Saturday, May 25, 2024
Lenovo

​ຊົມ​ເຊີຍ! ທາງ​ການຜົ້ງສາລີ ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກການລົງທຶນ ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ​ແລ້ວ!

ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ  ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແຂວງຜົ້ງສາລີ  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາສາຫາລື ເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ, ພ້ອມທັງແກ້ໄຂບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ  ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ບັນດາ ໂຄງການລົງທຶນ  ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ.  ທັງນີ້ ເປັນການສືບຕໍ່ພັດທະນາບັນດາໂຄງການລົງທຶນ  ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດີກວ່າເກົ່າ  ທັງເປັນການປະກອບສວ່ນພັດທະນາ  ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃຫ້ມີການຂະ ຫຍາຍ ຕົວຂື້ນເລື້ອຍໆ.

ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ  ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ ບັນຫາຂອງໂຄງການຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນໂຄງການຍົກລະດັບ  ເຄເບິນ ທີວີ ບໍ່ມີສາຍ ຢູ່ເທດສະບານເມືອງຜົ້ງສາລີ  ເຊິ່ງບໍລິສັດ ໄດ້ສະເຫນີຂໍຍົກເວັ້ນຄ່າຄຸ້ມ ຄອງ ໂຄງການ  ຍ້ອນບໍລິສັດ ບໍ່ມີກຳໄລ ເພາະມີຜູ້ຊົມໃຊ້ໜ້ອຍ  ພຽງແຕ່100ກວ່າຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນ;  ປຶກສາຫາລື ໂຄງການພັດທະນາເຂດດ່ານສາກົນລານຕຸ້ມ  ເມືອງຍອດອູ ຂອງບໍລິສັດພັດທະນາຍິເຍິນຊານ  ຈຳກັດ ທີ່ສະເຫນີສືບຕໍ່ລົງທຶນ ພັດທະນາ ເຂດດ່ານດັງກ່າວ  ແລະ ໂຄງການສືບຕໍ່ຂຸດຄົ້ນແຮ່-ທອງ  ເຂດພູຕ້າຊານ ເມືອງຍອດອູ ຂອງບໍລິສັດ  ອີຊີຊວງລອງ ທີ່ສະເຫນີສືບຕໍ່ສຳປະທານຂຸດຄົນຕື່ມອີກ.

ພ້ອມນີ້ ຍັງມີໂຄງການສຳປະທານທີ່ດິນ ລັດປູກຢາງພາລາ ເຂດລອງນໍ້າພັນ  ເມືອງຜົ້ງສາລີ ຂອງບໍລິສັດ ຊີຊຸ້ຍຍົງອີ  ທີ່ມີການສະເຫນີຍົກເລີກ ຍ້ອນວ່າເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວ ມີຢາງພາລາຂອງ ບໍລິສັດອື່ນຢູ່ແລ້ວ;  ໂຄງການຊອກຄົ້ນ-ສຳຫລວດ ຖ່ານຫີນ  ເຂດບ້ານສະໂນເກົ່າ ເມືອງບູນໃຕ້  ຂອງບໍລິສັດມີດີ ທີ່ມີການສະເຫນີໃຫ້ສົ່ງເນື້ອທີ່ດິນ ຄືນໃຫ້ລັດຖະບານ ຈຳນວນ 10 ກິໂລແມັດກວ່າ  ຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວ

ເຊິ່ງກອງປະຊຸມ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນຈາກບໍລິສັດຕ່າງໆ  ເພື່ອນຳສະເຫນີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ທີ່​ມາ: ຂ​ປ​ລ

ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ  ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແຂວງຜົ້ງສາລີ  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາສາຫາລື ເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ, ພ້ອມທັງແກ້ໄຂບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ  ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ບັນດາ ໂຄງການລົງທຶນ  ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ.  ທັງນີ້ ເປັນການສືບຕໍ່ພັດທະນາບັນດາໂຄງການລົງທຶນ  ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດີກວ່າເກົ່າ  ທັງເປັນການປະກອບສວ່ນພັດທະນາ  ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃຫ້ມີການຂະ ຫຍາຍ ຕົວຂື້ນເລື້ອຍໆ.

ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ  ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ ບັນຫາຂອງໂຄງການຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນໂຄງການຍົກລະດັບ  ເຄເບິນ ທີວີ ບໍ່ມີສາຍ ຢູ່ເທດສະບານເມືອງຜົ້ງສາລີ  ເຊິ່ງບໍລິສັດ ໄດ້ສະເຫນີຂໍຍົກເວັ້ນຄ່າຄຸ້ມ ຄອງ ໂຄງການ  ຍ້ອນບໍລິສັດ ບໍ່ມີກຳໄລ ເພາະມີຜູ້ຊົມໃຊ້ໜ້ອຍ  ພຽງແຕ່100ກວ່າຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນ;  ປຶກສາຫາລື ໂຄງການພັດທະນາເຂດດ່ານສາກົນລານຕຸ້ມ  ເມືອງຍອດອູ ຂອງບໍລິສັດພັດທະນາຍິເຍິນຊານ  ຈຳກັດ ທີ່ສະເຫນີສືບຕໍ່ລົງທຶນ ພັດທະນາ ເຂດດ່ານດັງກ່າວ  ແລະ ໂຄງການສືບຕໍ່ຂຸດຄົ້ນແຮ່-ທອງ  ເຂດພູຕ້າຊານ ເມືອງຍອດອູ ຂອງບໍລິສັດ  ອີຊີຊວງລອງ ທີ່ສະເຫນີສືບຕໍ່ສຳປະທານຂຸດຄົນຕື່ມອີກ.

ພ້ອມນີ້ ຍັງມີໂຄງການສຳປະທານທີ່ດິນ ລັດປູກຢາງພາລາ ເຂດລອງນໍ້າພັນ  ເມືອງຜົ້ງສາລີ ຂອງບໍລິສັດ ຊີຊຸ້ຍຍົງອີ  ທີ່ມີການສະເຫນີຍົກເລີກ ຍ້ອນວ່າເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວ ມີຢາງພາລາຂອງ ບໍລິສັດອື່ນຢູ່ແລ້ວ;  ໂຄງການຊອກຄົ້ນ-ສຳຫລວດ ຖ່ານຫີນ  ເຂດບ້ານສະໂນເກົ່າ ເມືອງບູນໃຕ້  ຂອງບໍລິສັດມີດີ ທີ່ມີການສະເຫນີໃຫ້ສົ່ງເນື້ອທີ່ດິນ ຄືນໃຫ້ລັດຖະບານ ຈຳນວນ 10 ກິໂລແມັດກວ່າ  ຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວ

ເຊິ່ງກອງປະຊຸມ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນຈາກບໍລິສັດຕ່າງໆ  ເພື່ອນຳສະເຫນີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ທີ່​ມາ: ຂ​ປ​ລ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອະຣິໂຊນາ ຄົ້ນພົບວ່າ: ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ຢູ່ຕາມຫ້ອງນໍ້າ ນັ້ນ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເລື່ອງນີ້ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຜ້າທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອແບັດເທີເຣຍ ໂຄລິຟອມ ຈັບຢູ່ຫຼາຍເຖິງ 80% ໂດຍທີ່ເຊື້ອໂຣກຈຳພວກນີ້ ມີຢູ່ຕາມລະບົບທາງເດີນອາຫານ ນັບທັງມະນຸດ ແລະສັດ. ນອກນີ້ ຍັງພົບເຊື້ອ ອີໂຄໄລ ປົນເປື້ອນຢູ່ອີກ 25%.

ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ

ແຂວງ ໄຊສົມບຸູນ ຖືວ່າເປັນແຂວງໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ແລະ ກໍເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລ້ວ ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຄົ້ນພົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຜາສະຫງົບ, ເມືອງ ອະນຸວົງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

“ຄິດລົບ” ໂຣກຫົວໃຈກໍ່ໂຕ

ນັກວິທະຍາສາດໃນ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ທຳການວິໄຈ ພົບວ່າ ອາລົມໃນດ້ານລົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກັງວົນ ແລະຊຶມເສົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.