Friday, April 19, 2024
Lenovo

ຕົ້ນປີນີ້! ເມືອງຫົງສາ ເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ໄດ້ 4 ຕື້ 600 ລ້ານກວ່າກີບ

ອີງຕາມບົດສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ຄາດຄະເນ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 ຂອງຫ້ອງການ-ການເງິນເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໃນສົກງົບປະມານປີນີ້, ເມືອງຫົງສາ ໄດ້ຮັບຕົວເລກແຜນລາຍຮັບທັງໝົດ 6 ຕື້ 461 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 50,33% ຫຼຸດລົງ 49,77% (ສາເຫດຫຼຸດ ຍ້ອນແຂວງໄດ້ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຄືນໃໝ່ ເປັນຕົ້ນ ຫົວໜ່ວຍທີ່ອອກທະບຽນຢູ່ແຂວງ ແມ່ນໃຫ້ເສຍອາກອນຢູ່ແຂວງ ແລະ ເມືອງຫົງສາ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ສ່ວນແບ່ງຈາກອາກອນເງິນເດືອນຂອງໂຄງການໄຟຟ້າຫົງສາ) ໃນນັ້ນ, ແຜນລາຍຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນ 6 ຕື້ 261 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 49,54% ຫຼຸດລົງ 50,46%.

ແຜນລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ 200 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 100%. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ສາມາດຂຸດຄົ້ນລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ 4 ຕື້ 607 ລ້ານກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 71,32%ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ເທົ່າກັບ 142,65% ທຽບໃສ່ໃນໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 50,36% ສາເຫດຫຼຸດຍ້ອນບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃນການຈັດເກັບ. ໃນນັ້ນ, ຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນປະຕິບັດໄດ້ 4 ຕື້ 539 ລ້ານກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 72,50%ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ເທົ່າກັບ 145,01% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 50.45%. ຮັບຈາກຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດປະຕິບັດໄດ້ 68 ລ້ານກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 34,14% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ເທົ່າກັບ 68,27% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 45.18%.

ດ້ານລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃນສົກປີ 2019 ເມືອງຫົງສາ ມີແຜນລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 13 ຕື້ 422 ລ້ານກວ່າກີບ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 6 ຕື້ 064 ລ້ານກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 45,18% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ເທົ່າກັບ 90,35% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 94.16%. ໃນນັ້ນ, ຈ່າຍເງິນເດືອນ-ເງິນອຸດໜູນ 3 ຕື້ 242 ລ້ານກວ່າກີບ, ຈ່າຍເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງິນຊ່ວຍໜູນຕ່າງໆ 990 ລ້ານກວ່າກີບ, ຈ່າຍບໍລິການໄດ້ 1 ຕື້ 281 ລ້ານກວ່າກີບ,ຈ່າຍດັດສົມສົ່ງເສີມ, ຊ່ວຍໜູນ ແລະ ບຳລຸງໄດ້ 246 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະ ຈ່າຍລົງທຶນຂອງລັດໄດ້ 300 ລ້ານກວ່າກີບ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:
ພາບ-ຂ່າວ: ກິດຕິສັກ ບົວໄລ

Midia Laos

ອີງຕາມບົດສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ຄາດຄະເນ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 ຂອງຫ້ອງການ-ການເງິນເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໃນສົກງົບປະມານປີນີ້, ເມືອງຫົງສາ ໄດ້ຮັບຕົວເລກແຜນລາຍຮັບທັງໝົດ 6 ຕື້ 461 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 50,33% ຫຼຸດລົງ 49,77% (ສາເຫດຫຼຸດ ຍ້ອນແຂວງໄດ້ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຄືນໃໝ່ ເປັນຕົ້ນ ຫົວໜ່ວຍທີ່ອອກທະບຽນຢູ່ແຂວງ ແມ່ນໃຫ້ເສຍອາກອນຢູ່ແຂວງ ແລະ ເມືອງຫົງສາ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ສ່ວນແບ່ງຈາກອາກອນເງິນເດືອນຂອງໂຄງການໄຟຟ້າຫົງສາ) ໃນນັ້ນ, ແຜນລາຍຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນ 6 ຕື້ 261 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 49,54% ຫຼຸດລົງ 50,46%.

ແຜນລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ 200 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 100%. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ສາມາດຂຸດຄົ້ນລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ 4 ຕື້ 607 ລ້ານກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 71,32%ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ເທົ່າກັບ 142,65% ທຽບໃສ່ໃນໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 50,36% ສາເຫດຫຼຸດຍ້ອນບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃນການຈັດເກັບ. ໃນນັ້ນ, ຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນປະຕິບັດໄດ້ 4 ຕື້ 539 ລ້ານກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 72,50%ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ເທົ່າກັບ 145,01% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 50.45%. ຮັບຈາກຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດປະຕິບັດໄດ້ 68 ລ້ານກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 34,14% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ເທົ່າກັບ 68,27% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 45.18%.

ດ້ານລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃນສົກປີ 2019 ເມືອງຫົງສາ ມີແຜນລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 13 ຕື້ 422 ລ້ານກວ່າກີບ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 6 ຕື້ 064 ລ້ານກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 45,18% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ເທົ່າກັບ 90,35% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 94.16%. ໃນນັ້ນ, ຈ່າຍເງິນເດືອນ-ເງິນອຸດໜູນ 3 ຕື້ 242 ລ້ານກວ່າກີບ, ຈ່າຍເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງິນຊ່ວຍໜູນຕ່າງໆ 990 ລ້ານກວ່າກີບ, ຈ່າຍບໍລິການໄດ້ 1 ຕື້ 281 ລ້ານກວ່າກີບ,ຈ່າຍດັດສົມສົ່ງເສີມ, ຊ່ວຍໜູນ ແລະ ບຳລຸງໄດ້ 246 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະ ຈ່າຍລົງທຶນຂອງລັດໄດ້ 300 ລ້ານກວ່າກີບ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:
ພາບ-ຂ່າວ: ກິດຕິສັກ ບົວໄລ

Midia Laos

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·