ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ປະຕິບັດ 71 ໂຄງການໃນແຕ່​ລະ​ແຂວງ ໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ

ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງເສີມການຜະລິດມີປະສິດທິຜົນ, ຫັນການຜະລິດໄປສູ່ຮູບໃໝ່ທີ່ສາມາດດຳເນີນການຜະລິດໃນພື້ນທີ່ກວ້າງ ແລະສົ່ງເສີມການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ປະລິມານຫຼາຍ, ຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ, ທີ່ສຳຄັນຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ດັ່ງນັ້ນໃນປີ 2019 ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ຈຶ່ງສຸມໃສ່ 71 ໂຄງການມູນຄ່າ 128,70 ລ້ານໂດລາ ໃສ່ເຂດຈຸດສຸມຂອງບັນດາແຂວງທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານ ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ໃນບົດສະຫຼຸບສັງລວມຕີລາຄາຮອບດ້ານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດປະຈຳປີ 2018 ແລະທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2019 ຜ່ານມາວ່າ: ສະເພາະການລົງທຶນຂອງລັດໃນປີ 2018 ມີທັງໝົດ 367 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 145,28 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ 152 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 37,97 ຕື້ກີບ ແລະໂຄງການກໍ່ສ້າງ 215 ໂຄງການມູນຄ່າ 107,30 ຕື້ກີບ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 100% ໃນນີ້ກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ມີ 180 ໂຄງການມູນຄ່າ 88,4 2 ຕື້ກີບ,ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 187 ໂຄງການມູນຄ່າ 56,85 ຕື້ກີບ, ສ່ວນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດມີທັງໝົດ 98 ໂຄງການ, ໂດຍເນັ້ນໜັກການພັດທະນາກະສິກຳຕິດພັນກັບການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ພັດທະນາໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ, ປັບປຸງດ້ານການຜະລິດກະສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການ.

ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ສຳລັບ ປີ 2019, ກະຊວງແມ່ນຈະສຸມໃສ່ທັງໝົດ 71 ໂຄງການ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າທັງໝົດ 128,70 ລ້ານໂດລາ, ໃນນັ້ນທຶນຕ່າງປະ ເທດ 117,85 ລ້ານໂດລາ ແລະທຶນ ພາຍໃນ 10,85 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ບັນດາແຂວງເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງທ້ອງຖີ່ນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມວຽກຈຸດສຸມທີ່ກຳນົດທັງໂດຍກົງ ແລະທາງອອ້ມ ໂດຍສະເພາະບັນດາໂຄງ ການຈຸດສຸມຂອງແຂວງທີ່ໄດ້ມີການກຳ ນົດວຽກຮ່ວມກັນທັງທີ່ໄດ້ດຳເນີນໄປແລ້ວ, ກຳລັງຈະດຳເນີນໃນປີນີ້ ແລະໃນຕໍ່ໜ້າ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ກະຊວງຍັງຕ້ອງໄດ້ທົບທວນຄືນແຜນດຳເນີນງານຂອງແຂວງກໍ່ຄື ຂອງເມືອງຫາກເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນສອດ ຄ່ອງ ແລະກໍຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືຮ່ວມ ກັບຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ, ຜູ້ປະສານງານ ແລະຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນການສຸມທຶນ, ສຸມເຕັກນິກໃສ່ວຽກຈຸດສຸມຂອງທ້ອງຖິ່ນທັງດ້ານໂຄງລ່າງ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວິຊາການ ແລະ ອື່ນໆໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ກົມກຽວ.

​ທີ່​ມາ: ນພສ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງເສີມການຜະລິດມີປະສິດທິຜົນ, ຫັນການຜະລິດໄປສູ່ຮູບໃໝ່ທີ່ສາມາດດຳເນີນການຜະລິດໃນພື້ນທີ່ກວ້າງ ແລະສົ່ງເສີມການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ປະລິມານຫຼາຍ, ຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ, ທີ່ສຳຄັນຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ດັ່ງນັ້ນໃນປີ 2019 ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ຈຶ່ງສຸມໃສ່ 71 ໂຄງການມູນຄ່າ 128,70 ລ້ານໂດລາ ໃສ່ເຂດຈຸດສຸມຂອງບັນດາແຂວງທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານ ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ໃນບົດສະຫຼຸບສັງລວມຕີລາຄາຮອບດ້ານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດປະຈຳປີ 2018 ແລະທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2019 ຜ່ານມາວ່າ: ສະເພາະການລົງທຶນຂອງລັດໃນປີ 2018 ມີທັງໝົດ 367 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 145,28 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ 152 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 37,97 ຕື້ກີບ ແລະໂຄງການກໍ່ສ້າງ 215 ໂຄງການມູນຄ່າ 107,30 ຕື້ກີບ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 100% ໃນນີ້ກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ມີ 180 ໂຄງການມູນຄ່າ 88,4 2 ຕື້ກີບ,ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 187 ໂຄງການມູນຄ່າ 56,85 ຕື້ກີບ, ສ່ວນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດມີທັງໝົດ 98 ໂຄງການ, ໂດຍເນັ້ນໜັກການພັດທະນາກະສິກຳຕິດພັນກັບການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ພັດທະນາໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ, ປັບປຸງດ້ານການຜະລິດກະສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການ.

ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ສຳລັບ ປີ 2019, ກະຊວງແມ່ນຈະສຸມໃສ່ທັງໝົດ 71 ໂຄງການ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າທັງໝົດ 128,70 ລ້ານໂດລາ, ໃນນັ້ນທຶນຕ່າງປະ ເທດ 117,85 ລ້ານໂດລາ ແລະທຶນ ພາຍໃນ 10,85 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ບັນດາແຂວງເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງທ້ອງຖີ່ນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມວຽກຈຸດສຸມທີ່ກຳນົດທັງໂດຍກົງ ແລະທາງອອ້ມ ໂດຍສະເພາະບັນດາໂຄງ ການຈຸດສຸມຂອງແຂວງທີ່ໄດ້ມີການກຳ ນົດວຽກຮ່ວມກັນທັງທີ່ໄດ້ດຳເນີນໄປແລ້ວ, ກຳລັງຈະດຳເນີນໃນປີນີ້ ແລະໃນຕໍ່ໜ້າ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ກະຊວງຍັງຕ້ອງໄດ້ທົບທວນຄືນແຜນດຳເນີນງານຂອງແຂວງກໍ່ຄື ຂອງເມືອງຫາກເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນສອດ ຄ່ອງ ແລະກໍຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືຮ່ວມ ກັບຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ, ຜູ້ປະສານງານ ແລະຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນການສຸມທຶນ, ສຸມເຕັກນິກໃສ່ວຽກຈຸດສຸມຂອງທ້ອງຖິ່ນທັງດ້ານໂຄງລ່າງ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວິຊາການ ແລະ ອື່ນໆໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ກົມກຽວ.

​ທີ່​ມາ: ນພສ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!