Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດຕາມວິໄສທັດ 2030 ແລະຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນແຫ່ງລັດ 2025

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ຕາມທິດທາງ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງລັດ ຮອດປີ 2025 ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2019 ທີ່ ໂຮງແຮມແລນມາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ .

ທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກ່າວວ່າ: ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະຍຸດທະສາດ ພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງລັດ ຮອດປີ 2025 ແມ່ນເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ຈາກມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ແລະ X ຂອງພັກ ແລະເປັນການຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດຮອດປີ 2030 – ຍຸດທະສາດພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2025 ຂອງລັດຖະບານຊຶ່ງໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະຖືກຮັບຮອງຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈໍາເດືອນເມສາ ປີ 2017, ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກດໍາລັດປະກາດໃຊ້ ສະບັບເລກທີ 204 /ນຍ ລົງວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ປີ 2017 ແລະ ລັດຖະບານກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນໍາການປະຕິຮູບລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດຂຶ້ນຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານ ລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 25/ນຍ ລົງວັນທີ 24 ເມສາ 2018.

ສໍາລັບວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ແລະຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນແຫ່ງລັດ ຮອດປີ 2025 ປະກອບມີ 10 ຍຸດທະສາດຄື:

1) ທົບທວນນະໂຍບາຍການເງິນ ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖຽນນະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ມີຄວາມຍືນຍົງ,

2) ທົບທວນນະໂຍບາຍລາຍຮັບ ແລະລະດົມທຶນ ເພື່ອເກັບລາຍຮັບໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມທ່າແຮງບົ່ງຊ້ອນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນ,

3) ສ້າງນະໂຍບາຍລາຍຈ່າຍ ແລະການປະຢັດ ເພື່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ,

4) ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນພາກລັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປອດໄພ,

5) ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະໜັກແໜ້ນ ວິຊາສະເພາະ ແລະການເມືອງແນວຄິດ,

6) ພັດທະນາບັນຊີ ແລະການກວດກາ ກວດກາເງິນໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ,

7) ພັດທະນາຂະແຫນງການເງິນໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະສາກົນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະສາມາດກວດສອບໄດ້,

8) ສ້າງ ແລະປັບປຸງນິຕິກໍາຂະແໜງການເງິນໃຫ້ຄົບຊຸດ ແລະສອດຄ່ອງກັບຍຸກສະໄຫມ,

9) ເຊື່ອມໂຍມການເງິນຕ່າງປະເທດ ແລະການຮ່ວມມືສາກົນ ດ້ານເງິນແຫ່ງລັດ,

10) ຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາວິສະຫະກິດ ທີ່ລັດລົງທຶນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ.

ທັງນີ້ ກໍເພື່ອແນໃສ່ພື້ນຖານການເງິນແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດ, ສ້າງຄວາມອຸດົມຮ່າງມີໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະນໍາພາປະເທດຊາດ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.

ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດຂອງປີ 2018 ແລະບັນດາໜ້າວຽກຈຸດສຸມສໍາລັບປີ 2019 ໂດຍສຸມໃສ່ບັນດາໜ້າວຽກທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງແຕ່ລະແຜນງານເຊັ່ນ: ແຜນງານການປັບປຸງນະໂຍບາຍການເງິນ, ການສ້າງ ແລະປັບປຸງນິຕິກໍາຂະແໜງການເງິນ, ການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ, ແຜນງານປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ, ການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນເປັນທັນສະໄໝ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາການຈັດຕັ້ງບຸກຄະລາກອນ.

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ຕາມທິດທາງ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງລັດ ຮອດປີ 2025 ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2019 ທີ່ ໂຮງແຮມແລນມາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ .

ທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກ່າວວ່າ: ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະຍຸດທະສາດ ພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງລັດ ຮອດປີ 2025 ແມ່ນເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ຈາກມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ແລະ X ຂອງພັກ ແລະເປັນການຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດຮອດປີ 2030 – ຍຸດທະສາດພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2025 ຂອງລັດຖະບານຊຶ່ງໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະຖືກຮັບຮອງຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈໍາເດືອນເມສາ ປີ 2017, ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກດໍາລັດປະກາດໃຊ້ ສະບັບເລກທີ 204 /ນຍ ລົງວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ປີ 2017 ແລະ ລັດຖະບານກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນໍາການປະຕິຮູບລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດຂຶ້ນຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານ ລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 25/ນຍ ລົງວັນທີ 24 ເມສາ 2018.

ສໍາລັບວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ແລະຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນແຫ່ງລັດ ຮອດປີ 2025 ປະກອບມີ 10 ຍຸດທະສາດຄື:

1) ທົບທວນນະໂຍບາຍການເງິນ ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖຽນນະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ມີຄວາມຍືນຍົງ,

2) ທົບທວນນະໂຍບາຍລາຍຮັບ ແລະລະດົມທຶນ ເພື່ອເກັບລາຍຮັບໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມທ່າແຮງບົ່ງຊ້ອນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນ,

3) ສ້າງນະໂຍບາຍລາຍຈ່າຍ ແລະການປະຢັດ ເພື່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ,

4) ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນພາກລັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປອດໄພ,

5) ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະໜັກແໜ້ນ ວິຊາສະເພາະ ແລະການເມືອງແນວຄິດ,

6) ພັດທະນາບັນຊີ ແລະການກວດກາ ກວດກາເງິນໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ,

7) ພັດທະນາຂະແຫນງການເງິນໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະສາກົນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະສາມາດກວດສອບໄດ້,

8) ສ້າງ ແລະປັບປຸງນິຕິກໍາຂະແໜງການເງິນໃຫ້ຄົບຊຸດ ແລະສອດຄ່ອງກັບຍຸກສະໄຫມ,

9) ເຊື່ອມໂຍມການເງິນຕ່າງປະເທດ ແລະການຮ່ວມມືສາກົນ ດ້ານເງິນແຫ່ງລັດ,

10) ຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາວິສະຫະກິດ ທີ່ລັດລົງທຶນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ.

ທັງນີ້ ກໍເພື່ອແນໃສ່ພື້ນຖານການເງິນແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດ, ສ້າງຄວາມອຸດົມຮ່າງມີໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະນໍາພາປະເທດຊາດ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.

ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດຂອງປີ 2018 ແລະບັນດາໜ້າວຽກຈຸດສຸມສໍາລັບປີ 2019 ໂດຍສຸມໃສ່ບັນດາໜ້າວຽກທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງແຕ່ລະແຜນງານເຊັ່ນ: ແຜນງານການປັບປຸງນະໂຍບາຍການເງິນ, ການສ້າງ ແລະປັບປຸງນິຕິກໍາຂະແໜງການເງິນ, ການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ, ແຜນງານປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ, ການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນເປັນທັນສະໄໝ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາການຈັດຕັ້ງບຸກຄະລາກອນ.

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.