Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ມຊ ແລະ ບໍລິສັດຮັບພັດທະນາລາວ ເຊັນ MOU ເພື່ອພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານແບບອີເລັກໂຕຣນິກ

ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ, ໄດ້ມີພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະບໍລິສັດພັດທະນາລາວ ແລະທີ່ປຶກສາຈໍາກັດຜູ້ດຽວ. ຝ່າຍ ມຊ. ເຊັນ ໂດຍທ່ານ ສຈ. ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ວ່າການອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ຝ່າຍບໍລິສັດພັດທະນາລາວ ແລະທີ່ປຶກສາຈຳກັດຜູ້ດຽວເຊັນໂດຍທ່ານ ຄະຈອນສັກ ດວງພຸດທາ ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດພັດທະນາລາວ ແລະທີ່ປຶກສາຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີ່ພະຍານມີທ່ານ ຮອງອະທິການບໍດີ ມຊ, ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.

ການລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ຂອງທັງສອງຝ່າຍຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະເປັນບ່ອນອີກໃນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານແບບອີເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ເໜາະສົມກັບກົນໄກການບໍລິຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະກ້າວໄປສູ່ການຮ່ວມມືພັດທະນາ ແລະສ້າງຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ກັນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ຂອບເຂດການເຊັນສັນຍາຄັ້ງນີ້ແມ່ນທັງສອງຝ່າຍຈະຮ່ວມກັນສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການພັດທະນາລະ ບົບບໍລິຫານແບບອີເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ເໜາະສົມກັບກົນໄກການບໍລິຫານມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຝ່າຍມະຫາວິທະຍໄລແຫ່ງຊາດຈະແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ ຫຼືຕົວແທນຂອງຕົນເພື່ອໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບຝ່າຍບໍລິສັດພັດທະນາລາວ ແລະທີ່ປຶກສາຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໃນການສຶກສາ ແລະຈະຈັດຫາສະຖານທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ເໜາະສົມໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງຝ່າຍບໍລິສັດພັດທະນາລາວ ແລະທີ່ປຶກສາຈຳກັດຜູ້ດຽວ.່

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສຶກສາ ແລະຮັບໃຊ້ວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນພາລະຂອງຝ່າຍບໍລິສັດພັດທະນາລາວ ແລະທີ່ປຶກ ສາຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ພາຍຫຼັງການສຶກສາສຳເລັດແລ້ວຝ່າຍບໍລິສັດພັດທະນາລາວ ແລະທີ່ປຶກສາຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຈະຕ້ອງເຮັດບົດສະຫຼຸບ ແລະລາຍງານຜົນການສຶກສາໃຫ້ກັບຝ່າຍ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໄລຍະການເຊັນສັນ ຍາຄັ້ງນີ້ ໃຊ້ເວລາ 12 ເດືອນ ນັບຈາກມື້ທີ່ສອງຂອງການເຊັນສັນຍາເປັນຕົ້ນໄປ.

ທີ່ມາ: www.nuol.edu.la

ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ, ໄດ້ມີພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະບໍລິສັດພັດທະນາລາວ ແລະທີ່ປຶກສາຈໍາກັດຜູ້ດຽວ. ຝ່າຍ ມຊ. ເຊັນ ໂດຍທ່ານ ສຈ. ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ວ່າການອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ຝ່າຍບໍລິສັດພັດທະນາລາວ ແລະທີ່ປຶກສາຈຳກັດຜູ້ດຽວເຊັນໂດຍທ່ານ ຄະຈອນສັກ ດວງພຸດທາ ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດພັດທະນາລາວ ແລະທີ່ປຶກສາຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີ່ພະຍານມີທ່ານ ຮອງອະທິການບໍດີ ມຊ, ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.

ການລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ຂອງທັງສອງຝ່າຍຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະເປັນບ່ອນອີກໃນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານແບບອີເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ເໜາະສົມກັບກົນໄກການບໍລິຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະກ້າວໄປສູ່ການຮ່ວມມືພັດທະນາ ແລະສ້າງຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ກັນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ຂອບເຂດການເຊັນສັນຍາຄັ້ງນີ້ແມ່ນທັງສອງຝ່າຍຈະຮ່ວມກັນສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການພັດທະນາລະ ບົບບໍລິຫານແບບອີເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ເໜາະສົມກັບກົນໄກການບໍລິຫານມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຝ່າຍມະຫາວິທະຍໄລແຫ່ງຊາດຈະແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ ຫຼືຕົວແທນຂອງຕົນເພື່ອໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບຝ່າຍບໍລິສັດພັດທະນາລາວ ແລະທີ່ປຶກສາຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໃນການສຶກສາ ແລະຈະຈັດຫາສະຖານທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ເໜາະສົມໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງຝ່າຍບໍລິສັດພັດທະນາລາວ ແລະທີ່ປຶກສາຈຳກັດຜູ້ດຽວ.່

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສຶກສາ ແລະຮັບໃຊ້ວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນພາລະຂອງຝ່າຍບໍລິສັດພັດທະນາລາວ ແລະທີ່ປຶກ ສາຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ພາຍຫຼັງການສຶກສາສຳເລັດແລ້ວຝ່າຍບໍລິສັດພັດທະນາລາວ ແລະທີ່ປຶກສາຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຈະຕ້ອງເຮັດບົດສະຫຼຸບ ແລະລາຍງານຜົນການສຶກສາໃຫ້ກັບຝ່າຍ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໄລຍະການເຊັນສັນ ຍາຄັ້ງນີ້ ໃຊ້ເວລາ 12 ເດືອນ ນັບຈາກມື້ທີ່ສອງຂອງການເຊັນສັນຍາເປັນຕົ້ນໄປ.

ທີ່ມາ: www.nuol.edu.la

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.