Sunday, April 21, 2024
Lenovo

ຢາກ​ຮູ້​ວ່າ ປະ​ເທດສະວິດເຊີແລນ​ຊ່ວ​ຍ​ເຫຼືອ​ຫຍັງ​ແກ່​ລາວແດ່?​ ມາ​ຮັບ​ຮູ້​ນຳ​ກັນ​ເລີຍ!

ເມື່ອ​ຕົ້ນ​ອາທິດ​ຜ່ານ​ມາ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຮ່ວມ​ກັບ ສະວິດເຊີແລນ ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນ ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື ລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ, ​ໂດຍ​ມີຈຸດປະສົງ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ແບບທົ່ວເຖິງ ຂອງແຜນງານການຮ່ວມມື ຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນໃນ ສປປ ລາວ ໄລຍະ ປີ 2018-2021, ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນມີຄວາມສອດຄ່ອງ ກັບແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ຄັ້ງທີ 8, ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ບັນດາໂຄງການ ທີ່ກຳລັງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ອົງການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງສະວິດເຊີແລນ (SDC) ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນ 3 ຂະແໜງການ ມີ ກະສິກຳ ແລະ ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ, ການປົກຄອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການພັດທະນາ ທັກສະສີມືແຮງງານ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ.

ການທົບທວນແຜນງານຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານສະວິດເຊີແລນ ຖືເປັນໂອ ກາດດີ ທີ່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ສົນທະນາປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ທິດທາງຂອງແຜນງານ ແລະ ທິດ ທາງຂອງບັນດາໂຄງການ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເປັນໂອກາດຊອກຫາວິທີ ເພື່ອຊອກຫາທາງແກ້ໄຂ ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ໃນສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້, ລັດຖະບານຂອງສອງປະເທດ ໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມັດ ໂຄງການວຽກງານການປົກຄອງທີ່ດິນໄລຍະສອງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫລືອຊາວນາ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຄອບຄອງ ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢ່າງຍຸຕິທຳໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ, ເຊິ່ງລວມ ມີ ກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ.

ອົງການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື ຂອງສະວິດເຊີແລນ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ປະສານງານການພັດທະ ນາ, ໄດ້ສົນທະນາກັບລັດຖະບານລາວ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດ. ພ້ອມນັ້ນ, ລັດຖະບານສະວິດ ຍັງໄດ້ສະເໜີແຜນ ໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫລືອແກ່ ສປປ ລາວ ຈຳນວນ 16 ລ້ານໂດລາ ໃນສົກ ປີ 2018-2021.

ຮູບ​ປະ​ກອບ: https://www.eda.admin.ch

ເມື່ອ​ຕົ້ນ​ອາທິດ​ຜ່ານ​ມາ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຮ່ວມ​ກັບ ສະວິດເຊີແລນ ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນ ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື ລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ, ​ໂດຍ​ມີຈຸດປະສົງ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ແບບທົ່ວເຖິງ ຂອງແຜນງານການຮ່ວມມື ຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນໃນ ສປປ ລາວ ໄລຍະ ປີ 2018-2021, ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນມີຄວາມສອດຄ່ອງ ກັບແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ຄັ້ງທີ 8, ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ບັນດາໂຄງການ ທີ່ກຳລັງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ອົງການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງສະວິດເຊີແລນ (SDC) ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນ 3 ຂະແໜງການ ມີ ກະສິກຳ ແລະ ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ, ການປົກຄອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການພັດທະນາ ທັກສະສີມືແຮງງານ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ.

ການທົບທວນແຜນງານຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານສະວິດເຊີແລນ ຖືເປັນໂອ ກາດດີ ທີ່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ສົນທະນາປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ທິດທາງຂອງແຜນງານ ແລະ ທິດ ທາງຂອງບັນດາໂຄງການ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເປັນໂອກາດຊອກຫາວິທີ ເພື່ອຊອກຫາທາງແກ້ໄຂ ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ໃນສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້, ລັດຖະບານຂອງສອງປະເທດ ໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມັດ ໂຄງການວຽກງານການປົກຄອງທີ່ດິນໄລຍະສອງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫລືອຊາວນາ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຄອບຄອງ ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢ່າງຍຸຕິທຳໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ, ເຊິ່ງລວມ ມີ ກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ.

ອົງການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື ຂອງສະວິດເຊີແລນ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ປະສານງານການພັດທະ ນາ, ໄດ້ສົນທະນາກັບລັດຖະບານລາວ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດ. ພ້ອມນັ້ນ, ລັດຖະບານສະວິດ ຍັງໄດ້ສະເໜີແຜນ ໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫລືອແກ່ ສປປ ລາວ ຈຳນວນ 16 ລ້ານໂດລາ ໃນສົກ ປີ 2018-2021.

ຮູບ​ປະ​ກອບ: https://www.eda.admin.ch

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ການນຳອາຫານດິບສົດໆມາໝັກດອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຜັກ ຫຼືື ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ຖືເປັນການຖະໜອມອາຫານທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງຄົນບູຮານ, ແຕ່ກ່ອນນັ້ນມີການໝັກດອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ຫາມານັ້ນ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດໄວ້ກິນເອງພາຍໃນຄອບຄົວ.

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.