Friday, June 14, 2024
Lenovo

ຊາວ​ກະ​ເສດ​ເຊກອງ ສົ່ງອອກສິນ​ຄ້າບັນລຸຫລາຍກວ່າ 13 ລ້ານໂດລາ

ປັດຈຸບັນ ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິ​ X ຂອງພັກຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງແຕ່ລະ ຂະແໜງການ ມີການພັດທະນາສູ່ລວງເລິກ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ຮັບການປັບປຸງກ້າວສູ່ ການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.​
ດັ່ງພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ເອົາໃສ່ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນຢ່າງ ກວ້າງຂວາງ ອັນພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນຂະບວນປູກກາເຟ, ມັນຕົ້ນ, ສາລີ ອາຫານສັດ, ຢາງພາລາ, ໝາກໜອດ, ຜັກກະລ່ຳ, ໝາກມັງກອນ, ກ້ວຍ ແລະ ພືດອື່ນໆ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍສົມຄວນ.

ໃນນັ້ນ, ມີພືດບາງຊະນິດ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ລືຶ່ນແຜນການ ກໍ່ເນື່ອງຈາກບັນດາພືດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີທ່າແຮງທາງດ້ານການຕະຫລາດ; ມີຕະຫລາດຮອງຮັບໃນລາຄາທີ່ຊາວກະສິກອນຍອມຮັບໄດ້ ເຊິ່ງໃນ ປີ 2018 ຜ່ານມາ ການສົ່ງ ອອກຜະລິດຕະພັນກະສິກຳພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ບັນລຸມູນຄ່າ ຫລາຍກວ່າ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ການສົ່ງເສີມ ຜະລິດພືດ ເປັນສິນຄ້າ ໃນປີຜ່ານມາ ທົ່ວແຂວງ ເຊກອງ ມີເນື້ອທີ່ກວ່າ 22 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນຂະບວນການປູກກາເຟ ມີກວ່າ 12 ພັນເຮັກຕາ, ມັນຕົ້ນກວ່າ 1,2 ພັນເຮັກຕາ, ໝາກແໜ່ງ ກວ່າ 1 ພັນເຮັກຕາ ແລະ ພືດອື່ນໆຕາມລຳດັບ.

ຂະບວນການຜະລິດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກະສິກຳ ທີ່ສົ່ງອອກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນພາຍໃນແຂວງ. ດ້ວຍການເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມການປູກ, ການລົງທຶນ ຕ່າງໆຂອງການນຳແຂວງເຊກອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫລາຍບ້ານ ມີຄອບຄົວຕົວແບບດ້ານການປູກກາເຟ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບ້ານ ດາກຕະ ອອກໃຫຍ່ ແລະ ບ້ານດາກຕຽມ; ຄອບຄົວຕົວແບບການປູກພືດຜັກເປັນ ສິນຄ້າ ຢູ່ບ້ານດາກດິນ ແລະ ດາກຈຶງ; ປູກກາເຟ ປະສົມປະສານໂສມ, ໝາກນັດໃນພື້ນທີ່ ຄ້ອຍຊັນ ຢູ່ບ້ານ ດາກຣັນ ຂອງເມືອງ ດາກຈຶງ.

ນອກຈາກ ຄອບຄົວ ຕົວແບບແລ້ວ, ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າຢູ່ກຸ່ມບ້ານໂພນ, ກຸ່ມບ້ານ ດອນຈັນ ລວມມີ 7 ບ້ານ 140 ຄອບຄົວ ເຊິ່ງສາມາດຍົກສະມັດຕະພາບໄດ້ 4,11 ໂຕນ/ເຮັກຕາ; ຄອບຄົວຕົວແບບ ໃນການປູກພືດຜັກເປັນສິນຄ້າພາຍໃຕ້ ມາດຕະຖານກະສິກຳທີ່ດີໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງ ບ້ານຫລັກຂາວ ເມືອງທ່າແຕງ 10 ຄອບຄົວ.

ທີ່​ມາ: ຂ​ປ​ລ

ປັດຈຸບັນ ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິ​ X ຂອງພັກຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງແຕ່ລະ ຂະແໜງການ ມີການພັດທະນາສູ່ລວງເລິກ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ຮັບການປັບປຸງກ້າວສູ່ ການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.​
ດັ່ງພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ເອົາໃສ່ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນຢ່າງ ກວ້າງຂວາງ ອັນພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນຂະບວນປູກກາເຟ, ມັນຕົ້ນ, ສາລີ ອາຫານສັດ, ຢາງພາລາ, ໝາກໜອດ, ຜັກກະລ່ຳ, ໝາກມັງກອນ, ກ້ວຍ ແລະ ພືດອື່ນໆ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍສົມຄວນ.

ໃນນັ້ນ, ມີພືດບາງຊະນິດ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ລືຶ່ນແຜນການ ກໍ່ເນື່ອງຈາກບັນດາພືດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີທ່າແຮງທາງດ້ານການຕະຫລາດ; ມີຕະຫລາດຮອງຮັບໃນລາຄາທີ່ຊາວກະສິກອນຍອມຮັບໄດ້ ເຊິ່ງໃນ ປີ 2018 ຜ່ານມາ ການສົ່ງ ອອກຜະລິດຕະພັນກະສິກຳພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ບັນລຸມູນຄ່າ ຫລາຍກວ່າ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ການສົ່ງເສີມ ຜະລິດພືດ ເປັນສິນຄ້າ ໃນປີຜ່ານມາ ທົ່ວແຂວງ ເຊກອງ ມີເນື້ອທີ່ກວ່າ 22 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນຂະບວນການປູກກາເຟ ມີກວ່າ 12 ພັນເຮັກຕາ, ມັນຕົ້ນກວ່າ 1,2 ພັນເຮັກຕາ, ໝາກແໜ່ງ ກວ່າ 1 ພັນເຮັກຕາ ແລະ ພືດອື່ນໆຕາມລຳດັບ.

ຂະບວນການຜະລິດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກະສິກຳ ທີ່ສົ່ງອອກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນພາຍໃນແຂວງ. ດ້ວຍການເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມການປູກ, ການລົງທຶນ ຕ່າງໆຂອງການນຳແຂວງເຊກອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫລາຍບ້ານ ມີຄອບຄົວຕົວແບບດ້ານການປູກກາເຟ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບ້ານ ດາກຕະ ອອກໃຫຍ່ ແລະ ບ້ານດາກຕຽມ; ຄອບຄົວຕົວແບບການປູກພືດຜັກເປັນ ສິນຄ້າ ຢູ່ບ້ານດາກດິນ ແລະ ດາກຈຶງ; ປູກກາເຟ ປະສົມປະສານໂສມ, ໝາກນັດໃນພື້ນທີ່ ຄ້ອຍຊັນ ຢູ່ບ້ານ ດາກຣັນ ຂອງເມືອງ ດາກຈຶງ.

ນອກຈາກ ຄອບຄົວ ຕົວແບບແລ້ວ, ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າຢູ່ກຸ່ມບ້ານໂພນ, ກຸ່ມບ້ານ ດອນຈັນ ລວມມີ 7 ບ້ານ 140 ຄອບຄົວ ເຊິ່ງສາມາດຍົກສະມັດຕະພາບໄດ້ 4,11 ໂຕນ/ເຮັກຕາ; ຄອບຄົວຕົວແບບ ໃນການປູກພືດຜັກເປັນສິນຄ້າພາຍໃຕ້ ມາດຕະຖານກະສິກຳທີ່ດີໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງ ບ້ານຫລັກຂາວ ເມືອງທ່າແຕງ 10 ຄອບຄົວ.

ທີ່​ມາ: ຂ​ປ​ລ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.