Friday, June 14, 2024
Lenovo

ຍຸຕິທຳແຂວງໄຊຍະບູລີ ປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານໄດ້ທັງໝົດ 260 ກວ່າເລື່ອງ

ພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງໄຊຍະບູລີໃນຖານະເປັນອົງການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ, ຄະນະນຳພະແນກໄດ້ພະຍາຍາມປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 11 ຂອງກົດໝາຍ ຊຶ່ງໂດຍລວມແລ້ວຄຳຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດນັ້ນກ່ອນທີ່ຈະໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກໍ່ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າລະອຽດ ສະເໜີໃຫ້ສານຊີ້ແຈງຄືນໃນກໍລະນີຄຳຕັດສິນຂອງສານບໍ່ຈະແຈ້ງ ທວງເອົາຂອງກາງຄະດີຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອນຳມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ທ່ານ ອາເມ ຊົງເຍ້ຽເລັ່ງ ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດສະບັບເລກທີ 158/ນຍ ລົງວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2018 ວ່າດ້ວຍການປະມູນ ແລະ ການມອບຊັບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານເຫັນວ່າຫ້ອງການ ແລະ ໜ່ວຍງານປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມດຳລັດ.

ມີການກວດກາຂຶ້ນບັນຊີ. ຊັບສິນມີການອອກຄຳສັ່ງຍຶດຫຼືອາຍາຊັບ ແລະ ສົ່ງຄຳສັ່ງຍຶດ, ຄຳສັ່ງອາຍາຊັບໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານໄດ້ທັງໝົດ 261 ເລື່ອງ;

ໃນນີ້ຄະດີແພ່ງ 57 ເລື່ອງ, ຄະດີອາຍາ 204 ເລື່ອງ. ປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງມີຄະດີທັງໝົດ 2.133 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 482 ເລື່ອງ, ອາຍາ 1.651 ເລື່ອງ. ມີຄະດີຄ້າງມາ 1.665 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 377 ເລື່ອງ, ອາຍາ 1.288 ເລື່ອງ. ຄະດີເຂົ້າໃໝ່ 468 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 105 ເລື່ອງ, ອາຍາ 363 ເລື່ອງ. ສົ່ງໃຫ້ໄອຍາການ 1 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 1 ເລື່ອງ. ສົ່ງແຂວງອື່ນ 4 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 4 ເລື່ອງ. ສົ່ງພາຍໃນແຂວງ 37 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 13 ເລື່ອງ, ອາຍາ 24 ເລື່ອງ. ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 117 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 38 ເລື່ອງ ອາຍາ 79 ເລື່ອງ. ພວມຈັດຕັ້ັງປະຕິບັດ 1.713 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 373 ເລື່ອງ, ອາຍາ 1340 ເລື່ອງ.

ຄະດີຍັງຄ້າງທັງໝົດໃນປະຈຸບັນ 1380 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 411 ເລື່ອງ, ອາຍາ 1419 ເລື່ອງ. ສາມາດເກັບເງິນມອບໃຫ້ໂຈດໄດ້ທັງໝົດຈຳນວນ 1 ຕື້ 605 ລ້ານກວ່າກີບ, ເງິນບາດ 1.985.846 ບາດ, ເງິນໂດລາ 500 ໂດລາ ແລະ ໄດ້ມອບເຂົ້າລັດ 379 ລ້ານກວ່າກີບ.

ທ່ານຍັງກ່າວວ່າໃນຕໍ່ໜ້າຄະນະພັກ, ຄະນະພະແນກຈະໄດ້ສືບຕໍ່ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດໃຫ້ແກ່ພະນັກ ງານ ປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍຫຼາຍວິທີ; ແນໃສ່ສ້າງພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິບັດ, ມີຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທໍາ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານເພື່ອສ້າງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ ແລະ ຄຳຕັດສິນຂອງສານ ທັງສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບລະຫວ່າງ 4 ອົງການທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການດຳເນີນຄະດີຕາມຂະບວນຍຸຕິທຳໃຫ້ປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ Midia Laos

ພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງໄຊຍະບູລີໃນຖານະເປັນອົງການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ, ຄະນະນຳພະແນກໄດ້ພະຍາຍາມປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 11 ຂອງກົດໝາຍ ຊຶ່ງໂດຍລວມແລ້ວຄຳຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດນັ້ນກ່ອນທີ່ຈະໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກໍ່ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າລະອຽດ ສະເໜີໃຫ້ສານຊີ້ແຈງຄືນໃນກໍລະນີຄຳຕັດສິນຂອງສານບໍ່ຈະແຈ້ງ ທວງເອົາຂອງກາງຄະດີຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອນຳມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ທ່ານ ອາເມ ຊົງເຍ້ຽເລັ່ງ ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດສະບັບເລກທີ 158/ນຍ ລົງວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2018 ວ່າດ້ວຍການປະມູນ ແລະ ການມອບຊັບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານເຫັນວ່າຫ້ອງການ ແລະ ໜ່ວຍງານປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມດຳລັດ.

ມີການກວດກາຂຶ້ນບັນຊີ. ຊັບສິນມີການອອກຄຳສັ່ງຍຶດຫຼືອາຍາຊັບ ແລະ ສົ່ງຄຳສັ່ງຍຶດ, ຄຳສັ່ງອາຍາຊັບໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານໄດ້ທັງໝົດ 261 ເລື່ອງ;

ໃນນີ້ຄະດີແພ່ງ 57 ເລື່ອງ, ຄະດີອາຍາ 204 ເລື່ອງ. ປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງມີຄະດີທັງໝົດ 2.133 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 482 ເລື່ອງ, ອາຍາ 1.651 ເລື່ອງ. ມີຄະດີຄ້າງມາ 1.665 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 377 ເລື່ອງ, ອາຍາ 1.288 ເລື່ອງ. ຄະດີເຂົ້າໃໝ່ 468 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 105 ເລື່ອງ, ອາຍາ 363 ເລື່ອງ. ສົ່ງໃຫ້ໄອຍາການ 1 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 1 ເລື່ອງ. ສົ່ງແຂວງອື່ນ 4 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 4 ເລື່ອງ. ສົ່ງພາຍໃນແຂວງ 37 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 13 ເລື່ອງ, ອາຍາ 24 ເລື່ອງ. ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 117 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 38 ເລື່ອງ ອາຍາ 79 ເລື່ອງ. ພວມຈັດຕັ້ັງປະຕິບັດ 1.713 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 373 ເລື່ອງ, ອາຍາ 1340 ເລື່ອງ.

ຄະດີຍັງຄ້າງທັງໝົດໃນປະຈຸບັນ 1380 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 411 ເລື່ອງ, ອາຍາ 1419 ເລື່ອງ. ສາມາດເກັບເງິນມອບໃຫ້ໂຈດໄດ້ທັງໝົດຈຳນວນ 1 ຕື້ 605 ລ້ານກວ່າກີບ, ເງິນບາດ 1.985.846 ບາດ, ເງິນໂດລາ 500 ໂດລາ ແລະ ໄດ້ມອບເຂົ້າລັດ 379 ລ້ານກວ່າກີບ.

ທ່ານຍັງກ່າວວ່າໃນຕໍ່ໜ້າຄະນະພັກ, ຄະນະພະແນກຈະໄດ້ສືບຕໍ່ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດໃຫ້ແກ່ພະນັກ ງານ ປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍຫຼາຍວິທີ; ແນໃສ່ສ້າງພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິບັດ, ມີຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທໍາ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານເພື່ອສ້າງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ ແລະ ຄຳຕັດສິນຂອງສານ ທັງສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບລະຫວ່າງ 4 ອົງການທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການດຳເນີນຄະດີຕາມຂະບວນຍຸຕິທຳໃຫ້ປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ Midia Laos

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.