ປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດຕາມວິໄສທັດ 2030 ແລະຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນແຫ່ງລັດ 2025

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ຕາມທິດທາງ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງລັດ ຮອດປີ 2025 ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2019 ທີ່ ໂຮງແຮມແລນມາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ .

ທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກ່າວວ່າ: ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະຍຸດທະສາດ ພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງລັດ ຮອດປີ 2025 ແມ່ນເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ຈາກມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ແລະ X ຂອງພັກ ແລະເປັນການຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດຮອດປີ 2030 – ຍຸດທະສາດພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2025 ຂອງລັດຖະບານຊຶ່ງໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະຖືກຮັບຮອງຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈໍາເດືອນເມສາ ປີ 2017, ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກດໍາລັດປະກາດໃຊ້ ສະບັບເລກທີ 204 /ນຍ ລົງວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ປີ 2017 ແລະ ລັດຖະບານກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນໍາການປະຕິຮູບລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດຂຶ້ນຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານ ລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 25/ນຍ ລົງວັນທີ 24 ເມສາ 2018.

ສໍາລັບວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ແລະຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນແຫ່ງລັດ ຮອດປີ 2025 ປະກອບມີ 10 ຍຸດທະສາດຄື:

1) ທົບທວນນະໂຍບາຍການເງິນ ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖຽນນະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ມີຄວາມຍືນຍົງ,

2) ທົບທວນນະໂຍບາຍລາຍຮັບ ແລະລະດົມທຶນ ເພື່ອເກັບລາຍຮັບໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມທ່າແຮງບົ່ງຊ້ອນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນ,

3) ສ້າງນະໂຍບາຍລາຍຈ່າຍ ແລະການປະຢັດ ເພື່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ,

4) ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນພາກລັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປອດໄພ,

5) ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະໜັກແໜ້ນ ວິຊາສະເພາະ ແລະການເມືອງແນວຄິດ,

6) ພັດທະນາບັນຊີ ແລະການກວດກາ ກວດກາເງິນໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ,

7) ພັດທະນາຂະແຫນງການເງິນໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະສາກົນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະສາມາດກວດສອບໄດ້,

8) ສ້າງ ແລະປັບປຸງນິຕິກໍາຂະແໜງການເງິນໃຫ້ຄົບຊຸດ ແລະສອດຄ່ອງກັບຍຸກສະໄຫມ,

9) ເຊື່ອມໂຍມການເງິນຕ່າງປະເທດ ແລະການຮ່ວມມືສາກົນ ດ້ານເງິນແຫ່ງລັດ,

10) ຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາວິສະຫະກິດ ທີ່ລັດລົງທຶນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ.

ທັງນີ້ ກໍເພື່ອແນໃສ່ພື້ນຖານການເງິນແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດ, ສ້າງຄວາມອຸດົມຮ່າງມີໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະນໍາພາປະເທດຊາດ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.

ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດຂອງປີ 2018 ແລະບັນດາໜ້າວຽກຈຸດສຸມສໍາລັບປີ 2019 ໂດຍສຸມໃສ່ບັນດາໜ້າວຽກທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງແຕ່ລະແຜນງານເຊັ່ນ: ແຜນງານການປັບປຸງນະໂຍບາຍການເງິນ, ການສ້າງ ແລະປັບປຸງນິຕິກໍາຂະແໜງການເງິນ, ການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ, ແຜນງານປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ, ການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນເປັນທັນສະໄໝ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາການຈັດຕັ້ງບຸກຄະລາກອນ.

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ຕາມທິດທາງ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງລັດ ຮອດປີ 2025 ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2019 ທີ່ ໂຮງແຮມແລນມາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ .

ທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກ່າວວ່າ: ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະຍຸດທະສາດ ພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງລັດ ຮອດປີ 2025 ແມ່ນເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ຈາກມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ແລະ X ຂອງພັກ ແລະເປັນການຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດຮອດປີ 2030 – ຍຸດທະສາດພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2025 ຂອງລັດຖະບານຊຶ່ງໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະຖືກຮັບຮອງຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈໍາເດືອນເມສາ ປີ 2017, ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກດໍາລັດປະກາດໃຊ້ ສະບັບເລກທີ 204 /ນຍ ລົງວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ປີ 2017 ແລະ ລັດຖະບານກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນໍາການປະຕິຮູບລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດຂຶ້ນຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານ ລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 25/ນຍ ລົງວັນທີ 24 ເມສາ 2018.

ສໍາລັບວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ແລະຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນແຫ່ງລັດ ຮອດປີ 2025 ປະກອບມີ 10 ຍຸດທະສາດຄື:

1) ທົບທວນນະໂຍບາຍການເງິນ ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖຽນນະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ມີຄວາມຍືນຍົງ,

2) ທົບທວນນະໂຍບາຍລາຍຮັບ ແລະລະດົມທຶນ ເພື່ອເກັບລາຍຮັບໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມທ່າແຮງບົ່ງຊ້ອນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນ,

3) ສ້າງນະໂຍບາຍລາຍຈ່າຍ ແລະການປະຢັດ ເພື່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ,

4) ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນພາກລັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປອດໄພ,

5) ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະໜັກແໜ້ນ ວິຊາສະເພາະ ແລະການເມືອງແນວຄິດ,

6) ພັດທະນາບັນຊີ ແລະການກວດກາ ກວດກາເງິນໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ,

7) ພັດທະນາຂະແຫນງການເງິນໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະສາກົນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະສາມາດກວດສອບໄດ້,

8) ສ້າງ ແລະປັບປຸງນິຕິກໍາຂະແໜງການເງິນໃຫ້ຄົບຊຸດ ແລະສອດຄ່ອງກັບຍຸກສະໄຫມ,

9) ເຊື່ອມໂຍມການເງິນຕ່າງປະເທດ ແລະການຮ່ວມມືສາກົນ ດ້ານເງິນແຫ່ງລັດ,

10) ຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາວິສະຫະກິດ ທີ່ລັດລົງທຶນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ.

ທັງນີ້ ກໍເພື່ອແນໃສ່ພື້ນຖານການເງິນແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດ, ສ້າງຄວາມອຸດົມຮ່າງມີໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະນໍາພາປະເທດຊາດ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.

ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດຂອງປີ 2018 ແລະບັນດາໜ້າວຽກຈຸດສຸມສໍາລັບປີ 2019 ໂດຍສຸມໃສ່ບັນດາໜ້າວຽກທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງແຕ່ລະແຜນງານເຊັ່ນ: ແຜນງານການປັບປຸງນະໂຍບາຍການເງິນ, ການສ້າງ ແລະປັບປຸງນິຕິກໍາຂະແໜງການເງິນ, ການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ, ແຜນງານປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ, ການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນເປັນທັນສະໄໝ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາການຈັດຕັ້ງບຸກຄະລາກອນ.

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!