Friday, June 14, 2024
Lenovo

ເຕັກນິກການບໍລິຫານເວລາ ສຳລັບຄົນມັກອ້າງວ່າ “ບໍ່ມີເວລາ”

ເຊົາອ້າງວ່າ ບໍ່ມີເວລາ ດ້ວຍເຕັກນິກການບໍລິຫານເວລາທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີເວລາໃຫ້ກັບໂຕເອງ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ່ານຮັກ.

ແລ້ວຈຶ່ງນັດກັນໃໝ່ ເຮົາບໍ່ມີເວລາ”ໃນຊີວິດປະຈຳວັນເຮົາອາດໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າໃນລັກສະນະນີ້ຫລາຍເທື່ອ ເຊິ່ງຫລາຍເທື່ອກໍແມ່ນໂຕເຮົາເອງທີ່ເປັນຜູ້ເວົ້າປະຕິເສດ ໂດຍໃຊ້ຄຳວ່າ “ບໍ່ມີເວລາ”. ຫາກທ່ານຮູ້ສຶກວ່າໂຕເອງບໍ່ມີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະຈັດການພາລະກິດຕ່າງໆໃນແຕ່ລະມື້ໃຫ້ສຳເລັດລຸລ່ວງ, ຫາກທ່ານກຳລັງຮູ້ສຶກວ່າວຽກໃນແຕ່ ລະມື້ນັ້ນມີຫລວງຫລາຍລົ້ນມືຈົນເຮັດເທົ່າໃດກໍບໍ່ທັນ ຫລື ຮູ້ສຶກວ່າທ່ານບໍ່ມີເວລາທີ່ຈະອອກໄປທ່ອງທ່ຽວ, ພັກຜ່ອນ, ເຮັດສິ່ງທີ່ຢາກເຮັດ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນບໍ່ມີເວລາຄືທ່ານກາຍເປັນຄົນທີ່ມີເວລາໃຫ້ສຳລັບຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ທ່ານມັກຍິ່ງຂຶ້ນ.

– ເຮັດລາຍການສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ: ຈົດລາຍການສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດທັງໝົດ ພ້ອມກຳນົດສົ່ງ ຫລື ເສັ້ນຕາຍທີ່ວຽກນັ້ນຕ້ອງແລ້ວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາວຽກຕົກຫລົ່ນຫລົງລືມໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ວ່າມີວຽກຈຳນວນຈັກຢ່າງທີ່ຕ້ອງເຮັດ, ວຽກໃດຍາກງ່າຍ, ວຽກໃດໃຊ້ເວລາເຮັດຫລາຍ ຫລື ໜ້ອຍ, ວຽກໃດຮີບດ່ວນກ່ວາກັນ, ເລືອກເຮັດວຽກຕາມລຳດັບ, ວາງແຜນໃຫ້ວຽກແຕ່ລະວຽກສຳເລັດທັນພາຍໃນກຳນົດ ແລ້ວຢ່າລືມເຜື່ອເວລາສຳລັບກວດສອບລາຍລະອຽດ, ທົບທວນເບິ່ງຄວາມຮຽບຮ້ອຍຂອງວຽກແຕ່ລະວຽກຕື່ມນຳ.

 – ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດ : ຫລັງຈາກທີ່ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າເຮົາມີວຽກທີ່ລໍຖ້າໃຫ້ເຮັດຢູ່ທັງໝົດຈັກວຽກ, ແຕ່ລະວຽກຮີບດ່ວນເທົ່າໃດ ກໍມາຮອດເວລາຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກແຕ່ລະວຽກແລ້ວ. ວຽກໃດຍາກ ຮີບເອົາວຽກນັ້ນມາເຮັດກ່ອນ, ວຽກໃດຮີບດ່ວນ ກໍຮີບຈັດສັນເວລາມາເຮັດໃຫ້ແລ້ວສົມບູນ,  ພະຍາຍາມຢ່າຖິ້ມວຽກເກົ່າໄວ້ໃຫ້ຄ້າງຄາ ເພາະຍິ່ງເວລາຜ່ານໄປດົນ ວຽກທີ່ເຮັດຄ້າງໄວ້ກໍຍິ່ງຂາດຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ, ເວລາໃນການເຮັດກໍຍິ່ງໜ້ອຍລົງເລື້ອຍໆ ຈົນເລີ່ມທໍ້ໃຈທີ່ຈະເຮັດ ກາຍເປັນການດອງວຽກໄປເລື້ອຍໆຈົນໝົດໄຟໃນການເຮັດວຽກໄປເລີຍ.

 – ເຮັດຕາຕະລາງຕາມຄວາມເປັນຈິງ : ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກແຕ່ລະວຽກແລ້ວໆ ຢ່າລືມຈັດສັນເວລາເພື່ອເຮັດວຽກນັ້ນນຳ. ການບໍລິຫານເວລາທີ່ດີບໍ່ແມ່ນການຫັກໂຫມລຸຍເຮັດວຽກຢູ່ຕະຫລອດເວລາຈົນບໍ່ໄດ້ຫລັບໄດ້ນອນ ບໍ່ມີເວລາພັກຜ່ອນ ຕ້ອງຮີບກິນອາຫານ ຫລື ບໍ່ມີເວລາອອກໄປພົບໃຜເລີຍ, ແຕ່ການບໍລິຫານເວລາທີ່ດີແມ່ນການຈັດສັນເວລາໃຫ້ກັບກິດ ຈະກຳໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານຢ່າງລົງໂຕ, ມີສັດສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ ເອີ້ນໄດ້ວ່າສຸຂະພາບດີ, ສັງຄົມດີ ແລະ ວຽກກໍອອກມາດີນຳອີກ.

ລອງພິຈາລະນາເບິ່ງຕາຕະລາງຊີວິດຂອງທ່ານໃນແຕ່ລະມື້ ວ່າແຕ່ລະມື້ທ່ານໃຊ້ເວລາໄປກັບຫຍັງຫລາຍໜ້ອຍປານໃດ, ມີເວລາໃນສ່ວນໃດທີ່ຫລາຍ ຫລື ໜ້ອຍເກີນໄປຫລືບໍ່ ເຊັ່ນ : ນອນໜ້ອຍເກີນໄປ, ມີເວລາພັກຜ່ອນໜ້ອຍເກີນໄປ, ມີເວລາເຮັດວຽກຫລາຍເກີນໄປ, ບໍ່ມີເວລາຈັດສັນເວລາສຳລັບອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ພົບປະໝູ່ເພື່ອນເລີຍ, ລອງປັບປ່ຽນ, ເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດອັດຕາສ່ວນຂອງເວລາໃນການເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອທີ່ທ່ານຈະໄດ້ມີເວລາສຳລັບເຮັດວຽກຕ່າງໆໃຫ້ຢ່າງພໍດີ ບໍ່ກະທົບສຸຂະພາບ ແລະຄວາມສຳພັນຂອງທ່ານ.

 – ບໍ່ຮັບວຽກຫລາຍຈົນເກີນພໍດີ : ທຸກຄົນມີເວລາມື້ລະ 24 ຊົ່ວໂມງເທົ່າກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າແຕ່ລະຄົນຈະໃຊ້ເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງນີ້ຢ່າງເໝາະສົມກຸ້ມຄ່າຊໍ່າໃດ ຫາກທ່ານຮູ້ສຶກວ່າເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການເຮັດວຽກທຸກຢ່າງຂອງທ່ານໃຫ້ສຳເລັດລຸລ່ວງ ກໍເຖິງເວລາທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກປະຕິເສດວຽກບາງຢ່າງອອກໄປຈາກຊີວິດຂອງທ່ານແດ່ແລ້ວ ເພາະເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກທຸກວຽກໃຫ້ແລ້ວທັນພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ມີຢູ່ໄດ້ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນຄົນທີ່ເຮັດວຽກລ່າຊ້າ, ບໍ່ກົງຕໍ່ເວລາແລ້ວ ຍັງ ເຮັດໃຫ້ຕາຕະລາງເວລາຂອງຊີວິດທ່ານເສຍຄວາມດຸ່ນດ່ຽງນຳ. ສະນັ້ນ, ເລືອກຮັບວຽກແຕ່ພໍດີ ເທົ່າທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອການບໍລິຫານເວລາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ

ເຊົາອ້າງວ່າ ບໍ່ມີເວລາ ດ້ວຍເຕັກນິກການບໍລິຫານເວລາທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີເວລາໃຫ້ກັບໂຕເອງ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ່ານຮັກ.

ແລ້ວຈຶ່ງນັດກັນໃໝ່ ເຮົາບໍ່ມີເວລາ”ໃນຊີວິດປະຈຳວັນເຮົາອາດໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າໃນລັກສະນະນີ້ຫລາຍເທື່ອ ເຊິ່ງຫລາຍເທື່ອກໍແມ່ນໂຕເຮົາເອງທີ່ເປັນຜູ້ເວົ້າປະຕິເສດ ໂດຍໃຊ້ຄຳວ່າ “ບໍ່ມີເວລາ”. ຫາກທ່ານຮູ້ສຶກວ່າໂຕເອງບໍ່ມີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະຈັດການພາລະກິດຕ່າງໆໃນແຕ່ລະມື້ໃຫ້ສຳເລັດລຸລ່ວງ, ຫາກທ່ານກຳລັງຮູ້ສຶກວ່າວຽກໃນແຕ່ ລະມື້ນັ້ນມີຫລວງຫລາຍລົ້ນມືຈົນເຮັດເທົ່າໃດກໍບໍ່ທັນ ຫລື ຮູ້ສຶກວ່າທ່ານບໍ່ມີເວລາທີ່ຈະອອກໄປທ່ອງທ່ຽວ, ພັກຜ່ອນ, ເຮັດສິ່ງທີ່ຢາກເຮັດ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນບໍ່ມີເວລາຄືທ່ານກາຍເປັນຄົນທີ່ມີເວລາໃຫ້ສຳລັບຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ທ່ານມັກຍິ່ງຂຶ້ນ.

– ເຮັດລາຍການສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ: ຈົດລາຍການສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດທັງໝົດ ພ້ອມກຳນົດສົ່ງ ຫລື ເສັ້ນຕາຍທີ່ວຽກນັ້ນຕ້ອງແລ້ວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາວຽກຕົກຫລົ່ນຫລົງລືມໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ວ່າມີວຽກຈຳນວນຈັກຢ່າງທີ່ຕ້ອງເຮັດ, ວຽກໃດຍາກງ່າຍ, ວຽກໃດໃຊ້ເວລາເຮັດຫລາຍ ຫລື ໜ້ອຍ, ວຽກໃດຮີບດ່ວນກ່ວາກັນ, ເລືອກເຮັດວຽກຕາມລຳດັບ, ວາງແຜນໃຫ້ວຽກແຕ່ລະວຽກສຳເລັດທັນພາຍໃນກຳນົດ ແລ້ວຢ່າລືມເຜື່ອເວລາສຳລັບກວດສອບລາຍລະອຽດ, ທົບທວນເບິ່ງຄວາມຮຽບຮ້ອຍຂອງວຽກແຕ່ລະວຽກຕື່ມນຳ.

 – ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດ : ຫລັງຈາກທີ່ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າເຮົາມີວຽກທີ່ລໍຖ້າໃຫ້ເຮັດຢູ່ທັງໝົດຈັກວຽກ, ແຕ່ລະວຽກຮີບດ່ວນເທົ່າໃດ ກໍມາຮອດເວລາຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກແຕ່ລະວຽກແລ້ວ. ວຽກໃດຍາກ ຮີບເອົາວຽກນັ້ນມາເຮັດກ່ອນ, ວຽກໃດຮີບດ່ວນ ກໍຮີບຈັດສັນເວລາມາເຮັດໃຫ້ແລ້ວສົມບູນ,  ພະຍາຍາມຢ່າຖິ້ມວຽກເກົ່າໄວ້ໃຫ້ຄ້າງຄາ ເພາະຍິ່ງເວລາຜ່ານໄປດົນ ວຽກທີ່ເຮັດຄ້າງໄວ້ກໍຍິ່ງຂາດຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ, ເວລາໃນການເຮັດກໍຍິ່ງໜ້ອຍລົງເລື້ອຍໆ ຈົນເລີ່ມທໍ້ໃຈທີ່ຈະເຮັດ ກາຍເປັນການດອງວຽກໄປເລື້ອຍໆຈົນໝົດໄຟໃນການເຮັດວຽກໄປເລີຍ.

 – ເຮັດຕາຕະລາງຕາມຄວາມເປັນຈິງ : ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກແຕ່ລະວຽກແລ້ວໆ ຢ່າລືມຈັດສັນເວລາເພື່ອເຮັດວຽກນັ້ນນຳ. ການບໍລິຫານເວລາທີ່ດີບໍ່ແມ່ນການຫັກໂຫມລຸຍເຮັດວຽກຢູ່ຕະຫລອດເວລາຈົນບໍ່ໄດ້ຫລັບໄດ້ນອນ ບໍ່ມີເວລາພັກຜ່ອນ ຕ້ອງຮີບກິນອາຫານ ຫລື ບໍ່ມີເວລາອອກໄປພົບໃຜເລີຍ, ແຕ່ການບໍລິຫານເວລາທີ່ດີແມ່ນການຈັດສັນເວລາໃຫ້ກັບກິດ ຈະກຳໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານຢ່າງລົງໂຕ, ມີສັດສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ ເອີ້ນໄດ້ວ່າສຸຂະພາບດີ, ສັງຄົມດີ ແລະ ວຽກກໍອອກມາດີນຳອີກ.

ລອງພິຈາລະນາເບິ່ງຕາຕະລາງຊີວິດຂອງທ່ານໃນແຕ່ລະມື້ ວ່າແຕ່ລະມື້ທ່ານໃຊ້ເວລາໄປກັບຫຍັງຫລາຍໜ້ອຍປານໃດ, ມີເວລາໃນສ່ວນໃດທີ່ຫລາຍ ຫລື ໜ້ອຍເກີນໄປຫລືບໍ່ ເຊັ່ນ : ນອນໜ້ອຍເກີນໄປ, ມີເວລາພັກຜ່ອນໜ້ອຍເກີນໄປ, ມີເວລາເຮັດວຽກຫລາຍເກີນໄປ, ບໍ່ມີເວລາຈັດສັນເວລາສຳລັບອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ພົບປະໝູ່ເພື່ອນເລີຍ, ລອງປັບປ່ຽນ, ເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດອັດຕາສ່ວນຂອງເວລາໃນການເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອທີ່ທ່ານຈະໄດ້ມີເວລາສຳລັບເຮັດວຽກຕ່າງໆໃຫ້ຢ່າງພໍດີ ບໍ່ກະທົບສຸຂະພາບ ແລະຄວາມສຳພັນຂອງທ່ານ.

 – ບໍ່ຮັບວຽກຫລາຍຈົນເກີນພໍດີ : ທຸກຄົນມີເວລາມື້ລະ 24 ຊົ່ວໂມງເທົ່າກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າແຕ່ລະຄົນຈະໃຊ້ເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງນີ້ຢ່າງເໝາະສົມກຸ້ມຄ່າຊໍ່າໃດ ຫາກທ່ານຮູ້ສຶກວ່າເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການເຮັດວຽກທຸກຢ່າງຂອງທ່ານໃຫ້ສຳເລັດລຸລ່ວງ ກໍເຖິງເວລາທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກປະຕິເສດວຽກບາງຢ່າງອອກໄປຈາກຊີວິດຂອງທ່ານແດ່ແລ້ວ ເພາະເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກທຸກວຽກໃຫ້ແລ້ວທັນພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ມີຢູ່ໄດ້ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນຄົນທີ່ເຮັດວຽກລ່າຊ້າ, ບໍ່ກົງຕໍ່ເວລາແລ້ວ ຍັງ ເຮັດໃຫ້ຕາຕະລາງເວລາຂອງຊີວິດທ່ານເສຍຄວາມດຸ່ນດ່ຽງນຳ. ສະນັ້ນ, ເລືອກຮັບວຽກແຕ່ພໍດີ ເທົ່າທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອການບໍລິຫານເວລາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.