​ເຊ​ີນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານ ແລະ ການສຶກສາ ຄັ້ງທີ 8

ງານຕະຫຼາດ​ນັດ​ແຮງ​ງານ​ແລະ​ການ​ສຶກສາ, ຈັດຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2019 ເປັນຄັ້ງ​ທີ ທີ່​ຄະນະ​ວິສະວະກຳ​ສາດເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ອີຢູ.

ໂດຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ພົບປະກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເພືີ່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ  ແລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໄດ້ຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານທີຖືກຕ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາທຸລະກິດ  , ເພື່ອເປັນການສ້າງສາຍພົວພັນແຮງງານທີດີລະຫວ່າງບັນດາບໍລິສັດ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ, ໂຮງຮຽນ ເພື່ອສາມາດຕອບສະໝອງແຮງງານໃຫ້ຖືກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນອານາຄົດ ແລະ ຕອບສະໝອງແຮງງານໃຫ້ຖືກຕາມຄວາມຕ້ອງການຕະຫຼາດແຮງງານໃນອານາຄົດ ແລະ ນອກຈາກນີ້ເພື່ອຊ່ວຍເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຊອກວຽກເຮັດງານທຳທີຫຼາກຫຼາຍ   ໃຫ້ບັນດານັກສຶກສາເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາພົບປະກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານການພັດທະນາແຮງງານ, ເອືອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຊອກວຽກເຮັດງານທຳທີຫຼາກຫຼາຍ ແລະສົ່ງເສີມການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳເພືອ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດເຮົາໃຫ້ດີຂື້ນບໍລິສັດທີເຂົ້າຮ່ວມງານ  31 ບໍລິສັດ.

​ເປັນ​ວັນ​ນັດ​ພົບ ລະຫວ່າງ​ຜູ້​ຕ້ອງການ​ແຮງ​ງານ​ແລະ​ຜູ້​ຕ້ອງການ​ຊອກ​ຫາງານ,​ຈະ​ເປັນ​ວັນ​ໜຶ່ງທີ່​ການຈັດ​ຕັ້ງ, ທຸກ​ຄົນ, ທຸກ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ແລະ​ທຳ​ຄວາມເຂົ້າ​ໃຈ​ຊື່​ງກັນ​ແລະ​ກັນ, ເປັນ​ ວັນ​ນັດ​ພົບ​ລະຫວ່າງ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ ກັບຜູ້ ຕ້ອງການ​ສະໝັກ​ຮຽນ ​ແລະ​ນອກຈາກ​ນີ້ ຍັງ​ຈະ​ເປັນວັນ​ພົບ​ປະຊຶ່ງກັນ​ແລະ​ກັນ ຂອງ​ບັນດາ ການຈັດ​ຕັ້ງ, ​ບໍລິສັດ, ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ ກໍ​ຄື​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຕ່າງໆ ອັນ​ທີ່​ເປັນ​ໂອກາດ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ຮູ້​ສະພາບ​ຊຶ່ງກັນ​ແລະ​ກັນແລະ​ ໃນງານຈະມີການ ນຳສະເໜີ ຈາກພາກລັດ ກະຊວງສຶກສາທິການ , ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ , ສົນທະນາ,ກະກຽມກ່ອນການເຮັດວຽກ , ທຶນການສຶກສາ , ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ ຈະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການສ້າງ​ຄວາມ​ຜູກ​ພັນ-ຮ່ວມມືນຳ​ກັນ​ໃນ​ຕໍ່ໜ້າ​ຊຶ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້ໂດຍ​ພື້ນຖານ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຫຼາຍ ສຳລັບ​ທຸກໆ​ພາກສ່ວນ. ສຳຄັນຕະຫຼາດ​ນັດ​ແຮງ​ງານ​ແລະ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ການ​ສຶກສາຈິ່ງ​ເປັນ​ທາງ​ເລືອກ​ທີ່​ສຳຄັນ​ໜຶ່ງ ທີ່​ຈະຊ່ວຍ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ແຮງງານ .  ຊຶ່ງ ຄວສ ໄດ້ຜະລິດນັກວິສາວະກອນອອກຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມປະມານ 1100 ຫາ 1400 ຄົນ ຕໍ່ປີ.

ທີ່​ມາ: ສະ​ພາ​ການ​ຄ້າ ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ລາວ


ງານຕະຫຼາດ​ນັດ​ແຮງ​ງານ​ແລະ​ການ​ສຶກສາ, ຈັດຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2019 ເປັນຄັ້ງ​ທີ ທີ່​ຄະນະ​ວິສະວະກຳ​ສາດເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ອີຢູ.

ໂດຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ພົບປະກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເພືີ່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ  ແລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໄດ້ຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານທີຖືກຕ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາທຸລະກິດ  , ເພື່ອເປັນການສ້າງສາຍພົວພັນແຮງງານທີດີລະຫວ່າງບັນດາບໍລິສັດ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ, ໂຮງຮຽນ ເພື່ອສາມາດຕອບສະໝອງແຮງງານໃຫ້ຖືກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນອານາຄົດ ແລະ ຕອບສະໝອງແຮງງານໃຫ້ຖືກຕາມຄວາມຕ້ອງການຕະຫຼາດແຮງງານໃນອານາຄົດ ແລະ ນອກຈາກນີ້ເພື່ອຊ່ວຍເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຊອກວຽກເຮັດງານທຳທີຫຼາກຫຼາຍ   ໃຫ້ບັນດານັກສຶກສາເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາພົບປະກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານການພັດທະນາແຮງງານ, ເອືອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຊອກວຽກເຮັດງານທຳທີຫຼາກຫຼາຍ ແລະສົ່ງເສີມການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳເພືອ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດເຮົາໃຫ້ດີຂື້ນບໍລິສັດທີເຂົ້າຮ່ວມງານ  31 ບໍລິສັດ.

​ເປັນ​ວັນ​ນັດ​ພົບ ລະຫວ່າງ​ຜູ້​ຕ້ອງການ​ແຮງ​ງານ​ແລະ​ຜູ້​ຕ້ອງການ​ຊອກ​ຫາງານ,​ຈະ​ເປັນ​ວັນ​ໜຶ່ງທີ່​ການຈັດ​ຕັ້ງ, ທຸກ​ຄົນ, ທຸກ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ແລະ​ທຳ​ຄວາມເຂົ້າ​ໃຈ​ຊື່​ງກັນ​ແລະ​ກັນ, ເປັນ​ ວັນ​ນັດ​ພົບ​ລະຫວ່າງ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ ກັບຜູ້ ຕ້ອງການ​ສະໝັກ​ຮຽນ ​ແລະ​ນອກຈາກ​ນີ້ ຍັງ​ຈະ​ເປັນວັນ​ພົບ​ປະຊຶ່ງກັນ​ແລະ​ກັນ ຂອງ​ບັນດາ ການຈັດ​ຕັ້ງ, ​ບໍລິສັດ, ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ ກໍ​ຄື​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຕ່າງໆ ອັນ​ທີ່​ເປັນ​ໂອກາດ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ຮູ້​ສະພາບ​ຊຶ່ງກັນ​ແລະ​ກັນແລະ​ ໃນງານຈະມີການ ນຳສະເໜີ ຈາກພາກລັດ ກະຊວງສຶກສາທິການ , ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ , ສົນທະນາ,ກະກຽມກ່ອນການເຮັດວຽກ , ທຶນການສຶກສາ , ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ ຈະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການສ້າງ​ຄວາມ​ຜູກ​ພັນ-ຮ່ວມມືນຳ​ກັນ​ໃນ​ຕໍ່ໜ້າ​ຊຶ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້ໂດຍ​ພື້ນຖານ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຫຼາຍ ສຳລັບ​ທຸກໆ​ພາກສ່ວນ. ສຳຄັນຕະຫຼາດ​ນັດ​ແຮງ​ງານ​ແລະ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ການ​ສຶກສາຈິ່ງ​ເປັນ​ທາງ​ເລືອກ​ທີ່​ສຳຄັນ​ໜຶ່ງ ທີ່​ຈະຊ່ວຍ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ແຮງງານ .  ຊຶ່ງ ຄວສ ໄດ້ຜະລິດນັກວິສາວະກອນອອກຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມປະມານ 1100 ຫາ 1400 ຄົນ ຕໍ່ປີ.

ທີ່​ມາ: ສະ​ພາ​ການ​ຄ້າ ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ລາວ


Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!