Monday, May 20, 2024
Lenovo

ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ ​ເປີດຕະຫລາດນັດແຮງງານ ຄັ້ງທີ I ສຳລັບຄົນຕ້ອງການມີວຽກເຮັດງານທໍາ

​ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ ​ເປີດ​ຕະຫລາດນັດແຮງງານ ຄັ້ງທີ I ຂຶ້ນ​ໃນວັນ​ທີ 24 ພຶດສະພາ 2019 ຢູ່ ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ເພື່ອເປັນການສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການມີວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ການຈ້າງງານ ແລະ ບັນດາ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ, ສາມາດຄັດເລືອກເອົາແຮງງານທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ກັບຕໍາແໜ່ງງານ, ທັງເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ກໍາລັງແຮງງານທີ່ຕ້ອງການ ວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆ ໄດ້ພົບປະ, ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບການຮັບສະໝັກງານ ແລະ ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.

 ທ່ານ ເພັງນິລັນ ຄໍາພັນເພັງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ​​​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: ການຈັດຕະຫລາດນັດແຮງງານຄັ້ງນີ້ ນອກຈາກ ເປັນການສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການຈ້າງງານ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ແຮງງານ​ແລ້ວ ຍັງເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ກັບຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາສືມືແຮງງານ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຢູ່ບັນດາສະຖາບັນການຝຶກວິຊາຊີບ ແລະ ສູນອົບຮົມຕ່າງໆ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫລາດແຮງງານ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຫວ່າງງານ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ໄປຕ່າງປະເທດແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃຫ້ລຸດລົງ ເທື່ອລະກ້າວ, ພ້ອມ​ນີ້​ ຍັງເປັນການເປີດກວ້າງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ, ເຮັດໃຫ້ກໍາລັງແຮງ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທໍາ.

ການງານຄັ້ງນີ້, ມີບໍລິສັດຈັດຫາງານ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫລື ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ 15 ຫົວໜ່ວຍ ເພື່ອຮັບເອົາ ພະນັກງານຢູ່ກັບທີ່, ມີຫລາຍກວ່າ 20 ຕໍາແໜ່ງງານໃຫ້ເລືອກ, ເຊິ່ງມີຄວາມຕ້ອງການ ແຮງງານ 200 ກວ່າຄົນ, ພາຍຫລັງສໍາເລັດງານ​ແລ້ວ ຜູ້​ທີ່​ລົງທະບຽນສະໝັກ​ງານ ຈະ​ຖືກ​ບັນຈຸເຂົ້າເຮັດວຽກ ນໍາບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຢ່າງໜ້ອຍ 100 ຄົນ.

ທີ່ມາ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

​ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ ​ເປີດ​ຕະຫລາດນັດແຮງງານ ຄັ້ງທີ I ຂຶ້ນ​ໃນວັນ​ທີ 24 ພຶດສະພາ 2019 ຢູ່ ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ເພື່ອເປັນການສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການມີວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ການຈ້າງງານ ແລະ ບັນດາ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ, ສາມາດຄັດເລືອກເອົາແຮງງານທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ກັບຕໍາແໜ່ງງານ, ທັງເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ກໍາລັງແຮງງານທີ່ຕ້ອງການ ວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆ ໄດ້ພົບປະ, ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບການຮັບສະໝັກງານ ແລະ ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.

 ທ່ານ ເພັງນິລັນ ຄໍາພັນເພັງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ​​​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: ການຈັດຕະຫລາດນັດແຮງງານຄັ້ງນີ້ ນອກຈາກ ເປັນການສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການຈ້າງງານ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ແຮງງານ​ແລ້ວ ຍັງເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ກັບຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາສືມືແຮງງານ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຢູ່ບັນດາສະຖາບັນການຝຶກວິຊາຊີບ ແລະ ສູນອົບຮົມຕ່າງໆ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫລາດແຮງງານ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຫວ່າງງານ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ໄປຕ່າງປະເທດແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃຫ້ລຸດລົງ ເທື່ອລະກ້າວ, ພ້ອມ​ນີ້​ ຍັງເປັນການເປີດກວ້າງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ, ເຮັດໃຫ້ກໍາລັງແຮງ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທໍາ.

ການງານຄັ້ງນີ້, ມີບໍລິສັດຈັດຫາງານ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫລື ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ 15 ຫົວໜ່ວຍ ເພື່ອຮັບເອົາ ພະນັກງານຢູ່ກັບທີ່, ມີຫລາຍກວ່າ 20 ຕໍາແໜ່ງງານໃຫ້ເລືອກ, ເຊິ່ງມີຄວາມຕ້ອງການ ແຮງງານ 200 ກວ່າຄົນ, ພາຍຫລັງສໍາເລັດງານ​ແລ້ວ ຜູ້​ທີ່​ລົງທະບຽນສະໝັກ​ງານ ຈະ​ຖືກ​ບັນຈຸເຂົ້າເຮັດວຽກ ນໍາບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຢ່າງໜ້ອຍ 100 ຄົນ.

ທີ່ມາ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.