Monday, July 15, 2024
Lenovo

ຜົນສຳເລັດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຕົ້ນປີ 2019

ທ່ານ ນາງ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2019, ໄດ້ເຂົ້າສູ່ ວາລະຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ຜົນສຳເລັດ ການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງຄະນະ ປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ເຊິ່ງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການເອົາໃຈໃສ່ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຮຽບຮຽງບັນດາກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວນຳສະເໜີ ຕໍ່ປະທານປະເທດອອກດຳລັດປະ ກາດໃຊ້ ທັນຕາມກຳນົດເວລາ, ກະກຽມແຜນສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ເພື່ອນຳມາພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໃນ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີຈຳນວນ 10 ສະບັບ, ເປັນກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 5 ສະບັບ, ປັບປຸງ 5 ສະບັບ.

ພາບປະກອບ

ທ່ານ ນາງ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ບັນດາກຳມາທິການ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງອາວຸດ ແລະ ທາດລະເບີດ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊາວໜຸ່ມລາວ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ເປັນຮ່າງລັດຖະບັນຍັດ ເຊິ່ງກວມຂົງເຂດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ການບໍລິການ, ພາສີທີ່ດິນ, ການປະ ຕິບັດ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງ ການເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນ ກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈຳນວນໜຶ່ງ.

ພາບປະກອບ

ຄະນະປະຈຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມ ຂອງຕົນ 8 ຄັ້ງ ເພື່ອພິຈາລະນາຕົກລົງບັນຫາສຳຄັນຂອງຊາດ ກໍຄື ຂອງລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນ ການຫັນປ່ຽນເນື້ອທີ່ດິນປ່າໄມ້ ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກົງ-ເຊຊູ ເພື່ອນຳໃຊ້ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳກົງ 3 ແຂວງອັດຕະປື; ການພັດທະນາໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 ກິໂລໂວນ ມະຫາໄຊ-ເຊໂນ ປ່ຽນແທນສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ຊຳເໜືອ-ຊຽງຂວາງ; ການເກັບອາກອນກຳໄລ ໃນອັດຕາ 1% ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ໂຄງການສາຍສົ່ງສະຖານີ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ.

ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບຮອງການປັບປຸງ ບຸກຄະລາກອນຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ການປັບປຸງວຽກງານຂອງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ; ວຽກງານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ກໍຄື ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາຮອດປີ 2021; ລວມທັງວຽກງານຂອງສະພາ ແຫ່ງຊາດ ກໍຄື ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ທີ່ພົວພັນກັບການເກັບລາຍຮັບ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ການລົງທຶນຂອງລັດ, ທັງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການໃນການສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ.

ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສາມາດສ້າງສຳເລັດ 181 ມາດຕາ ຂອງແຜນການ 278 ມາດຕາ. 6 ເດືອນຜ່ານມາ ມີຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳທັງໝົດ 589 ເລື່ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຕາມກຳນົດ 140 ເລື່ອງ.

ພາບປະກອບ

ທ່ານ ນາງ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາ ປະຊາ ຊົນແຂວງ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທີ່ພົວພັນກັບການສ້າງປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ແບບເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ, ນະໂຍບາຍທີ່ດິນ, ການສົ່ງ ເສີມທຸລະກິດຂະໜາດໜ້ອຍ ແລະ ກາງ, ລວມທັກສະການຕິດຕາມກວດກາ, ການສັກຖາມ ແລະ ການລົງພົບ ປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ.

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປີ 2019, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດ ຕໍ່ຄະນະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນ, 6 ເດືອນຜ່ານມາ 10 ແຂວງໄດ້ອອກນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຈຳນວນ 15 ສະບັບ.

ປັບປຸງບຸກຄະລາກອນຈຳນວນໜຶ່ງ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງ, ທັງກະກຽມ ເງື່ອນ ໄຂ ໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດສູງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຊໍາຊຸງ ເປີດໂຕ Galaxy Z Fold6 ແລະ Z Flip6 ຍົກລະດັບ Galaxy Al ລຸ້ນໃໝ່ສໍາລັບໂທລະສັບໜ້າຈໍພັບ.

ຊໍາຊຸງລາວ ເປີດໂຕ Galaxy Z Fold6 ແລະ Z Flip6 ພ້ອມໂປຣໂມຊັນພິເສດສໍາລັບຜູ້ທີ່ສັ່ງຊື້ລ່ວງໜ້າທີ່ Galaxy Experience Space ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ເປິດປະສົບການ Galaxy AI ລຸ້ນຫຼ້າສຸດສໍາລັບໂທລະສັບມືຖືໜ້າຈໍພັບ  ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານໄດ້ສໍາຜັດການໃຊ້ງານໂທລະສັບມືຖືທີ່ທັນສະໄໝ  ຮ່ວມກັບໂມງ Galaxy Watch7 ແລະ ຫູຟັງ Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro ເຊິ່ງໄດ້ເປີດໂຕພອ້ມກັນໃນງານ Samsung Unpacked ທີ່ປາຣີ  (Paris) ປະເທດຝຣັ່ງ ໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ.

ສາຍການບິນ Vietjet ບັນລຸ​ຂໍ້​ຕົກລົງ ​ຍົກລະດັບ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາກາດ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2024) - ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ສາຍການບິນ Vietjet ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດລະຫວ່າງ ປະເທດລາວ-ຫວຽດນາມ.

Sky Connections ໄດ້ຂະຫຍາຍ: ເສັ້ນທາງໃໝ່ຂອງສາຍການບິນ Vietjet ໃນທົ່ວປະເທດຈີນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 08 ກໍລະກົດ 2024) –  ສາຍການບິນ Vietjet ໄດ້ສ້າງບາດກ້າວຄັ້ງໃໝ່ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍການບິນຜ່ານ ພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ ດ້ວຍ​ການ​ເປີດ​ບໍລິການ​ໂດຍ​ກົງ​ແຫ່ງ​ທຳ​ອິດ ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ ນະຄອນໂຮຈີ​ມິນ ​- Xi'an (ຈີນ) ​ແລະ ການ​ປະກາດ​ເສັ້ນທາງ Nha Trang - Daegu (ສ.​ເກົາຫຼີ),