ກະຊວງການເງິນ ສຳເລັດການເຈລະຈາກູ້ຢືມເງິນ 20 ລ້ານ ໂດລາ ກັບທະນາຄານໂລກ

ບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ກະຊວງການເງິນ ໂດຍມີ ທ່ານ ອັງຄານສະດາ ມ່ວງຄຳ ຮອງຫົວໜ້າກົມການເງິນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້ ຝ່າຍ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ແຟນນີ່ ໄວເນີ (Fanny Weiner) ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ຕາ​ງ​ໜ້າ​ໃຫ້ຝ່າຍ ກຸ່ມການພັດທະນາສາກົນ, ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີການເຈລະຈາຂໍກູ້ຢືມເງິນ ມູນຄ່າ  20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກັບທະນາຄານໂລກ.

ເງິນກູ້ຢືມດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ຜ່ານລະບົບອີເລັກໂທຼນິກ (Enhancing PFM through ICT and Skill Project: EFITS) ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ສຳລັບປີ 2019-2025 ແລະ ເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດເປັນທັນສະໄໝ ກໍ່ຄືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນແຫ່ງລັດ ຮອດປີ 2025; ໂດຍຈະນຳໃຊ້ບ້ວງເງິນດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນ 03 ອົງປະກອບໜ້າວຽກ ດັ່ງນີ້:

  • ອົງປະກອບທີ 01 ລວມມີການຈັດຊື້ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ ແຫ່ງລັດ (Financial Management Information system: FMIS);
  • ອົງປະກອບທີ 02 ການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ ທີ່ຕິດພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ນຳໃຊ້ ລະບົບ FMIS;
  • ອົງປະກອບທີ 03 ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍມີໜ່ວຍງານປະສານງານ (Project Implementation Unit: PIU).

ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ຜ່ານລະບົບອີເລັກໂທຼນິກ (EFITS) ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ (Project Implementation Unit: PIU) ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງ ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກຳ ໃນນາມກອງເລຂາ ຄະນະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ.

ຜ່ານການ​ເຈ​ລະ​ຈາກັນໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ແມ່ນໄດ້ຕົກລົງ​ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບຕໍ່ຮ່າງ ສັນຍາເງິນກູ້ມູນຄ່າ 20 ລ້ານ ໂດລາ ແລະ ຈະນຳສະເໜີລາຍງານຄະນະນຳກະຊວງການເງິນ ເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນຳໃນການດຳເນີນຂັ້ນຕອນການເຊັນສັນຍາ.

ບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ກະຊວງການເງິນ ໂດຍມີ ທ່ານ ອັງຄານສະດາ ມ່ວງຄຳ ຮອງຫົວໜ້າກົມການເງິນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້ ຝ່າຍ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ແຟນນີ່ ໄວເນີ (Fanny Weiner) ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ຕາ​ງ​ໜ້າ​ໃຫ້ຝ່າຍ ກຸ່ມການພັດທະນາສາກົນ, ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີການເຈລະຈາຂໍກູ້ຢືມເງິນ ມູນຄ່າ  20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກັບທະນາຄານໂລກ.

ເງິນກູ້ຢືມດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ຜ່ານລະບົບອີເລັກໂທຼນິກ (Enhancing PFM through ICT and Skill Project: EFITS) ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ສຳລັບປີ 2019-2025 ແລະ ເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດເປັນທັນສະໄໝ ກໍ່ຄືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນແຫ່ງລັດ ຮອດປີ 2025; ໂດຍຈະນຳໃຊ້ບ້ວງເງິນດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນ 03 ອົງປະກອບໜ້າວຽກ ດັ່ງນີ້:

  • ອົງປະກອບທີ 01 ລວມມີການຈັດຊື້ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ ແຫ່ງລັດ (Financial Management Information system: FMIS);
  • ອົງປະກອບທີ 02 ການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ ທີ່ຕິດພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ນຳໃຊ້ ລະບົບ FMIS;
  • ອົງປະກອບທີ 03 ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍມີໜ່ວຍງານປະສານງານ (Project Implementation Unit: PIU).

ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ຜ່ານລະບົບອີເລັກໂທຼນິກ (EFITS) ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ (Project Implementation Unit: PIU) ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງ ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກຳ ໃນນາມກອງເລຂາ ຄະນະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ.

ຜ່ານການ​ເຈ​ລະ​ຈາກັນໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ແມ່ນໄດ້ຕົກລົງ​ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບຕໍ່ຮ່າງ ສັນຍາເງິນກູ້ມູນຄ່າ 20 ລ້ານ ໂດລາ ແລະ ຈະນຳສະເໜີລາຍງານຄະນະນຳກະຊວງການເງິນ ເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນຳໃນການດຳເນີນຂັ້ນຕອນການເຊັນສັນຍາ.

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!