສ່ການປັບປຸງດັດແກ້ຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ໃນລະບົບຢ່າງເປັນລະບົບ.

ສໍາລັບການປະຕິຮູບກົນໄກ ຂັ້ນຕອນ ແລະວິທີການຊໍາລະພາສີທີ່ດິນ ເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານ ປະກອບມີ 2 ວິທີຄື: ຊໍາລະຜ່ານປ່ອງບໍລິການຂອງ 7 ທະນາຄານດັ່ງກ່າວ ແລະຊໍາລະຜ່ານ Mobile Banking App ຂອງທະນາຄານ. ໂດຍທຸກທ່ານໆ ສາມາດຊໍາລະພາສີທີ່ດິນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ລາວມະຫາຊົນ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສີກໍາ, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (JDB), ທະນາຄານບີໄອຊີ ແລະທະນາຄານລາວຈີນ.

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!