Friday, July 19, 2024
Lenovo

ຫົວພັນ ສຳເລັດການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ,ຕອບ-ຖາມວິທະຍາສາດ ມ4-ມ7 ທົ່ວແຂວງ

​ພາບ​ປະ​ກອບ

ພິທີສອບເສັງເກັ່ງ ແລະ ຕອບ-ຖາມ ວິທະຍາສາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ມ4-ມ7 ທົ່ວແຂວງຫົວພັນ ສົກຮຽນ 2018-2019 ໄດ້ເປີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-17 ກຸມພາ 2019 ນີ້ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນໂຮງຮຽນ ມ ປາຍ ຕົວແບບແຂວງ. 

ການກຳນົດວິຊາສອບເສັງຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ຕົກລົງເອົາ 4 ວິຊາມາສອບເສັງ ໂດຍເປັນເອກະພາບທົ່ວປະເທດ ໃນນັ້ນປະກອບມີຄື: ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ຄະນິດສາດ, ຟີຊິກສາດ ແລະ ເຄມີສາດ ໂດຍມີນັກສອບເສັງເຂົ້າຮ່ວມ 100 ກ່ວານ້ອງ ມາຈາກ 10 ເມືອງທົ່ວແຂວງ ແລະ ໂຮງຮຽນອ້ອມຂ້າງແຂວງ ໃນນັ້ນ ຊັ້ນ ມ4 ມີ 56 ນ້ອງ ຍິງ 20 ນ້ອງ ຊັ້ນ ມ7 ມີ 58 ນ້ອງ ຍິງ 20 ນ້ອ, ຜ່ານການສອບເສັງສາມາດສະຫຼຸບຜົນການເສັງຕົວຈິງໄດ້ດັ່ງນີ້: 

ຊັ້ນ ມ4 ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ 
ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ນາງ ດາວພາສຸກ ຈາກໂຮງຮຽນ SOS ເມືອງຊຳເໜືອ ໄດ້ຄະແນນ 5,20 ຄະແນນ
ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ນາງ ຕຸ່ນເພັດ ສົມທອງດີ ຈາກໂຮຽຮຽນ ມສ ຊຳໃຕ້ ໄດ້ຄະແນນ 3,35 ຄະແນນ 
ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ນາງ ນິລາວັນ ໄຊວັງເມືອງ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ຊໍາໃຕ້ ເມືອງຊໍາໃຕ້ ໄດ້ຄະແນນ 2,90 ຄະແນນ 
ວິຊາຄະນິດສາດ
ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ເຊັງ ຈື່ເຮີ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ຊຳໃຕ້ ເມືອງຊໍາໃຕ້ ໄດ້ຄະແນນ 8,375 ຄະແນນ
ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ພອນ ບຸນໄທຫວ່າງ ຈາກໂຮຽຮຽນ ມສ ຊົນເຜົ່າ ໄດ້ຄະແນນ 3,50 ຄະແນນ 
ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ເຢຍເຢະ ຊົງຈື່ຢາງ ຈາກໂຮງຮຽນ ມຕ ນາຄຳ ເມືອງແອດ ໄດ້ຄະແນນ 2,187 ຄະແນນ
ວິຊາເຄມີສາດ 
ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ນາງ ໄຊເມ ໄຊຍະຊົງ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ພັນຊຳ ໄດ້ຄະແນນ 9,453 ຄະແນນ
ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ຮືຄຳພອນ ຈາກໂຮຽຮຽນ ມສ ຈອມເພັັດ ເມືອງຫົວເມືອງ ໄດ້ຄະແນນ 5,879 ຄະແນນ
ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ຊົ່ງ ທໍ່ ຈາກໂຮງຮຽນ ມຕ ຮັງຮອນ ເມືອງຊຳເໜືອ ໄດ້ຄະແນນ 5,790 ຄະແນນ
ວິຊາຟີຊິກສາດ 
ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ນາງ ໂຢລີ ມາລາວົງ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ SOS ໄດ້ຄະແນນ 3,025 ຄະແນນ
ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ແສງສີທອງ ຈາກໂຮຽຮຽນ ມຕ ຮົມກອງ ເມືອງຫົວເມືອງ ໄດ້ຄະແນນ 2,378 ຄະແນນ
ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ໄມໝັ້ນ ຈາກໂຮງຮຽນ ມຕ ໜອງແຮດ ເມືອງຊຳໃຕ້ ໄດ້ຄະແນນ 2,256 ຄະແນນ
ຊັ້ນ ມ7 ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ 
ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ລັດຕະສິນ ຈາກໂຮງຮຽນ ມ ປາຍ ຕົວແບບແຂວງ ໄດ້ຄະແນນ 7,65 ຄະແນນ
ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ລຽນທອງ ຈາກໂຮຽຮຽນ ມສ ບວມງາມ ເມືອງຫົວເມືອງ ໄດ້ຄະແນນ 4,60 ຄະແນນ
ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ນາງ ໄມວຽງ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ຮ້ຽມ ເມືອງຮ້ຽມ ໄດ້ຄະແນນ 4,170 ຄະແນນ
ວິຊາຄະນິດສາດ 
ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ຄອງ ແສງຟ້າ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ຮ້ຽມ ເມືອງຮ້ຽມ ໄດ້ຄະແນນ 3,250 ຄະແນນ
ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ພາຊ້າ ຈາກໂຮຽຮຽນ ມສ ຊຳໃຕ້ ເມືອງຊຳໃຕ້ ໄດ້ຄະແນນ 2,313 ຄະແນນ 
ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ສົງສານ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ບວມງາມ ເມືອງຫົວເມືອງ ໄດ້ຄະແນນ 2,250 ຄະແນນ

​ພາບ​ປະ​ກອບ

ວິຊາເຄມີສາດ 
ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ກຸ ປາປໍ່ເລົາ ຈາກໂຮງຮຽນ ມ ປາຍ ຕົວແບບແຂວງ ພັນຊຳ ໄດ້ຄະແນນ 5,00 ຄະແນນ
ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ສີພອນ ຈາກໂຮຽຮຽນ ມສ ຈອມເພັັດ ເມືອງຫົວເມືອງ ໄດ້ຄະແນນ 4,78 ຄະແນນ 
ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ສິງໄຊ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ພັນລາ ໄດ້ຄະແນນ 3,875 ຄະແນນ
ວິຊາຟີຊິກສາດ 
ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ວັນໄຊ ວ່າງຈື່ມົວ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ຊ່ອນເໜືອ ໄດ້ຄະແນນ 5,00 ຄະແນນ
ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ມີໄຊ ຈາກໂຮຽຮຽນ ມສ ສົບເບົາ ເມືອງສົບເບົາ ໄດ້ຄະແນນ 4,250 ຄະແນນ 
ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ດວງໄຊ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ຊົນເຜົ່າ ໄດ້ຄະແນນ 3,750 ຄະແນນ 
ປະເພດ ຕອບ-ຖາມ ວິທະຍາສາດ 
ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່: ທີມໂຮງຮຽນ ມ ປາຍ ຕົວແບບແຂວງ, 
ອັນດັບທີ2 ໄດ້ແກ່: ທີມເມືອງຊຽງຄໍ້, 
ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່: ທີມເມືອງສົບເບົາ 
ແລະ ລາງວັນຊົມເຊີຍໄດ້ແກ່: ທີມໂຮງຮຽນ ມສ ພັນລາ. 

( ພິເສດ ) : ຜູ້ທີ່ສອບເສັງໄດ້ອັນດັບທີ 1 ຂອງແຕ່ລະວິຊາຈະໄດ້ເປັນຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງຂອງແຂວງຫົວພັນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ມ4 ແລະ ມ7 ທົ່ວປະເທດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນມີນາ 2019 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ທີ່​ມາ: ວຽງ​ຈັນ​ໃໝ່

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

“ອົດອາຫານ” ບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດນຳ້ໜັກ

ການອົດອາຫານນັ້ນ ສຳພັນກັບການຈຳກັດ ແຄລໍຣີ່ ຂອງອາຫານທີ່ເຮົາກິນໃນແຕ່ລະມື້, ການນັບ ແຄລໍຣີ່ ເປັນວິທີທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍ ຊຶ່ງມີທີມນັກວິໄຈດ້ານໂພຊະນາການ ໃນ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ໄດ້ລາຍງານລົງໃນວາລະສານ ການແພດ ເຈເອເອັມເອ (JAMA International Medicine) ເຖິງຜົນການລົງເລິກກວດຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ລະບຸວ່າ ອ້ວນເຖິງ 100 ຄົນ ໂດຍແບ່ງຈາກພຶດຕິກຳການກິນເປັນ 3 ກຸ່ມ ຊຶ່ງເປັນເວລາ 1 ປີ.

ຈົບມໍປາຍ ຈະຮຽນຕໍ່ສາຍໃດດີ?

ເມື່ອກ່ອນ ການສຶກສາຖືໄດ້ວ່າມີບັນຍາກາດຄຶກຄື້ນ ແລະ ເປັນຂະບວນການ ຫຼາຍຄົນແຂ່ງກັນຮຽນ ແຂ່ງກັນເສັງເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນສາຍທີ່ຕົນເອງມັກ ແຕ່ຕົກມາຍຸກປັດຈຸບັນນີ້ ດ້ວຍສະພາບເສດຖະກິດ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຫຼາຍຢ່າງໃນສັງຄົມທີ່ຜັນແປໄປ ເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ຢາກທີ່ຈະຮຽນຕໍ່, ບາງຄົນກໍຈຳເປັນຕ້ອງອອກໄປເຮັດວຽກເພື່ອຫາເງິນຊ່ວຍຄອບຄົວ, ຫຼາຍຄົນກໍອອກມາປະກອບກິດຈະການເຮັດທຸລະກິດ ເປັນນາຍຂອງຕົນເອງ ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າຄົນທີ່ມີເງືອນໄຂກໍຍັງສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຮຽນຕໍ່ສາຍວິຊາຊີບໃຫ້ຈົບຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ.

ຍຸກນີ້! ຕ້ອງອວດກັນປະຢັດ

ເມື່ອສັງຄົມເຮົາກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກທີ່ເຂົ້າຍາກມາກແພງ ຫຼາຍຄົນ “ຫາເຊົ້າກິນເຊົ້າ” ບໍ່ແມ່ນ “ຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າ” ຄືແຕ່ກ່ອນແລ້ວ ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງສອຍຕ່າງໆ ກໍລ້ວນແຕ່ລາຄາສູງຂຶ້ນເທົ່າຕົວ, ເຮົາຍັງຈະພາກັນມາອວດລວຍໂຊລົດສະນິຍົມດີໆ ໃຊ້ຂອງແພງໆ ກິນອາຫານຫຼູຫຼາ ຕາມຄົນມີລາຍຮັບທີ່ໝັ່ນຄົງ ຫຼື ຄົນຮັ່ງມີບໍ່ໄດ້ແລ້ວ