Saturday, May 25, 2024
Lenovo

ແຂວງ​ສາ​ລະ​ວັນ ເຂັ້ມງວດ ກວດກາສານພິດເຈືອປົນໃນອາຫານ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງສາລະວັນ ລົງເຄື່ອນໄຫວກວດສານພິດເຈືອປົນໃນອາຫານຄື: ປະເພດອາຫານທະເລ, ພືດ, ຜັກ ແລະສິ້ນສ່ວນສັດ ທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ມາວາງຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ. ນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຄໍາພຽນ ພັນທະບູລີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ວິຊາການ (ນັກວິໄຈ) ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການລົງກວດກາສານຕົກຄ້າງ, ເຈືອປົນ ນໍາສິນຄ້າປະເພດພືດຜັກ ແລະ ສັດ ທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະ ນໍາມາວິໄຈ, ມີອາຫານທະເລ, ປາມຶກ, ກຸ້ງ ແລະ ອື່ນໆ,

ໃນນັ້ນສິນສ່ວນສັດທີ່ນໍາມາກວດແມ່ນ ລິ້ນໝູ, ເຄື່ອງໃນໄກ່ພັນ ໂດຍໃຊ້ເວລາວິໄຈ 15 ນາທີ. ຜ່ານການກວດກາ-ວິໄຈ ແມ່ນພົບສານ ຟຣໍມາລິນ ຕົກຄ້າງຢູ່ນໍາປາມຶກ ໃນຈໍານວນ 2 ກິໂລ, ເຊີ່ງເປັນອາຫານທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິ້ນສ່ວນສັດປະເພດລີ້ນໝູ ແມ່ນນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດໄທ.

ສໍາລັບການວິໄຈພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ ທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກພາຍໃນ ແລະ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແມ່ນໄດ້ນໍາມາວິໄຈມີຢູ່ 11 ຊະນິດຄື: ຜັກບົວຫົວໃຫຍ່, ຜັກກາດດອກ, ຜັກກາດຫໍ່, ຜັກກະລໍ່າ, ຜັກບົ່ວໃບ, ຜັກຊີ, ໝາກເລັ່ນ, ໝາກນາວ, ໝາກສີດາ, ໝາກກ້ຽງ, ໝາກແອັບເປິ້ນ. ຜ່ານການວິໄຈ ແມ່ນກວດພົບສານເຈືອປົນ ເກີນຄາດໝາຍທີ່ບໍ່ສາມາດບໍລິໂພກໄດ້ແມ່ນມີ: ໝາກເລັ່ນ, ໝາກນາວ, ຜັກກາດຫໍ່ ແລະ ຜັກຊີ ເຊິ່ງໃຊ້ເລວາວິໄຈ 2 ຊົ່ວໂມງ ຈຶ່ງຮູ້ຜົນ ທັງເປັນສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຈາກປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.

ພາຍຫຼັງທີ່ກວດພົບແລ້ວເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກຕັກເຕືອນເຈົ້າຂອງຮ້ານ ແລະ ຖ້າມີການກວດພົບເທື່ອທີ 2 ແມ່ນຈະໄດ້ປັບໃໝຕາມມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າ.

ເຊິ່ງສານດັ່ງກ່າວນີ້ໃຊ້ສໍາລັບດອງຊາກສົບບໍ່ໃຫ້ເໜົ່າ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກ, ແຕ່ຫາກຄົນ-ສັດ ຫາຍໃຈເອົາ ຫຼື ກິນເຂົ້າໄປ ມັນຈະໄປທໍາລາຍລະບົບຫາຍໃຈ, ຕັບ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນໂລກມະເລັງ ເປັນຕຸ່ມເປື່ອຍຕາມຜິວໜັງ ແລະ ທໍາລາຍທຸກລະບົບໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ແລະ ສັດ. ສຳລັບອາຫານທີ່ກວດພົບສານພິດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະໄດ້ນຳໄປທຳລາຍຖິ້ມ.

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງສາລະວັນ ລົງເຄື່ອນໄຫວກວດສານພິດເຈືອປົນໃນອາຫານຄື: ປະເພດອາຫານທະເລ, ພືດ, ຜັກ ແລະສິ້ນສ່ວນສັດ ທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ມາວາງຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ. ນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຄໍາພຽນ ພັນທະບູລີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ວິຊາການ (ນັກວິໄຈ) ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການລົງກວດກາສານຕົກຄ້າງ, ເຈືອປົນ ນໍາສິນຄ້າປະເພດພືດຜັກ ແລະ ສັດ ທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະ ນໍາມາວິໄຈ, ມີອາຫານທະເລ, ປາມຶກ, ກຸ້ງ ແລະ ອື່ນໆ,

ໃນນັ້ນສິນສ່ວນສັດທີ່ນໍາມາກວດແມ່ນ ລິ້ນໝູ, ເຄື່ອງໃນໄກ່ພັນ ໂດຍໃຊ້ເວລາວິໄຈ 15 ນາທີ. ຜ່ານການກວດກາ-ວິໄຈ ແມ່ນພົບສານ ຟຣໍມາລິນ ຕົກຄ້າງຢູ່ນໍາປາມຶກ ໃນຈໍານວນ 2 ກິໂລ, ເຊີ່ງເປັນອາຫານທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິ້ນສ່ວນສັດປະເພດລີ້ນໝູ ແມ່ນນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດໄທ.

ສໍາລັບການວິໄຈພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ ທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກພາຍໃນ ແລະ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແມ່ນໄດ້ນໍາມາວິໄຈມີຢູ່ 11 ຊະນິດຄື: ຜັກບົວຫົວໃຫຍ່, ຜັກກາດດອກ, ຜັກກາດຫໍ່, ຜັກກະລໍ່າ, ຜັກບົ່ວໃບ, ຜັກຊີ, ໝາກເລັ່ນ, ໝາກນາວ, ໝາກສີດາ, ໝາກກ້ຽງ, ໝາກແອັບເປິ້ນ. ຜ່ານການວິໄຈ ແມ່ນກວດພົບສານເຈືອປົນ ເກີນຄາດໝາຍທີ່ບໍ່ສາມາດບໍລິໂພກໄດ້ແມ່ນມີ: ໝາກເລັ່ນ, ໝາກນາວ, ຜັກກາດຫໍ່ ແລະ ຜັກຊີ ເຊິ່ງໃຊ້ເລວາວິໄຈ 2 ຊົ່ວໂມງ ຈຶ່ງຮູ້ຜົນ ທັງເປັນສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຈາກປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.

ພາຍຫຼັງທີ່ກວດພົບແລ້ວເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກຕັກເຕືອນເຈົ້າຂອງຮ້ານ ແລະ ຖ້າມີການກວດພົບເທື່ອທີ 2 ແມ່ນຈະໄດ້ປັບໃໝຕາມມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າ.

ເຊິ່ງສານດັ່ງກ່າວນີ້ໃຊ້ສໍາລັບດອງຊາກສົບບໍ່ໃຫ້ເໜົ່າ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກ, ແຕ່ຫາກຄົນ-ສັດ ຫາຍໃຈເອົາ ຫຼື ກິນເຂົ້າໄປ ມັນຈະໄປທໍາລາຍລະບົບຫາຍໃຈ, ຕັບ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນໂລກມະເລັງ ເປັນຕຸ່ມເປື່ອຍຕາມຜິວໜັງ ແລະ ທໍາລາຍທຸກລະບົບໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ແລະ ສັດ. ສຳລັບອາຫານທີ່ກວດພົບສານພິດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະໄດ້ນຳໄປທຳລາຍຖິ້ມ.

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອະຣິໂຊນາ ຄົ້ນພົບວ່າ: ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ຢູ່ຕາມຫ້ອງນໍ້າ ນັ້ນ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເລື່ອງນີ້ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຜ້າທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອແບັດເທີເຣຍ ໂຄລິຟອມ ຈັບຢູ່ຫຼາຍເຖິງ 80% ໂດຍທີ່ເຊື້ອໂຣກຈຳພວກນີ້ ມີຢູ່ຕາມລະບົບທາງເດີນອາຫານ ນັບທັງມະນຸດ ແລະສັດ. ນອກນີ້ ຍັງພົບເຊື້ອ ອີໂຄໄລ ປົນເປື້ອນຢູ່ອີກ 25%.

ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ

ແຂວງ ໄຊສົມບຸູນ ຖືວ່າເປັນແຂວງໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ແລະ ກໍເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລ້ວ ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຄົ້ນພົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຜາສະຫງົບ, ເມືອງ ອະນຸວົງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

“ຄິດລົບ” ໂຣກຫົວໃຈກໍ່ໂຕ

ນັກວິທະຍາສາດໃນ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ທຳການວິໄຈ ພົບວ່າ ອາລົມໃນດ້ານລົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກັງວົນ ແລະຊຶມເສົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.