ເຜີຍແຜ່ບາງນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນຫຼັງການປັບປຸງຫຼ້າສຸດ

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບາງນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2016 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ມີນາ 2019 ຜ່ານມາ ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ຄໍາຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊິ່ງມີບັນດາພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງ ຄໍາຈັນ ວົງແສນບູນ ກ່າວວ່າ: ສປປ ລາວ ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນຊຸມທ້າຍປີ 1980 ແລະ ກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງມາໂດຍຕະຫຼອດ ມາຮອດປີ 2016 ໄດ້ມີການປັບປຸງເປັນຄັ້ງທີ 4 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2016 ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໂດຍສ້າງນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍສຳເລັດແລ້ວ 11 ສະບັບ ແລະ ກຳລັງສ້າງນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ມີຂໍ້ສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍແນໃສ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ນັກທຸລະກິດທີ່ຈະມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍວ່ອງໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ກອງປະຊຸມ ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີບົດກ່ຽວກັບບົດແນະນຳວ່າດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສຳລັບແຜນນຳເຂົ້າຂອງວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 01/ຄລທ.ສ, ລົງວັນທີ 02 ມັງກອນ 2019 ຈາກກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ບົດສະເໜີກ່ຽວກັບລະບຽບການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການແຈ້ງພາສີແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນຈາກກົມພາສີ, ກະຊວງການເງິນ, ບົດລະບຽບ ແລະ ຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ແບບຟອມແຜນການປະຈຳປີຂອງບັນດາໂຮງງານເຮັດການຜະລິດຈາກກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ເພື່ອແນ່ໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໃຫ້ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການດຳເນີນງານໃນການອະນຸມັດຮັບຮອງ ແຜນນຳເຂົ້າຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຳນົດໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບຟັງບົດສະເໜີກ່ຽວກັບດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສຳປະທານຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ ລົງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2019, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາອະນຸມັດການລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານ ສຳລັບການປູກພືດກະສິກຳ, ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການວາງເງິນຄ້ຳປະກັນສຳລັບກິດຈະການສຳປະທານ ສະບັບເລກທີ 2735/ກຜທ, ລົງວັນທີ 02 ພະຈິກ 2018.

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບາງນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2016 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ມີນາ 2019 ຜ່ານມາ ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ຄໍາຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊິ່ງມີບັນດາພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງ ຄໍາຈັນ ວົງແສນບູນ ກ່າວວ່າ: ສປປ ລາວ ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນຊຸມທ້າຍປີ 1980 ແລະ ກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງມາໂດຍຕະຫຼອດ ມາຮອດປີ 2016 ໄດ້ມີການປັບປຸງເປັນຄັ້ງທີ 4 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2016 ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໂດຍສ້າງນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍສຳເລັດແລ້ວ 11 ສະບັບ ແລະ ກຳລັງສ້າງນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ມີຂໍ້ສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍແນໃສ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ນັກທຸລະກິດທີ່ຈະມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍວ່ອງໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ກອງປະຊຸມ ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີບົດກ່ຽວກັບບົດແນະນຳວ່າດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສຳລັບແຜນນຳເຂົ້າຂອງວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 01/ຄລທ.ສ, ລົງວັນທີ 02 ມັງກອນ 2019 ຈາກກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ບົດສະເໜີກ່ຽວກັບລະບຽບການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການແຈ້ງພາສີແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນຈາກກົມພາສີ, ກະຊວງການເງິນ, ບົດລະບຽບ ແລະ ຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ແບບຟອມແຜນການປະຈຳປີຂອງບັນດາໂຮງງານເຮັດການຜະລິດຈາກກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ເພື່ອແນ່ໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໃຫ້ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການດຳເນີນງານໃນການອະນຸມັດຮັບຮອງ ແຜນນຳເຂົ້າຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຳນົດໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບຟັງບົດສະເໜີກ່ຽວກັບດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສຳປະທານຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ ລົງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2019, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາອະນຸມັດການລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານ ສຳລັບການປູກພືດກະສິກຳ, ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການວາງເງິນຄ້ຳປະກັນສຳລັບກິດຈະການສຳປະທານ ສະບັບເລກທີ 2735/ກຜທ, ລົງວັນທີ 02 ພະຈິກ 2018.

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!