ສາຍນ້ຳພາກ ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ແຫຼ່ງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃໝ່ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ ຂອງ​ແຂວງ​ອຸ​ດົມ​ໄຊ

ພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົງທຶນພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວສາຍນ້ຳພາກ (ນ້ຳພາກສະບາຍດີ) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເມື່ອທ້າຍເດືອນມັງກອນຜ່ານມາທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ລະຫ່ວາງອົງການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊຕາງໜ້າໂດຍ: ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນກັບບໍລິສັດວິໄລພັດທະນາສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານຂົວທາງ ແລະຊົນລະປະທານຈຳກັດ.

ຊຶ່ງໃນສັນຍາໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະມາດຕະການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການເຄື່ອນ ໄຫວ, ການຄຸ້ມຄອງການກວດກາວຽກງານ ການດໍາເນີນໂຄງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວ, ການລົງທຶນພັດທະນາໂຄງການໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງແນໃສ່ນຳໃຊ້ທ່າແຮງຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະຍືນຍົງ, ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ແລະຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ກຳນົດສິດ, ພັນທະຂອງສອງຝ່າຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວລ້ອງສາຍນ້ຳພາກ (ນ້ຳພາກສະ ບາຍດີ) ຢູ່ບ້ານວຽງຄໍາ ເມືອງຫຼາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ຖືກຕ້ອງ ແລະສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆ.

ໂດຍໄດ້ກຳນົດເອົາເຂດພັດທະນາໂຄງການມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 3,72 ເຮັກຕາມອບສິດໃຫ້ບໍລິສັດພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມຂອບເຂດທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດໃນການພັດທະນາໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ການກຳນົດຂອບເຂດໂຄງການດັ່ງກ່າວຕ້ອງເປັນດິນທີ່ຂຶ້ນກັບກຳມະສິດຂອງລັດ, ບໍ່ແມ່ນເຂດຍຸດທະສາດ ປ້ອງຊາດ, ບໍ່ແມ່ນເຂດອະນຸລັກອື່ນໆ, ບໍ່ເປັນດິນທີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ, ຖ້າເປັນດິນຂອງປະຊາຊົນກໍ່ຕ້ອງມີການໄກ່ເກ່ຍ, ແກ້ໄຂດ້ວຍຮູບການຖືຫຸ້ນ, ສົດເສີຍ ແລະຮູບການຕ່າງໆຮັບປະກັນໃຫ້ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.

ບໍລິສັດຍິນດີນຳເອົາທຶນເຂົ້າມາພັດທະນາໂຄງການທັງໝົດຈຳນວນ 5 ຕື້ກີບ ແລະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບພຽງຜູ້ດຽວທາງດ້ານທຶນຮອນ 100% ໃນການຊອກຫາ ແລະຈັດສັນແຫຼ່ງທຶນເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນໂຄງການຕາມມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນທີ່ລະບຸໄວ້, ອາຍຸຂອງການສຳປະທານໂຄງການແມ່ນ 30 ປີ (ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 18 ມັງກອນ 2019 ຫາວັນທີ 30 ມັງກອນ 2049) ແລະສາມາດຕໍ່ໄດ້ຕາມການປະເມີນ ແລະຕົກລົງຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ.

ທີ່​ມາ: ນສພ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົງທຶນພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວສາຍນ້ຳພາກ (ນ້ຳພາກສະບາຍດີ) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເມື່ອທ້າຍເດືອນມັງກອນຜ່ານມາທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ລະຫ່ວາງອົງການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊຕາງໜ້າໂດຍ: ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນກັບບໍລິສັດວິໄລພັດທະນາສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານຂົວທາງ ແລະຊົນລະປະທານຈຳກັດ.

ຊຶ່ງໃນສັນຍາໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະມາດຕະການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການເຄື່ອນ ໄຫວ, ການຄຸ້ມຄອງການກວດກາວຽກງານ ການດໍາເນີນໂຄງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວ, ການລົງທຶນພັດທະນາໂຄງການໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງແນໃສ່ນຳໃຊ້ທ່າແຮງຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະຍືນຍົງ, ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ແລະຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ກຳນົດສິດ, ພັນທະຂອງສອງຝ່າຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວລ້ອງສາຍນ້ຳພາກ (ນ້ຳພາກສະ ບາຍດີ) ຢູ່ບ້ານວຽງຄໍາ ເມືອງຫຼາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ຖືກຕ້ອງ ແລະສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆ.

ໂດຍໄດ້ກຳນົດເອົາເຂດພັດທະນາໂຄງການມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 3,72 ເຮັກຕາມອບສິດໃຫ້ບໍລິສັດພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມຂອບເຂດທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດໃນການພັດທະນາໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ການກຳນົດຂອບເຂດໂຄງການດັ່ງກ່າວຕ້ອງເປັນດິນທີ່ຂຶ້ນກັບກຳມະສິດຂອງລັດ, ບໍ່ແມ່ນເຂດຍຸດທະສາດ ປ້ອງຊາດ, ບໍ່ແມ່ນເຂດອະນຸລັກອື່ນໆ, ບໍ່ເປັນດິນທີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ, ຖ້າເປັນດິນຂອງປະຊາຊົນກໍ່ຕ້ອງມີການໄກ່ເກ່ຍ, ແກ້ໄຂດ້ວຍຮູບການຖືຫຸ້ນ, ສົດເສີຍ ແລະຮູບການຕ່າງໆຮັບປະກັນໃຫ້ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.

ບໍລິສັດຍິນດີນຳເອົາທຶນເຂົ້າມາພັດທະນາໂຄງການທັງໝົດຈຳນວນ 5 ຕື້ກີບ ແລະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບພຽງຜູ້ດຽວທາງດ້ານທຶນຮອນ 100% ໃນການຊອກຫາ ແລະຈັດສັນແຫຼ່ງທຶນເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນໂຄງການຕາມມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນທີ່ລະບຸໄວ້, ອາຍຸຂອງການສຳປະທານໂຄງການແມ່ນ 30 ປີ (ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 18 ມັງກອນ 2019 ຫາວັນທີ 30 ມັງກອນ 2049) ແລະສາມາດຕໍ່ໄດ້ຕາມການປະເມີນ ແລະຕົກລົງຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ.

ທີ່​ມາ: ນສພ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!