Monday, May 20, 2024
Lenovo

ການ​ນຳ​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ ຖືເອົາການທ່ອງທ່ຽວເປັນທ່າແຮງຕົ້ນຕໍຂອງ​ແຂວງ

ການນໍາຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ້ຖື ເອົາການທ່ອງທ່ຽວເປັນທ່າແຮງຕົ້ນຕໍ່ໃນ 3 ທ່າແຮງໃຫຍ່ຂອງແຂວງ ໂດຍມີທ່າແຮງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້; ອຸດສາຫະກໍາ (ພັດທະນາພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່) ແລະ ການບໍລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງໃນ ປັດຈຸບັນວຽກງານທ່ອງ ທ່ຽວໄດ້ສໍາຫຼວດຂຶ້ນບັນຊີ ທັງຫມົດ 207 ແຫ່ງ ໃນນີ້ມີ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ 143 ແຫ່ງ, ວັດທະນະທໍາ 33 ແຫ່ງ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ 31 ແຫ່ງ.

ສິ່ງຮອງຮັບໃນລະດັບດີທີ່ສົມຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງມີໂຮງແຮມ 25 ແຫ່ງ, ເຮືອນ ພັກ 110 ແຫ່ງ, ລີສອດ 5 ແຫ່ງ, ຮ້ານອາຫານ 159 ແຫ່ງ, ສະຖານບັນເທິງ 6 ແຫ່ງ, ມີ 5 ບໍ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ; ສໍາລັບປີທ່ອງທ່ຽວ 2018 ຜ່ານມາຄໍາມ່ວນໄດ້ ຕ້ອນຮັບນັກ ທ່ອງທ່ຽວທັງ ຫມົດ 423.830 ຄົນໃນນີ້ນັກ ທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 283.494 ຄົນ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 310 ຕື້ ກວ່າກີບ.

ການປັບປຸງເສັ້ນທາງ ແລະ ພັດທະນາສິຮອງຮັບຕ່າງໆໃນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເຂດພະທາດສີໂຄດຕະບອງ, ຖ້ໍາພະຫນອງປາຜາ ແລະ ແຫ່ງອື່ນໆຈໍານວນຫນຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ພາຍໃນລວມທັງພາກເອກະຊົນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ການ ທ່ອງທ່ຽວມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ປະຊາຊົນຕິດພັນກັບການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດ ລ້ອມ; ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ພັດ ທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ ຂອງຜູ້ປະກອບການດ້ານການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ, ພັດທະນາການສົ່ງເສີມ ການທ່ອງທ່ຽວໃນສື່ສິ່ງພິມ- ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ເຮັດ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມາສໍາ ຜັດກັບຄວາມ ເປັນຈິງຫຼາຍ ຍິ່ງໆຂຶ້ນ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນໂດຍການປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຄື: “ດຶງດູດມາຫຼາຍ, ຢູ່ດົນ, ປອດໄພ, ປະທັບໃຈ ແລະ ກັບມາອີກ”; ແຂວງ ຄໍາມ່ວນຈະໄດ້ພ້ອມກັນເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີ, ມີການບໍລິການດີ, ມີຄວາມ ສະອາດ ແລະ ຮັກແພງເບິ່ງແຍງນັກທ່ອງທ່ຽວ ດ້ວຍຄວາມເປັນມິດໄມຕີ, ອັດທະຍາໃສດີ ແລະ ປົກປ້ອງຄວາມສະຫງົບປອດໄພຂອງບ້ານເມືອງ./.

ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເປັນດິນແດນແຫ່ງອະຣິຍະທໍາທີ່ເກົ່າແກ່, ຊາວເມືອງ ເປັນຄົນທີ່ມີ ຈິດໃຈເຜື່ອແຜ່ອາຣີ ແລະ ມີ ຄວາມ ອາດຫານຊານໄຊ, ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງມີຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ; ມີມູນເຊື້ອ ແລະ ຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດທີ່ເລື່ອງລື ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ທີ່ຢັ້ງຢາຍໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ຂອງແຂວງ ເຊິ່ງຄວາມອຸດົມສົມບູນເຫຼົ່າ ນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນທ່າແຮງທີ່ບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ດີໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

ການນໍາຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ້ຖື ເອົາການທ່ອງທ່ຽວເປັນທ່າແຮງຕົ້ນຕໍ່ໃນ 3 ທ່າແຮງໃຫຍ່ຂອງແຂວງ ໂດຍມີທ່າແຮງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້; ອຸດສາຫະກໍາ (ພັດທະນາພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່) ແລະ ການບໍລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງໃນ ປັດຈຸບັນວຽກງານທ່ອງ ທ່ຽວໄດ້ສໍາຫຼວດຂຶ້ນບັນຊີ ທັງຫມົດ 207 ແຫ່ງ ໃນນີ້ມີ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ 143 ແຫ່ງ, ວັດທະນະທໍາ 33 ແຫ່ງ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ 31 ແຫ່ງ.

ສິ່ງຮອງຮັບໃນລະດັບດີທີ່ສົມຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງມີໂຮງແຮມ 25 ແຫ່ງ, ເຮືອນ ພັກ 110 ແຫ່ງ, ລີສອດ 5 ແຫ່ງ, ຮ້ານອາຫານ 159 ແຫ່ງ, ສະຖານບັນເທິງ 6 ແຫ່ງ, ມີ 5 ບໍ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ; ສໍາລັບປີທ່ອງທ່ຽວ 2018 ຜ່ານມາຄໍາມ່ວນໄດ້ ຕ້ອນຮັບນັກ ທ່ອງທ່ຽວທັງ ຫມົດ 423.830 ຄົນໃນນີ້ນັກ ທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 283.494 ຄົນ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 310 ຕື້ ກວ່າກີບ.

ການປັບປຸງເສັ້ນທາງ ແລະ ພັດທະນາສິຮອງຮັບຕ່າງໆໃນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເຂດພະທາດສີໂຄດຕະບອງ, ຖ້ໍາພະຫນອງປາຜາ ແລະ ແຫ່ງອື່ນໆຈໍານວນຫນຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ພາຍໃນລວມທັງພາກເອກະຊົນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ການ ທ່ອງທ່ຽວມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ປະຊາຊົນຕິດພັນກັບການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດ ລ້ອມ; ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ພັດ ທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ ຂອງຜູ້ປະກອບການດ້ານການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ, ພັດທະນາການສົ່ງເສີມ ການທ່ອງທ່ຽວໃນສື່ສິ່ງພິມ- ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ເຮັດ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມາສໍາ ຜັດກັບຄວາມ ເປັນຈິງຫຼາຍ ຍິ່ງໆຂຶ້ນ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນໂດຍການປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຄື: “ດຶງດູດມາຫຼາຍ, ຢູ່ດົນ, ປອດໄພ, ປະທັບໃຈ ແລະ ກັບມາອີກ”; ແຂວງ ຄໍາມ່ວນຈະໄດ້ພ້ອມກັນເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີ, ມີການບໍລິການດີ, ມີຄວາມ ສະອາດ ແລະ ຮັກແພງເບິ່ງແຍງນັກທ່ອງທ່ຽວ ດ້ວຍຄວາມເປັນມິດໄມຕີ, ອັດທະຍາໃສດີ ແລະ ປົກປ້ອງຄວາມສະຫງົບປອດໄພຂອງບ້ານເມືອງ./.

ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເປັນດິນແດນແຫ່ງອະຣິຍະທໍາທີ່ເກົ່າແກ່, ຊາວເມືອງ ເປັນຄົນທີ່ມີ ຈິດໃຈເຜື່ອແຜ່ອາຣີ ແລະ ມີ ຄວາມ ອາດຫານຊານໄຊ, ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງມີຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ; ມີມູນເຊື້ອ ແລະ ຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດທີ່ເລື່ອງລື ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ທີ່ຢັ້ງຢາຍໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ຂອງແຂວງ ເຊິ່ງຄວາມອຸດົມສົມບູນເຫຼົ່າ ນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນທ່າແຮງທີ່ບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ດີໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.