Wednesday, July 17, 2024
Lenovo

ທະນາຄານໂລກອະນຸມັດເງິນລົງທຶນ 72 ລ້ານໂດລາສຳ​ລັບ 3 ໂຄງການໃໝ່ໃຫ້ແກ່ ສປປລາວ

ສະ​ພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານໂລກອະນຸມັດເງິນລົງທຶນ 72 ລ້ານໂດລາສຳ​ລັບ 03 ໂຄງການໃຫມ່ໃຫ້ແກ່ ສປປລາວ: (1) ໂຄງການຂະຫຍາຍນໍ້າປະປາ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ, (2) ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຂາດໂພຊະນາການໃນຊົນນະບົດ ສປປລາວ ແລະ (3) ໂຄງການສົ່ງເສີມ ຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ຜ່ານລະບົບອີເລັກໂທຣນິກ.”

ທ່ານຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ມຽນມາ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປລາວ ກ່າວວ່າ:


1. ເດັກນ້ອຍລາວໜຶ່ງໃນສາມຄົນຍັງມີບັນຫາການຂາດສານອາຫານຊໍ້າເຮື້ອ,
2. ບັນຫາການຂາດໂພຊະນາການໃນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຄິດເປັນມູນຄ່າປະມານ 2,4% ຂອງລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຕໍ່ປີ,
3. ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ສປປລາວ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດອັນລໍ້າຄ່າຂອງລາວ ດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດໂພຊະນາການ,
4. ພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ການເຮັດວຽກໂພຊະນາການແບບໜຶ່ງດຽວໃນໄລຍະຍາວ,
5. ມີຫຼາຍໂຄງການຂອງຂະແໜງການສໍາຄັນຫຼັກໆຂອງທະນາຄານໂລກ ຮ່ວມກັນສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາໂພຊະນາການໃນກຸ່ມຄົວເຮືອນໃນພື້ນທີ່ພູມສັນຖານອັນດຽວກັນ,
6. ພວກເຮົາຄາດຫວັງວ່າການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດລຶບລ້າງການຂາດສານອາຫານຊໍ້າເຮື້ອ ( ເຕ້ຍ ) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ,
7. ບັນດາຄົວເຮືອນໃນ 04 ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ທີ່ມີອັດຕາການຂາດສານອາຫານສູງ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການສະໜອງນໍ້າປະປາ-ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ທີ່ມີມູນຄ່າ 25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,
8. ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສະໜອງນໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີຂຶ້ນ,
9. ບັນດາຄອບຄົວເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນຊົນນະບົດ ສປປລາວ ຈຳນວນ 27 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,
10. ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ສປປລາວ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ເປັນພື້ນຖານຂອງລະບົບການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂອນເງິນສົດແບບມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານໂພຊະນາການໄດ້ມີການປັບປຸງນັບມື້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ,
11. ວິທີການປັບປຸງໂພຊະນາການແບບຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າໂພຊະນາການແບບໜຶ່ງດຽວຫຼາຍຂະແໜງການຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ອຸດົມໄຊ,
12. ໃນບັນດາແຂວງເຫຼົ່ານີ້ການຂາດສານອາຫານແບບຊໍ້າເຮື້ອໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 05 ປີ ຫຼາຍກວ່າ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ,
13. ມີຜົນກະທົບທາງລົບໄລຍະຍາວຕໍ່ຄວາມສູງ, ການພັດທະນາດ້ານມັນສະໝອງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຊີວິດ,
14. ທັງສອງໂຄງການນີ້ຍັງໄດ້ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ອີກສາມໂຄງການອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ການຜະລິດອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ,
15. ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ໂຄງການນີ້ຈະໃຊ້ງົບປະມານ ຈຳນວນ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເປັນໂຄງການທີ່ຊ່ວຍການປະຕິຮູບການເງິນແຫ່ງລັດ ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ເພື່ອວາງຂອບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານດ້ານການເງິນຂັ້ນພື້ນຖານ,
16. ໂຄງການນີ້ສະໜັບສະໜູນລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານການຄຸ້ມຄອງການເງິນແບບໃໝ່ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍປັບປຸງການຄວບຄຸມ, ກົງຕໍ່ເວລາ ແລະ ໂປ່ງໃສໃນການລາຍງານການເງິນໃນ ສປປລາວ,
17. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງການຍັງສະໜັບສະໜູນແຜນງານສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນອີກດ້ວຍ,
18. ການຄຸ້ມຄອງການເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໂປ່ງໃສຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ປະຊາຊົນທັງໝົດໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍການປັບປຸງການໃຫ້ການບໍລິການຈາກພາກລັດ ແລະ ນໍາໃຊ້ທຶນຂອງລັດໃຫ້ດີຂຶ້ນ,
19. ການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກແຜນງານປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ທີ່ມີທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ.

The World Bank Board of Executive Directors approved today $72 million in financing for Lao PDR, through 03 new projects. These include: (1) the Scaling-Up Water Supply, Sanitation, and Hygiene Project, (2) the Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project, and (3) the Enhancing Public Finance Management through ICT and Skills Project.

ທີ່​ມາ: Sourioudong Sundara
InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຈົບມໍປາຍ ຈະຮຽນຕໍ່ສາຍໃດດີ?

ເມື່ອກ່ອນ ການສຶກສາຖືໄດ້ວ່າມີບັນຍາກາດຄຶກຄື້ນ ແລະ ເປັນຂະບວນການ ຫຼາຍຄົນແຂ່ງກັນຮຽນ ແຂ່ງກັນເສັງເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນສາຍທີ່ຕົນເອງມັກ ແຕ່ຕົກມາຍຸກປັດຈຸບັນນີ້ ດ້ວຍສະພາບເສດຖະກິດ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຫຼາຍຢ່າງໃນສັງຄົມທີ່ຜັນແປໄປ ເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ຢາກທີ່ຈະຮຽນຕໍ່, ບາງຄົນກໍຈຳເປັນຕ້ອງອອກໄປເຮັດວຽກເພື່ອຫາເງິນຊ່ວຍຄອບຄົວ, ຫຼາຍຄົນກໍອອກມາປະກອບກິດຈະການເຮັດທຸລະກິດ ເປັນນາຍຂອງຕົນເອງ ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າຄົນທີ່ມີເງືອນໄຂກໍຍັງສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຮຽນຕໍ່ສາຍວິຊາຊີບໃຫ້ຈົບຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ.

ຍຸກນີ້! ຕ້ອງອວດກັນປະຢັດ

ເມື່ອສັງຄົມເຮົາກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກທີ່ເຂົ້າຍາກມາກແພງ ຫຼາຍຄົນ “ຫາເຊົ້າກິນເຊົ້າ” ບໍ່ແມ່ນ “ຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າ” ຄືແຕ່ກ່ອນແລ້ວ ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງສອຍຕ່າງໆ ກໍລ້ວນແຕ່ລາຄາສູງຂຶ້ນເທົ່າຕົວ, ເຮົາຍັງຈະພາກັນມາອວດລວຍໂຊລົດສະນິຍົມດີໆ ໃຊ້ຂອງແພງໆ ກິນອາຫານຫຼູຫຼາ ຕາມຄົນມີລາຍຮັບທີ່ໝັ່ນຄົງ ຫຼື ຄົນຮັ່ງມີບໍ່ໄດ້ແລ້ວ

ຊໍາຊຸງ ເປີດໂຕ Galaxy Z Fold6 ແລະ Z Flip6 ຍົກລະດັບ Galaxy Al ລຸ້ນໃໝ່ສໍາລັບໂທລະສັບໜ້າຈໍພັບ.

ຊໍາຊຸງລາວ ເປີດໂຕ Galaxy Z Fold6 ແລະ Z Flip6 ພ້ອມໂປຣໂມຊັນພິເສດສໍາລັບຜູ້ທີ່ສັ່ງຊື້ລ່ວງໜ້າທີ່ Galaxy Experience Space ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ເປິດປະສົບການ Galaxy AI ລຸ້ນຫຼ້າສຸດສໍາລັບໂທລະສັບມືຖືໜ້າຈໍພັບ  ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານໄດ້ສໍາຜັດການໃຊ້ງານໂທລະສັບມືຖືທີ່ທັນສະໄໝ  ຮ່ວມກັບໂມງ Galaxy Watch7 ແລະ ຫູຟັງ Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro ເຊິ່ງໄດ້ເປີດໂຕພອ້ມກັນໃນງານ Samsung Unpacked ທີ່ປາຣີ  (Paris) ປະເທດຝຣັ່ງ ໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ.