ປະ​ທິໂທ້! ຍອດລົງທຶນຢູ່ເຊກອງບັນລຸພັນຕື້ກວ່າກີບ

ການລົງທຶນລວມທົ່ວສັງຄົມໃນ ປີ 2018 ທີ່ແຂວງເຊກອງນັບວ່າມີບາດກ້າວທີ່ດີສາມາດປະຕິບັດໄດ້ມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 1.141,87 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນການທີ່ວາງໄວ້ 39,94% ຊຶ່ງປະກອບ ດ້ວຍ 4 ແຫຼ່ງທຶນຄື: ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະການລົງທຶນສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ.

ຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ເຫຼັກໄຫຼ ສີວິໄລ ຮອງເຈົ້າແຂວງເຊກອງໃຫ້ຮູ້ເມື່ອບໍ່ດົນວ່າ: ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາການລົງທຶນລວມທົ່ວສັງ ຄົມປະຕິບັດໄດ້ 1.141,87 ຕື້ກີບລື່ນແຜນການ ທີ່ວາງໄວ້ 39,94% ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ແຫຼ່ງທຶນສຳຄັນຄື: 1). ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ອະ ນຸມັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ແຂວງເຊກອງທັງໝົດ 302 ໂຄງການມູນຄ່າ 4.588,27 ຕື້ກີບ, ສະພາໄດ້ອະນຸມັດງົບປະມານໃນປີນີ້ມູນ ຄ່າ 101,63 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 57 ໂຄງການມູນຄ່າ 11,97 ຕື້ກີບ, ໂຄງການສືບຕໍ່ 136 ໂຄງການມູນຄ່າ 76,92 ຕື້ກີບ ແລະໂຄງການຊໍາລະໜີ້ 99 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 12,08 ຕື້ກີບ.

ສ່ວນການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຍັງສືບຕໍ່ເປັນແຫຼ່ງທຶນຕົ້ນຕໍທີ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງໃນປີ 2018 ມີນັກທຸລະກິດເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດເຂົ້າລົງທຶນພາຍໃນແຂວງເຊກອງທັງໝົດ 13 ໂຄງການມູນຄ່າ 398,43 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດລື່ນແຜນການ 8,56% ກວມເອົາ 34,89% ທຽບໃສ່ການລົງທຶນທັງໝົດ.

ນອກນັ້ນຍັງມີທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ເປັນແຫຼ່ງທຶນທີ່ສຳຄັນໃນການປະກອບສ່ວນພັດທະນາໂດຍສະເພາະແມ່ນຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມໃນປີຜ່ານມາປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 21 ໂຄງການມູນຄ່າ 63,05 ຕື້ກີບ, ມູນຄ່າປະຕິບັດຕົວຈິງ 22,59 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 18,52% ຂອງແຜນການ ແລະແຫຼ່ງທຶນສຸດທ້າຍແມ່ນການລົງທຶນສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານມາຮອດເດືອນຕຸລາປີ 2018 ຍອດສິນເຊື່ອທົ່ວລະບົບທະນາຄານບັນລຸ 619,22 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນການປີທີ່ວາງໄວ້ 2 ເທົ່າຕົວກວມເອົາ 54,23% ທຽບໃສ່ການລົງທຶນທັງໝົດ.

ທີ່​ມາ: ນສພ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ການລົງທຶນລວມທົ່ວສັງຄົມໃນ ປີ 2018 ທີ່ແຂວງເຊກອງນັບວ່າມີບາດກ້າວທີ່ດີສາມາດປະຕິບັດໄດ້ມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 1.141,87 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນການທີ່ວາງໄວ້ 39,94% ຊຶ່ງປະກອບ ດ້ວຍ 4 ແຫຼ່ງທຶນຄື: ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະການລົງທຶນສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ.

ຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ເຫຼັກໄຫຼ ສີວິໄລ ຮອງເຈົ້າແຂວງເຊກອງໃຫ້ຮູ້ເມື່ອບໍ່ດົນວ່າ: ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາການລົງທຶນລວມທົ່ວສັງ ຄົມປະຕິບັດໄດ້ 1.141,87 ຕື້ກີບລື່ນແຜນການ ທີ່ວາງໄວ້ 39,94% ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ແຫຼ່ງທຶນສຳຄັນຄື: 1). ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ອະ ນຸມັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ແຂວງເຊກອງທັງໝົດ 302 ໂຄງການມູນຄ່າ 4.588,27 ຕື້ກີບ, ສະພາໄດ້ອະນຸມັດງົບປະມານໃນປີນີ້ມູນ ຄ່າ 101,63 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 57 ໂຄງການມູນຄ່າ 11,97 ຕື້ກີບ, ໂຄງການສືບຕໍ່ 136 ໂຄງການມູນຄ່າ 76,92 ຕື້ກີບ ແລະໂຄງການຊໍາລະໜີ້ 99 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 12,08 ຕື້ກີບ.

ສ່ວນການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຍັງສືບຕໍ່ເປັນແຫຼ່ງທຶນຕົ້ນຕໍທີ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງໃນປີ 2018 ມີນັກທຸລະກິດເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດເຂົ້າລົງທຶນພາຍໃນແຂວງເຊກອງທັງໝົດ 13 ໂຄງການມູນຄ່າ 398,43 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດລື່ນແຜນການ 8,56% ກວມເອົາ 34,89% ທຽບໃສ່ການລົງທຶນທັງໝົດ.

ນອກນັ້ນຍັງມີທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ເປັນແຫຼ່ງທຶນທີ່ສຳຄັນໃນການປະກອບສ່ວນພັດທະນາໂດຍສະເພາະແມ່ນຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມໃນປີຜ່ານມາປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 21 ໂຄງການມູນຄ່າ 63,05 ຕື້ກີບ, ມູນຄ່າປະຕິບັດຕົວຈິງ 22,59 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 18,52% ຂອງແຜນການ ແລະແຫຼ່ງທຶນສຸດທ້າຍແມ່ນການລົງທຶນສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານມາຮອດເດືອນຕຸລາປີ 2018 ຍອດສິນເຊື່ອທົ່ວລະບົບທະນາຄານບັນລຸ 619,22 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນການປີທີ່ວາງໄວ້ 2 ເທົ່າຕົວກວມເອົາ 54,23% ທຽບໃສ່ການລົງທຶນທັງໝົດ.

ທີ່​ມາ: ນສພ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ການໃຊ້ຊີວິດຍຸກໃໝ່ ຮູ້ຈັກຄົນປະເພດ Introvert ແລະ Extrovert

ສັງຄົມເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ເຊິ່ງການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັົບ 2 ປະເພດກຸ່ມຄົນ Introvert ແລະ Extrovert.

ເປີດຫໍພິພິທະພັນ ຊີວະນານາພັນ ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ

ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ, ຜູ້ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ຢໍລະປາ ແບບອະນຸລັກ ເພື່ອອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ້ອງກັນການລ່າສັດຕ່າງໆ. ຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໂດຍການເປີດຫໍພິພິທະພັນຊີວະນານາພັນນ້ຳກັດຢໍລາປ່າ, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງໝາຍທີ່ສຳຄັນແຫ່ງການອະນຸລັກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຂອບເຂດຢໍລະປາ.

ວັດໂພນພະເນົາ ວັດສະໄໝພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ

ດໂພນພະເນົາ (ວັດດອນພະເນົາ) ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕາມປະຫວັດໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ວັດນີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຊຸມປີ ຄ.ສ 1599 ສະໄໝ ພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ ທັມມິກະຣາດ ເປັນວັດປະຈຳພຣະອົງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!