Monday, May 20, 2024
Lenovo

ສັງລວມຊາຕາກຳຂອງແຜ່ນດິນລາວ ຕັ້ງ​ແຕ່​ສະ​ໄໝ​ພ​ະ​ເຈົ້າ​ຟ້າ​ງຸ່ມ​ຫາ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

  1. ສົມເດັດພຣະເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ ແຫລ່ງຫລ້າທໍລະນີ ໄດ້ທ້ອນໂຮມຊົນ ຊາດລາວ ໄດ້ຂີດຫມາຍເຂດນໍ້າແດນດິນລາວໃຫ້ປາກົດເປັນປະເທດລາວຂື້ນ ເທື່ອທໍາອິດ ຢູ່ສຸວັນນະພູມປະເທດ ( ຢູ່ແຫລມອິນດູຈີນ) ໃນປີ ຄ.ສ 1353 ( ປີ ພ.ສ 1896 ) ເຊິ່ງນັບມາເຖິງປີ ຄ.ສ 1997 ນີ້ກໍເປັນເວລາ 644 ປີນີ້ແລ້ວ ທີ່ຄົນລາວເຮົາມີແຜ່ນດິນຢູ່ອາໄສ ແລະ ມີຊາດລາວຄືທຸກມື້ນີ້.

ໄລຍະເວລາ 644 ປີຂອງແຜ່ນດິນລາວ ແຜ່ນດິນລາວໄດ້ມີການປ່ຽນ ແປງຄື:.

(1) ປີ ຄ.ສ 1707 ປີ ພ.ສ 2250 ) ດິນລາວໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ອານາຈັກ ຄື: ອານາຈັກຫລວງພະບາງ ແລະ ອານາຈັກວຽງຈັນ.

(2) ປີ ຄ.ສ 1713 ປີ ພ.ສ 2256 ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ອານາຈັກ  ຄື: ເພີ່ມອານາຈັກຈໍາປາສັກຂື້ນຕື່ມ.

(3) ປີ ຄ.ສ 1779 ເ ປີ ພ.ສ 23420 ດິນລາວທັງ 3 ອານາຈັກ ຖືກ ໄທຢຶດເອົາທັງຫມົດ ແລ້ວໄທກໍຫາທຸກວິທີເພື່ອຈະກືນດິນລາວ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີຊື່ຄໍາທີ່ວ່າ ” ລາວ ” ຢູ່ໃນໂລກ ຊາຕາກັມຂອງລາວໃນຂະນະນີ້ກໍາລັງຈະຊິ້ນ ເຊື້ອຫມົດຊາດ.

(4) ປີ ຄ.ສ 1891 ເ ປີ ພ.ສ 2434 ໂທສະຍາມໄດ້ແບ່ງດິນລາວ ່ ອອກເປັນ 4 ກອງເພື່ອງ່າຍແກ່ການປົກຄອງ.

(5) ປີ ຄ.ສ 1893 ( ປີ ພ.ສ 2436 ) ຝຣັ່ງເສດໄດ້ມາຢຶດເອົາ ດິນລາວ ສະເພາະຢູ່ທາງຝັ່ງຊ້າຍແມ່ນໍ້າຂອງ ຈາກໄທສະຍາມ ແລະ ນັບແຕ່ ບັດນັ້ນມາ ດິນລາວຈິ່ງຖືກຕັດແບ່ງອອກເປັນ 2 ແຜ່ນດິນ ຄື: ດິນລາວ ຢູ່ທາງຝັ່ງຊ້າຍແມ່ນ້ໍາຂອງ (2/5 ) ແມ່ນຝຣັ່ງເສດຢຶດຄອງ ດິນລາວຢູ່ທາງ

ຝັ່ງຂວາແມ່ນ້ໍາຂອງ (3/5) ໄທໄດ້ຜະນວກເອົາເປັນດິນໄທ ແລະ ເອີ້ນວ່າ ້ ໄທອີສານ ເຖິງປັດຈຸບັນ.

(6) ປີ ຄ.ສ 1901 ປີ ພ.ສ 2444 ຝຣັ່ງເສດພະຍາຍາມຈະລຶບ ຊື່ຄໍາທີ່ວ່າ “ລາວ” ອອກຈາກແຜນທີ່ໂລກ ແລະ ເອີ້ນດິນລາວວ່າ “ແຄວ້ນທີ 5 ຂອງສະຫະພັນອິນດູຈີນຝຣັ່ງເສດ.

(7) ປີ ຄ.ສ 1954 ປີ ພ.ສ 2497 ດິນລາວໄດ້ຄ່ອຍໆແບ່ງອອກ ເປັນ 2 ເຂດໂດຍແນວລາວຮັກຊາດ ແລະ ກໍ່ກວ້າງອອກເລື້ອຍໆ… ຍ້ອນການ ຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດຂອງຄົນລາວທີ່ຮັກຊາດ.

(8) ປີ ຄ.ສ 1975 ເ ປີ ພ.ສ 2418 ດິນລາວໄດ້ເປັນປຶກແຜ່ນ ດຽວກັນ ເມື່ອແນວລາວຮັກຊາດເຮັດສໍາເລັດການປະຕິວັດຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະກາດເອກະລາດ 2 ທັນວາ 1975.

  1. ກະສັດທີ່ປົກຄອງຊາດລາວ ມີທັງຫມົດ 117 ອົງ

( 1) ປົກຄອງຫລວງພະບາງ 73 ອົງ

(2) ປົກຄອງນະຄອນວຽງຈັນ 26 ອົງ

(3) ປົກຄອງນະຄອນຈໍາປາສັກ 18 ອົງ

– ອາວະສານການປົກຄອງດິນລາວແບບກະສັດ ເມື່ອວັນທີ 2 ທັນວາ 1975. 3 ປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດ ໆ… ມີ 4 ຄົນ ( ນັບແຕ່ປີ 1975 ເຖິງປີ 1996 )

  1. ນາຍົກລັດຖະມຸນຕີຂອງລາວມີ 16 ຄົນ ( ນັບແຕ່ປີ 1941 ເຖິງປີ 1996 )

 

  1. ສົມເດັດພຣະເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ ແຫລ່ງຫລ້າທໍລະນີ ໄດ້ທ້ອນໂຮມຊົນ ຊາດລາວ ໄດ້ຂີດຫມາຍເຂດນໍ້າແດນດິນລາວໃຫ້ປາກົດເປັນປະເທດລາວຂື້ນ ເທື່ອທໍາອິດ ຢູ່ສຸວັນນະພູມປະເທດ ( ຢູ່ແຫລມອິນດູຈີນ) ໃນປີ ຄ.ສ 1353 ( ປີ ພ.ສ 1896 ) ເຊິ່ງນັບມາເຖິງປີ ຄ.ສ 1997 ນີ້ກໍເປັນເວລາ 644 ປີນີ້ແລ້ວ ທີ່ຄົນລາວເຮົາມີແຜ່ນດິນຢູ່ອາໄສ ແລະ ມີຊາດລາວຄືທຸກມື້ນີ້.

ໄລຍະເວລາ 644 ປີຂອງແຜ່ນດິນລາວ ແຜ່ນດິນລາວໄດ້ມີການປ່ຽນ ແປງຄື:.

(1) ປີ ຄ.ສ 1707 ປີ ພ.ສ 2250 ) ດິນລາວໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ອານາຈັກ ຄື: ອານາຈັກຫລວງພະບາງ ແລະ ອານາຈັກວຽງຈັນ.

(2) ປີ ຄ.ສ 1713 ປີ ພ.ສ 2256 ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ອານາຈັກ  ຄື: ເພີ່ມອານາຈັກຈໍາປາສັກຂື້ນຕື່ມ.

(3) ປີ ຄ.ສ 1779 ເ ປີ ພ.ສ 23420 ດິນລາວທັງ 3 ອານາຈັກ ຖືກ ໄທຢຶດເອົາທັງຫມົດ ແລ້ວໄທກໍຫາທຸກວິທີເພື່ອຈະກືນດິນລາວ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີຊື່ຄໍາທີ່ວ່າ ” ລາວ ” ຢູ່ໃນໂລກ ຊາຕາກັມຂອງລາວໃນຂະນະນີ້ກໍາລັງຈະຊິ້ນ ເຊື້ອຫມົດຊາດ.

(4) ປີ ຄ.ສ 1891 ເ ປີ ພ.ສ 2434 ໂທສະຍາມໄດ້ແບ່ງດິນລາວ ່ ອອກເປັນ 4 ກອງເພື່ອງ່າຍແກ່ການປົກຄອງ.

(5) ປີ ຄ.ສ 1893 ( ປີ ພ.ສ 2436 ) ຝຣັ່ງເສດໄດ້ມາຢຶດເອົາ ດິນລາວ ສະເພາະຢູ່ທາງຝັ່ງຊ້າຍແມ່ນໍ້າຂອງ ຈາກໄທສະຍາມ ແລະ ນັບແຕ່ ບັດນັ້ນມາ ດິນລາວຈິ່ງຖືກຕັດແບ່ງອອກເປັນ 2 ແຜ່ນດິນ ຄື: ດິນລາວ ຢູ່ທາງຝັ່ງຊ້າຍແມ່ນ້ໍາຂອງ (2/5 ) ແມ່ນຝຣັ່ງເສດຢຶດຄອງ ດິນລາວຢູ່ທາງ

ຝັ່ງຂວາແມ່ນ້ໍາຂອງ (3/5) ໄທໄດ້ຜະນວກເອົາເປັນດິນໄທ ແລະ ເອີ້ນວ່າ ້ ໄທອີສານ ເຖິງປັດຈຸບັນ.

(6) ປີ ຄ.ສ 1901 ປີ ພ.ສ 2444 ຝຣັ່ງເສດພະຍາຍາມຈະລຶບ ຊື່ຄໍາທີ່ວ່າ “ລາວ” ອອກຈາກແຜນທີ່ໂລກ ແລະ ເອີ້ນດິນລາວວ່າ “ແຄວ້ນທີ 5 ຂອງສະຫະພັນອິນດູຈີນຝຣັ່ງເສດ.

(7) ປີ ຄ.ສ 1954 ປີ ພ.ສ 2497 ດິນລາວໄດ້ຄ່ອຍໆແບ່ງອອກ ເປັນ 2 ເຂດໂດຍແນວລາວຮັກຊາດ ແລະ ກໍ່ກວ້າງອອກເລື້ອຍໆ… ຍ້ອນການ ຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດຂອງຄົນລາວທີ່ຮັກຊາດ.

(8) ປີ ຄ.ສ 1975 ເ ປີ ພ.ສ 2418 ດິນລາວໄດ້ເປັນປຶກແຜ່ນ ດຽວກັນ ເມື່ອແນວລາວຮັກຊາດເຮັດສໍາເລັດການປະຕິວັດຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະກາດເອກະລາດ 2 ທັນວາ 1975.

  1. ກະສັດທີ່ປົກຄອງຊາດລາວ ມີທັງຫມົດ 117 ອົງ

( 1) ປົກຄອງຫລວງພະບາງ 73 ອົງ

(2) ປົກຄອງນະຄອນວຽງຈັນ 26 ອົງ

(3) ປົກຄອງນະຄອນຈໍາປາສັກ 18 ອົງ

– ອາວະສານການປົກຄອງດິນລາວແບບກະສັດ ເມື່ອວັນທີ 2 ທັນວາ 1975. 3 ປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດ ໆ… ມີ 4 ຄົນ ( ນັບແຕ່ປີ 1975 ເຖິງປີ 1996 )

  1. ນາຍົກລັດຖະມຸນຕີຂອງລາວມີ 16 ຄົນ ( ນັບແຕ່ປີ 1941 ເຖິງປີ 1996 )

 

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.