Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ບົດບາດຂອງວັດ ແລະ ພຣະສົງໃນສະໄໝອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງຮຸ່ງເຮືອງສະຕະວັດທີ XVII ໄວ້ເປັນພື້ນຖານວັດທະນະທຳສັງຄົມລາວ

ວັດເປັນສົມບັດດ້ານສິນລະປະວັດທະນະທຳ ສູນກາງແຫ່ງຈັນຍາທັມ ແລະ ຈຸດລວມສູນແຫ່ງຄວາມສາມະຄີປວງຊົນລາວທັງຊາດ, ໂດຍສາມາດສັງລວມບົດບາດຂອງວັດຕໍ່ສັງຄົມ
(1). ວັດເປັນສະຖານສຶກສາ ສຳລັບຊາວບ້ານທີ່ໄດ້ສົ່ງລູກຫຼານຂອງຕົນ ເຂົ້າໄປອົບຮົມສິນທັມ ຮໍ່າຮຽນເອົາວິຊາອາຊີບຕ່າງໆ ຕາມທີ່ໄດ້ມີການສິດສອນກັນໃນແຕ່ລະຍຸກ ແຕ່ລະສະໄໝ;
(2). ວັດເປັນສູນກາງສິລະປະວັດທະນະທຳ ເປັນບ່ອນລວມສິລະປະກຳຕ່າງໆຂອງຊາດ ບໍ່ແຕກຕ່າງກັນກັບຫໍພິພິດທະພັນ;


(3). ວັດເປັນສານຍຸດຕິທຳ ໂດຍພະສົງໄດ້ກາຍເປັນຜູ່ຊົງຄຸນວຸດທິ ເປັນຜູ່ອົບຮົມ ໄກ່ເກັ່ຍບັນຫາຊີວິດສັງຄົມ ຫຼື ຄອບຄົວ;
(4). ວັດເປັນສະຖານສົງເຄາະລູກຫຼານຂອງຊາວບ້ານ ທີ່ໄຮ້ຍາດຂາດວົງວານ ທີ່ໄດ້ໄປຂໍອາໄສຢູ່ວັດ ເພື່ອລ້ຽງຊີບ ແລະ ຮໍ່າຮຽນວິຊາຄວາມຮູ້;
(5). ວັດເປັນສະຖານພະຍາບານ ເປັນບ່ອນຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຄົນເຈັບໄຂ້ ແລະ ພະສົງກໍໄດ້ເປັນໝໍຢາ;
(6). ວັດເປັນສະໂມສອນ ເປັນບ່ອນຊາວບ້ານເຂົ້າໄປພົບປະ ຊູມນູມ ເຫັນໜ້າຖາມຂ່າວກັນໃນເວລາມີບຸນສິນກິນທານ;


(7). ວັດເປັນສະຖານທີ່ມ່ວນຊື່ນ ເປັນສະຖານທີ່ຈັດງານບຸນປະຈຳປີ ທີ່ມີມະຫໍບະສົບຄົບງັນຕ່າງໆ ແລະ ສຳລັບຊາວບ້ານກໍໄດ້ພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ;
(8). ວັດເປັນສາງວັດສະດຸ ບ່ອນເກັບມ້ຽນເຄື່ອງໄຊ້ສອຍຕ່າງໆ ທີ່ຊາວບ້ານຈະໄດໄຊ້ຮ່ວມກັນ ໃນເວລາມີບຸນປະຈຳປີ ຫຼື ສາມາດຢືມໄປໃຊ້ເມື່ອມີວຽກຢູ່ບ້ານ;
(9). ວັດເປັນບ່ອນປະກອບພິທີກຳ ເປັນບ່ອນໃຫ້ການບໍລິການດ້ານພິທີກຳຕ່າງໆ ອັນເປັນສີ່ງຜູກພັນກັບຊີວິດຂອງທຸກຄົນໃນເວລາອັນແນ່ນອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

(ຂ) ພະສົງເປັນເປັນບຸກຄະລາກອນທີ່ຖ່າຍທອດພາລະບົດບາດຂອງວັດ ເປັນຜູ່ນຳທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ປັນຍາຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສາມາດສັງລວມພາລະບົດບາດຂອງພະສົງຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ດັ່ງນີ້:
(1). ສອນໃຫ້ປະຊາຊົນລະເວັ້ນຄວາມຊົ່ວທັງປວງ;
(2). ແນະນຳໃຫ້ເຮັດແຕ່ຄວາມດີ;


(3). ອະນຸເຄາະດ້ານຈິດໃຈຂາວສະອາດ;
(4). ສອນສີ່ງທີ່ປະຊາຊົນບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮໍ່າຮຽນ;
(5). ຊີ້ແຈງໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຊັດເຈນ ແຈ່ມແຈ້ງໃນເຫດຜົນ ຂອງສີ່ງທີ່ໄດ້ຮໍ່າຮຽນມາແລ້ວ;
(6). ແນະນຳວິທີການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Sourioudong Sundara

ວັດເປັນສົມບັດດ້ານສິນລະປະວັດທະນະທຳ ສູນກາງແຫ່ງຈັນຍາທັມ ແລະ ຈຸດລວມສູນແຫ່ງຄວາມສາມະຄີປວງຊົນລາວທັງຊາດ, ໂດຍສາມາດສັງລວມບົດບາດຂອງວັດຕໍ່ສັງຄົມ
(1). ວັດເປັນສະຖານສຶກສາ ສຳລັບຊາວບ້ານທີ່ໄດ້ສົ່ງລູກຫຼານຂອງຕົນ ເຂົ້າໄປອົບຮົມສິນທັມ ຮໍ່າຮຽນເອົາວິຊາອາຊີບຕ່າງໆ ຕາມທີ່ໄດ້ມີການສິດສອນກັນໃນແຕ່ລະຍຸກ ແຕ່ລະສະໄໝ;
(2). ວັດເປັນສູນກາງສິລະປະວັດທະນະທຳ ເປັນບ່ອນລວມສິລະປະກຳຕ່າງໆຂອງຊາດ ບໍ່ແຕກຕ່າງກັນກັບຫໍພິພິດທະພັນ;


(3). ວັດເປັນສານຍຸດຕິທຳ ໂດຍພະສົງໄດ້ກາຍເປັນຜູ່ຊົງຄຸນວຸດທິ ເປັນຜູ່ອົບຮົມ ໄກ່ເກັ່ຍບັນຫາຊີວິດສັງຄົມ ຫຼື ຄອບຄົວ;
(4). ວັດເປັນສະຖານສົງເຄາະລູກຫຼານຂອງຊາວບ້ານ ທີ່ໄຮ້ຍາດຂາດວົງວານ ທີ່ໄດ້ໄປຂໍອາໄສຢູ່ວັດ ເພື່ອລ້ຽງຊີບ ແລະ ຮໍ່າຮຽນວິຊາຄວາມຮູ້;
(5). ວັດເປັນສະຖານພະຍາບານ ເປັນບ່ອນຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຄົນເຈັບໄຂ້ ແລະ ພະສົງກໍໄດ້ເປັນໝໍຢາ;
(6). ວັດເປັນສະໂມສອນ ເປັນບ່ອນຊາວບ້ານເຂົ້າໄປພົບປະ ຊູມນູມ ເຫັນໜ້າຖາມຂ່າວກັນໃນເວລາມີບຸນສິນກິນທານ;


(7). ວັດເປັນສະຖານທີ່ມ່ວນຊື່ນ ເປັນສະຖານທີ່ຈັດງານບຸນປະຈຳປີ ທີ່ມີມະຫໍບະສົບຄົບງັນຕ່າງໆ ແລະ ສຳລັບຊາວບ້ານກໍໄດ້ພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ;
(8). ວັດເປັນສາງວັດສະດຸ ບ່ອນເກັບມ້ຽນເຄື່ອງໄຊ້ສອຍຕ່າງໆ ທີ່ຊາວບ້ານຈະໄດໄຊ້ຮ່ວມກັນ ໃນເວລາມີບຸນປະຈຳປີ ຫຼື ສາມາດຢືມໄປໃຊ້ເມື່ອມີວຽກຢູ່ບ້ານ;
(9). ວັດເປັນບ່ອນປະກອບພິທີກຳ ເປັນບ່ອນໃຫ້ການບໍລິການດ້ານພິທີກຳຕ່າງໆ ອັນເປັນສີ່ງຜູກພັນກັບຊີວິດຂອງທຸກຄົນໃນເວລາອັນແນ່ນອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

(ຂ) ພະສົງເປັນເປັນບຸກຄະລາກອນທີ່ຖ່າຍທອດພາລະບົດບາດຂອງວັດ ເປັນຜູ່ນຳທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ປັນຍາຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສາມາດສັງລວມພາລະບົດບາດຂອງພະສົງຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ດັ່ງນີ້:
(1). ສອນໃຫ້ປະຊາຊົນລະເວັ້ນຄວາມຊົ່ວທັງປວງ;
(2). ແນະນຳໃຫ້ເຮັດແຕ່ຄວາມດີ;


(3). ອະນຸເຄາະດ້ານຈິດໃຈຂາວສະອາດ;
(4). ສອນສີ່ງທີ່ປະຊາຊົນບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮໍ່າຮຽນ;
(5). ຊີ້ແຈງໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຊັດເຈນ ແຈ່ມແຈ້ງໃນເຫດຜົນ ຂອງສີ່ງທີ່ໄດ້ຮໍ່າຮຽນມາແລ້ວ;
(6). ແນະນຳວິທີການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Sourioudong Sundara

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.