Monday, July 15, 2024
Lenovo

ຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າຂອງລາວ ຍັງບໍ່​ທັນ​ດີ​ຂຶ້ນ ​ຢູ່​ອັນ​ດັບ 9 ໃນ​​ອາ​ຊຽນ ຮອງ​ຈາກ​ມຽນ​ມາ

ການຈັດອັນດັບຄວາມສະດວກ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງທະນາຄານໂລກໃນປີ 2019 ເຫັນວ່າ: ອັນດັບລວມຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼຸດລົງຈາກອັນດັບ 141 ໃນປີ 2018 ມາເປັນ ອັນດັບທີ 154 ໃນປີ 2019 ໃນຈໍານວນ 190 ປະເທດ ແລະ ລາວ ເປັນອັນດັບທີ 9 ຂອງອາຊຽນ ຮອງຈາກປະເທດມຽນມ້າ ທີ່ຢູ່ອັນດັບທີ 10.

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລວມ ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ທົົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 1 ຈັດໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ເມສາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະກໍາມະການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ, ມີບັນດາທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້ານະຄອນ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ໂດຍກ່າວບາງຕອນວ່າ: ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ຊຶ່ງຫຼາຍໆປະເທດ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ພະຍາຍາມປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພືີ່ອຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດ ໃນການແຂ່ງຂັນຂອງພາກທຸລະກິດ ກໍຄືການກຽມຄວາມພ້ອມໃນການດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະທັງເປັນການປະຕິບັດພັນທະສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາທີ່ ສປປ ລາວ ມີຕໍໍ່ສາກົນ ແລະພາກພືີ້ນ. ອີງຕາມການຈັດອັນດັບຄວາມສະດວກ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງທະນາຄານໂລກໃນປີ 2019 ເຫັນວ່າ: ອັນດັບລວມຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼຸດລົງຈາກອັນດັບ 141 ໃນປີ 2018 ມາເປັນ ອັນດັບທີ 154 ໃນປີ 2019 ໃນຈໍານວນ 190 ປະເທດ ແລະ ລາວ ເປັນອັນດັບທີ 9 ຂອງອາຊຽນ ຮອງຈາກປະເທດມຽນມ້າ ທີ່ຢູ່ອັນດັບທີ 10. ແຕ່ຖ້າເບີ່ງສະເພາະການຈັດອັນດັບຕົວຊີ້ວັດ 8 “ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ” ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ີ້ນ 48 ອັນດັບ ຈາກອັນດັບທີ 124 ໃນປີ 2018 ມາເປັນອັນດັບທີ 76 ໃນປີ 2019. ສະນັ້ນເພືີ່ອສືບຕໍໍ່ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງສະບັບເລກທິີ 02/ນຍ, ລົງວັນທີ 01 ກຸມພາ 2018 ວ່າດ້ວຍການ ປັບປຸງລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ໃນນັ້ນ ປະກອບມີ 10 ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຕິດພັນ ກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແກ້ໄຂບັນດາຂັ້ນຕອນ ແລະເວລາ ໃນການອະນຸຍາດຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວຂຶ້ນ.

ທ່ານນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານວຽກງານອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2017-2022 ປະຈໍາປີ 2018 ວ່າ: ແຜນ ການປະຕິບັດວຽກງານອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າໃນປີຜ່ານມາ ມີທັງໝົດ 30 ກິດຈະກໍາ ທີ່ນອນໃນ 7 ແຜນຍຸດທະສາດ ໃນນັ້ນ ສາມາດຈັດຕັ້ງສໍາເລັດຈໍານວນ 5 ກິດຈະກໍາ, ກໍາລັງດໍາເນີນງານ 21 ກິດຈະກໍາ ແລະບໍ່ທັນລິເລີ່ມປະຕິບັດ 4 ກິດຈະກໍາ, ຊຶ່ງປະກອບມີ ການປັບປຸງກົນໄກການຈັດຕັ້ງເພື່ອປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ 3 ກິດຈະກໍາ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກົນໄກ ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເພີ່ມທະວີການປະສານງານ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການວຽກງານ ອຄ 2 ກິດຈະກໍາ; ມາດຕະການບຸລິມະສິດເພື່ອປັບປຸງມາດຕະຖານບໍລິການສ້າງຄວາມງ່າຍດາຍຕໍ່ກັບຂັ້ນຕອນທີ່ດ່ານຊາຍແດນເຊັ່ນ: ການຂະຫຍາຍເວລາບໍລະການ, ກວດກາຈຸດດຽວ, ຊໍາລະເງິນບ່ອນດຽວ ແລະສ້າງລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ 6 ກິດຈະກໍາ; ລົບລ້າງມາດຕະການທາງດ້ານການຄ້າ ທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີພາສີ (NTMs) ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ 4 ກິດຈະກໍາ; ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ-ສາກົນ ແລະຮ່ວມມືກັບປະເທດທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ 3 ກິດຈະກໍາ; ການຮ່ວມືປະສານງານກັບພາກທຸລະກິດ 3 ກິດຈະກໍາ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າໃນຂອບອົງການການຄ້າໂລກຢ່າງເຕັມສ່ວນ 9 ກິດຈະກໍາ.

ນອກນັ້ນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ ຮັບຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ລະບົບການລາຍງານ ຂອງຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລວມ ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າຂັ້ນສູນກາງ ແລະຂັ້ນແຂວງ ສະບັບເລກທີ 48/ນຍ, ລົງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2018 ລວມທັງການສ້າງຕັ້ງກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 001/ຄອຄສ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2018 ແລະ ຮັບຟັງຜ່ານຮ່າງຄໍາສັ່ງ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການ ນໍາເຂົ້າ-ສົົ່ງອອກ, ການຜ່ານແດນ, ການນໍາເຂົ້າເພືີ່ອສົົ່ງອອກຕໍ່ ແລະການເຄືີ່ອນຍ້າຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອປ່ຽນແທນຄໍາສັ່ງແບບເກົ່າ ເລກທີ 24/ນຍ, ລົງວັນທີ 22 ກັນຍາ 2004.  

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຊໍາຊຸງ ເປີດໂຕ Galaxy Z Fold6 ແລະ Z Flip6 ຍົກລະດັບ Galaxy Al ລຸ້ນໃໝ່ສໍາລັບໂທລະສັບໜ້າຈໍພັບ.

ຊໍາຊຸງລາວ ເປີດໂຕ Galaxy Z Fold6 ແລະ Z Flip6 ພ້ອມໂປຣໂມຊັນພິເສດສໍາລັບຜູ້ທີ່ສັ່ງຊື້ລ່ວງໜ້າທີ່ Galaxy Experience Space ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ເປິດປະສົບການ Galaxy AI ລຸ້ນຫຼ້າສຸດສໍາລັບໂທລະສັບມືຖືໜ້າຈໍພັບ  ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານໄດ້ສໍາຜັດການໃຊ້ງານໂທລະສັບມືຖືທີ່ທັນສະໄໝ  ຮ່ວມກັບໂມງ Galaxy Watch7 ແລະ ຫູຟັງ Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro ເຊິ່ງໄດ້ເປີດໂຕພອ້ມກັນໃນງານ Samsung Unpacked ທີ່ປາຣີ  (Paris) ປະເທດຝຣັ່ງ ໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ.

ສາຍການບິນ Vietjet ບັນລຸ​ຂໍ້​ຕົກລົງ ​ຍົກລະດັບ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາກາດ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2024) - ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ສາຍການບິນ Vietjet ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດລະຫວ່າງ ປະເທດລາວ-ຫວຽດນາມ.

Sky Connections ໄດ້ຂະຫຍາຍ: ເສັ້ນທາງໃໝ່ຂອງສາຍການບິນ Vietjet ໃນທົ່ວປະເທດຈີນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 08 ກໍລະກົດ 2024) –  ສາຍການບິນ Vietjet ໄດ້ສ້າງບາດກ້າວຄັ້ງໃໝ່ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍການບິນຜ່ານ ພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ ດ້ວຍ​ການ​ເປີດ​ບໍລິການ​ໂດຍ​ກົງ​ແຫ່ງ​ທຳ​ອິດ ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ ນະຄອນໂຮຈີ​ມິນ ​- Xi'an (ຈີນ) ​ແລະ ການ​ປະກາດ​ເສັ້ນທາງ Nha Trang - Daegu (ສ.​ເກົາຫຼີ),