ປະ​ຫວັດ​ສາດ ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າຄົນລາວມີຊາດ ແລະແຜ່ນດິນ

ຄົນລາວມີຊາດ ແລະແຜ່ນດິນ :

– ປີ ຄ.ສ 1353  (ປີ ພ.ສ 1896)  ພະເຈົ້າຟ້າງຸ່ມແຫລ່ງຫລ້າທໍລະນີ (ກະສັດລາວທີ່ໄດ້ປະກາດສະຖາປະນາຊາດລາວ).

– ປີ ຄ.ສ 1374 (ປີ ພ.ສ 1917) ພະເຈົ້າສາມແສນໄທໄຕພວະນາດ ຫລື ທ້າວອຸ່ນເຮືອນ ( ໂອຣົດເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ )

– ປີ ຄ.ສ 1417 ( ປີ ພ.ສ 1960 ) ພະເຈົ້າລ້ານຄໍາແດງ ( ພໍ່ພະເຈົ້າລ້ານຄໍາແດງສຸຣະຄົດແລ້ວ ບ້ານເມືອງກໍເກີດວຸ້ນວາຍ ຍ້ອນນາງແກ້ວພິມພາ ໃຈດໍາອໍາມະຫິດ.

ຍຸກຜູ້ຍິງກາລະຂີນີ

– ປີ ຄ.ສ 1428 ( ປີ ພ.ສ 1971 ) ພະຍາພົມມະທັດ ໂອຣົດອົງໃຫຍ່ຂອງພະເຈົ້າລ້ານຄໍາແດງ (ຂື້ນຄອງເມືອງ ໄດ້ 10 ເດືອນກໍຖືກນາງແກ້ວພິມພາຕັດຄໍທີ່ຜາດ່ຽວໃກ້ກັບແມ່ນ້ໍາຄານ ).

– ປີ ຄ.ສ 1430 ປີ ພ.ສ 1973 ພະຍາປາກຫ້ວຍຫລວງ ຫລືທ້າວຄໍາເຕັມ (ຂື້ນປົກຄອງເມືອງໄດ້ 5 ເດືອນກໍບໍ່ພໍໃຈກັບນາງແກ້ວພິມພາ ຈິ່ງປົດອອກຈາກພະຣາຊະບັນລັງ) .

– ປີ ຄ.ສ 1430 ປີ (ພ.ສ 1973) ພະຍາຄໍາໄສ ຫລື ທ້າວຄໍາໄສໂອຣົດພະເຈົ້າສາມແສນໄທ (ຂື້ນຄອງຣາຊ ຢູ່ໄດ້ 8 ເດືອນ ກໍບໍ່ພໍໃຈນາງແກ້ວພິມພາ ຈິ່ງນໍາໄປປົງພະຊົນທີ່ວັງຊຽງທອງ ).

 • ປີ ຄ.ສ 1431 ປີ (ພ.ສ 1974 ) ພະຍາໂຄຫລື ທ້າວຟ້າໄຄຂື້ນປົກຄອງຣາຊຍໄດ້ 3 ປີ ກໍຖືກນາງແກ້ວພິມພາປະຫານຊີວິດ.
 • ປີ ຄ.ສ 1437 ປີ ພ.ສ 1977 ພະຍາຊຽງສາ ຫລື ທ້າວກອງແກ້ວຂື້ນຄອງຣາຊໄດ້ 7 ເດືອນກໍຖືກນາງແກ້ວພິມພາປະຫານຊີວິດ.
 • ປີ ຄ.ສ 1434 ປີ ພ.ສ 19770 ພະຍາຍຸຄັນ ຂື້ນຄອງຣາຊຢູ່ໄດ້ 2 ປີ ຈິ່ງຮູ້ວ່າຈະຖືກປົງພະຊົນ ກໍເລີຍລັກຫນີແຕ່ກໍຖືກຈັບໄດ້ເອົາໄປປະຫານຊີວິດ.
 • ປີ ຄ.ສ 1437 ປີ ພ.ສ 1980 ພະຍາຄໍາເກີດ ທີ່ກໍາລັງປົກຄອງເມືອງຄໍາເກີດຢູ່ກໍຮຽກຕົວໃຫ້ຂື້ນມາຄອງຣາຊຢູ່ໄດ້ 3 ປີກໍເປັນອາການລົມເປັນພິດຕາຍ.

– ປີ ຄ.ສ 1440 ປີ ພ.ສ 1983 ) ພວກເສນາອາມາດໄດ້ເປິກສາຫາລືກັນ ຈັບນາງແກ້ວພິມພາ (ຍິງກາລະກີນີ) ເອົາໄປປະຫານຊີວິດ.

–  ປີ ຄ.ສ 1440 ປີ ພ.ສ 1983 ພະເຈົ້າໄຊຈັກກະພັດ ຫລື ທ້າວລືໄຊ.

– ປີ ຄ.ສ 1479 ເ ປີ ພ.ສ 2022 ພະເຈົ້າສຸວັນນະບັນລັງ

–  ປີ ຄ.ສ 1486 ເ ປີ ພ.ສ 2029) ພະເຈົ້າຫລ້າແສນໄທ ຫລືພະເຈົ້າຫລ້ານາແສນໂທ.

–  ປີ ຄ.ສ 1496 ເ ປີ ພ.ສ 2039 ) ພະເຈົ້າຊົມພູ

 • ປີ ຄ.ສ 1501 ປີ ພ.ສ 2044 ພະເຈົ້າວິຊຸນຣາຊາທິປັດ ຫລືທ້າວ ພູໄທ ຫລື ທ້າວລຸເພໄຊ ຫລື ທ້າວເພັຊໄສ.
 • ປີ ຄ.ສ 1520 ປີ ພ.ສ 2063 ) ພະເຈົ້າໂພທິສາຣາຊ ຫລື ພະເຈົ້າໂພທິສານຣາຊາບໍດີ.
 • ປີ ຄ.ສ 1548 (ປີ ພ.ສ 2091 ) ພະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາຊ ( ເກີດເສິກພະມ້າເທື່ອທີ 1).

–  ປີ ຄ.ສ 1571 ເ ປີ ພ.ສ 2114 ) ພະຍາແສນສຸຣິນຄ່ວງຟ້າ ຫລື ພະເຈົ້າປູ່ (1) ເພາະເປັນປູ່ຂອງພະຍາຫນໍ່ເມືອງ ( ເກີດເສິກພະມ້າເທື່ອທີ 2 ).

– ປີ ຄ.ສ 1575 ເ ປີ ພ.ສ 2118 ເຈົ້າມະຫາອຸປະຣາຊ ( ເກີດເສິກພະມ້າເທື່ອທີ 3).

–  ປີ ຄ.ສ 1580 ປີ ພ.ສ 2123 ) ພະຍາແສນສຸຣິນຄວງຟ້າ 2)

– ປີ ຄ.ສ 1582 ເ ປີ ພ.ສ 2125 ພະຍານະຄອນນ້ອຍ

– ປີ ຄ.ສ 1591 ເ ປີ ພ.ສ 2134 ພະຫນໍ່ແກ້ວກຸມມານ

– ປີ ຄ.ສ 1596 ເ ປີ ພ.ສ 2139 ) ພະວໍຣະວົງສາທັມມິກະຣາຊ.

–  ປີ ຄ.ສ 1622 ເ ປີ ພ.ສ 2165 ) ເຈົ້າອຸປະເຍົາວະຣາຊ

– ປີ ຄ.ສ 1823 ເ ປີ ພ.ສ 2166 ) ພະເຈົ້າບັນດິດໂພທິສານ

–  ປີ ຄ.ສ 1827 ປີ ພ.ສ 2170 ເຈົ້າຕ່ອນຄຳ

–  ປີ ຄ.ສ 1637 ປີ ພ.ສ 2180 ເຈົ້າສຸຣິຍະວົງສາທັມມິກະຣາຊ (ເກີດເສິກຫໍ້ເທື່ອທີ 1).

– ປີ ຄ.ສ 1994 (ປີ ພ.ສ 2237) ພະເຈົ້າອົງຫລໍ່ ແລະ ພະຍາເມືອງຈັນ.

– ປີ ຄ.ສ 1695 (ປີ ພ.ສ 2238) ເຈົ້ານັນທະຣາຊ ໂອຣົດເຈົ້າປູູ່ ) ຂຶ້ນຄອງຣາຊໄດ້ 3 ປີ ກໍຖືກເຈົ້າໄຊອົງເວ້ຈັບໄປປະຫານຊີວິດ.

– ປີ ຄ.ສ 1698 (ປີ ພ.ສ 2241) ພະໄຊອົງເວ້ ຫລື ພະໄຊຍະເຊດຖາທິຣາຊ ທີ 2.

 

 

ຄົນລາວມີຊາດ ແລະແຜ່ນດິນ :

– ປີ ຄ.ສ 1353  (ປີ ພ.ສ 1896)  ພະເຈົ້າຟ້າງຸ່ມແຫລ່ງຫລ້າທໍລະນີ (ກະສັດລາວທີ່ໄດ້ປະກາດສະຖາປະນາຊາດລາວ).

– ປີ ຄ.ສ 1374 (ປີ ພ.ສ 1917) ພະເຈົ້າສາມແສນໄທໄຕພວະນາດ ຫລື ທ້າວອຸ່ນເຮືອນ ( ໂອຣົດເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ )

– ປີ ຄ.ສ 1417 ( ປີ ພ.ສ 1960 ) ພະເຈົ້າລ້ານຄໍາແດງ ( ພໍ່ພະເຈົ້າລ້ານຄໍາແດງສຸຣະຄົດແລ້ວ ບ້ານເມືອງກໍເກີດວຸ້ນວາຍ ຍ້ອນນາງແກ້ວພິມພາ ໃຈດໍາອໍາມະຫິດ.

ຍຸກຜູ້ຍິງກາລະຂີນີ

– ປີ ຄ.ສ 1428 ( ປີ ພ.ສ 1971 ) ພະຍາພົມມະທັດ ໂອຣົດອົງໃຫຍ່ຂອງພະເຈົ້າລ້ານຄໍາແດງ (ຂື້ນຄອງເມືອງ ໄດ້ 10 ເດືອນກໍຖືກນາງແກ້ວພິມພາຕັດຄໍທີ່ຜາດ່ຽວໃກ້ກັບແມ່ນ້ໍາຄານ ).

– ປີ ຄ.ສ 1430 ປີ ພ.ສ 1973 ພະຍາປາກຫ້ວຍຫລວງ ຫລືທ້າວຄໍາເຕັມ (ຂື້ນປົກຄອງເມືອງໄດ້ 5 ເດືອນກໍບໍ່ພໍໃຈກັບນາງແກ້ວພິມພາ ຈິ່ງປົດອອກຈາກພະຣາຊະບັນລັງ) .

– ປີ ຄ.ສ 1430 ປີ (ພ.ສ 1973) ພະຍາຄໍາໄສ ຫລື ທ້າວຄໍາໄສໂອຣົດພະເຈົ້າສາມແສນໄທ (ຂື້ນຄອງຣາຊ ຢູ່ໄດ້ 8 ເດືອນ ກໍບໍ່ພໍໃຈນາງແກ້ວພິມພາ ຈິ່ງນໍາໄປປົງພະຊົນທີ່ວັງຊຽງທອງ ).

 • ປີ ຄ.ສ 1431 ປີ (ພ.ສ 1974 ) ພະຍາໂຄຫລື ທ້າວຟ້າໄຄຂື້ນປົກຄອງຣາຊຍໄດ້ 3 ປີ ກໍຖືກນາງແກ້ວພິມພາປະຫານຊີວິດ.
 • ປີ ຄ.ສ 1437 ປີ ພ.ສ 1977 ພະຍາຊຽງສາ ຫລື ທ້າວກອງແກ້ວຂື້ນຄອງຣາຊໄດ້ 7 ເດືອນກໍຖືກນາງແກ້ວພິມພາປະຫານຊີວິດ.
 • ປີ ຄ.ສ 1434 ປີ ພ.ສ 19770 ພະຍາຍຸຄັນ ຂື້ນຄອງຣາຊຢູ່ໄດ້ 2 ປີ ຈິ່ງຮູ້ວ່າຈະຖືກປົງພະຊົນ ກໍເລີຍລັກຫນີແຕ່ກໍຖືກຈັບໄດ້ເອົາໄປປະຫານຊີວິດ.
 • ປີ ຄ.ສ 1437 ປີ ພ.ສ 1980 ພະຍາຄໍາເກີດ ທີ່ກໍາລັງປົກຄອງເມືອງຄໍາເກີດຢູ່ກໍຮຽກຕົວໃຫ້ຂື້ນມາຄອງຣາຊຢູ່ໄດ້ 3 ປີກໍເປັນອາການລົມເປັນພິດຕາຍ.

– ປີ ຄ.ສ 1440 ປີ ພ.ສ 1983 ) ພວກເສນາອາມາດໄດ້ເປິກສາຫາລືກັນ ຈັບນາງແກ້ວພິມພາ (ຍິງກາລະກີນີ) ເອົາໄປປະຫານຊີວິດ.

–  ປີ ຄ.ສ 1440 ປີ ພ.ສ 1983 ພະເຈົ້າໄຊຈັກກະພັດ ຫລື ທ້າວລືໄຊ.

– ປີ ຄ.ສ 1479 ເ ປີ ພ.ສ 2022 ພະເຈົ້າສຸວັນນະບັນລັງ

–  ປີ ຄ.ສ 1486 ເ ປີ ພ.ສ 2029) ພະເຈົ້າຫລ້າແສນໄທ ຫລືພະເຈົ້າຫລ້ານາແສນໂທ.

–  ປີ ຄ.ສ 1496 ເ ປີ ພ.ສ 2039 ) ພະເຈົ້າຊົມພູ

 • ປີ ຄ.ສ 1501 ປີ ພ.ສ 2044 ພະເຈົ້າວິຊຸນຣາຊາທິປັດ ຫລືທ້າວ ພູໄທ ຫລື ທ້າວລຸເພໄຊ ຫລື ທ້າວເພັຊໄສ.
 • ປີ ຄ.ສ 1520 ປີ ພ.ສ 2063 ) ພະເຈົ້າໂພທິສາຣາຊ ຫລື ພະເຈົ້າໂພທິສານຣາຊາບໍດີ.
 • ປີ ຄ.ສ 1548 (ປີ ພ.ສ 2091 ) ພະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາຊ ( ເກີດເສິກພະມ້າເທື່ອທີ 1).

–  ປີ ຄ.ສ 1571 ເ ປີ ພ.ສ 2114 ) ພະຍາແສນສຸຣິນຄ່ວງຟ້າ ຫລື ພະເຈົ້າປູ່ (1) ເພາະເປັນປູ່ຂອງພະຍາຫນໍ່ເມືອງ ( ເກີດເສິກພະມ້າເທື່ອທີ 2 ).

– ປີ ຄ.ສ 1575 ເ ປີ ພ.ສ 2118 ເຈົ້າມະຫາອຸປະຣາຊ ( ເກີດເສິກພະມ້າເທື່ອທີ 3).

–  ປີ ຄ.ສ 1580 ປີ ພ.ສ 2123 ) ພະຍາແສນສຸຣິນຄວງຟ້າ 2)

– ປີ ຄ.ສ 1582 ເ ປີ ພ.ສ 2125 ພະຍານະຄອນນ້ອຍ

– ປີ ຄ.ສ 1591 ເ ປີ ພ.ສ 2134 ພະຫນໍ່ແກ້ວກຸມມານ

– ປີ ຄ.ສ 1596 ເ ປີ ພ.ສ 2139 ) ພະວໍຣະວົງສາທັມມິກະຣາຊ.

–  ປີ ຄ.ສ 1622 ເ ປີ ພ.ສ 2165 ) ເຈົ້າອຸປະເຍົາວະຣາຊ

– ປີ ຄ.ສ 1823 ເ ປີ ພ.ສ 2166 ) ພະເຈົ້າບັນດິດໂພທິສານ

–  ປີ ຄ.ສ 1827 ປີ ພ.ສ 2170 ເຈົ້າຕ່ອນຄຳ

–  ປີ ຄ.ສ 1637 ປີ ພ.ສ 2180 ເຈົ້າສຸຣິຍະວົງສາທັມມິກະຣາຊ (ເກີດເສິກຫໍ້ເທື່ອທີ 1).

– ປີ ຄ.ສ 1994 (ປີ ພ.ສ 2237) ພະເຈົ້າອົງຫລໍ່ ແລະ ພະຍາເມືອງຈັນ.

– ປີ ຄ.ສ 1695 (ປີ ພ.ສ 2238) ເຈົ້ານັນທະຣາຊ ໂອຣົດເຈົ້າປູູ່ ) ຂຶ້ນຄອງຣາຊໄດ້ 3 ປີ ກໍຖືກເຈົ້າໄຊອົງເວ້ຈັບໄປປະຫານຊີວິດ.

– ປີ ຄ.ສ 1698 (ປີ ພ.ສ 2241) ພະໄຊອົງເວ້ ຫລື ພະໄຊຍະເຊດຖາທິຣາຊ ທີ 2.

 

 

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!