Friday, June 14, 2024
Lenovo

ເປີດໃຫ້ສະໝັກແລ້ວ! ທຶນການສຶກສາໄລຍະສັ້ນ ຢູ່ປະເທດ ການາດາ

ຂ່າວດີ! ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານ ສະໝັກເອົາທຶນການສຶກສາຂອງລັດຖະບານ ການາດາ Programme canadien de bourses de la Francophonie 2020 (PCBF), ໃນປີ 2020,

ທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນທຶນໄລຍະສັ້ນ, ສູງສຸດແມ່ນ 1 ປີ ແລະ ຕໍ່າສຸດແມ່ນ 6 ເດືອນ, ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ທຶນການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ ໄລຍະການສຶກສາ ສູງສຸດ 1 ປີ Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) Programme de formation de 2ème cycle d’une durée maximale d’un (1) an.ທຶນຂຽນບົດຄົ້ນຄວ້າຫຼັງປະລິນຍາເອກ ໄລຍະຄົ້ນຄວ້າ 10 ເດືອນ (Programme de stage de recherche post doctoral d’une durée de dix(10) mois).ທຶນຄົ້ນຄວ້າທົ່ວໄປ ໄລຍະເວລາ 6-10 ເດືອນ (Programme de stage de recherche sur mesure d’une durée de six(6) à dix(10) mois).

ໄລຍະຂອງການສະໝັກທຶນແມ່ນ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 4 ຕຸລາ 2019 ເຖິງ ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2019. 

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະໝັກ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແລະ ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່: PCBF2020@cbie.ca 

ຫຼື ປະສານງານກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບທຶນການສຶກສາ ​PCBF 2020 ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ໂດຍກົງ ຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້: ຜູ້ປະສານງານ: ທ່ານ ນາງ ສຸວັນນະພາ ວົງໄຊ, ພາກວິຊາພາສາຝຣັ່ງ, ຄະນະອັກສອນສາດ, ມຊ, ໂທ: 020 55868528, ເບີວັອດແອັບ: 55427822, 
ອິເມວ: napharigna@yahoo.fr

ໝາຍເຫດ: – ຂະແໜງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດ: ວິສະວະກໍາສາດ (Ingénierie), ການຝຶກອົບຮົມຄູພາສາຝຣັ່ງ (formation des formateurs de français), ກົດໝາຍສາກົນ (Droit international), ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (Réduction de la pauvreté). 


 ຜູ້ສະໝັກທຶນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາຝຣັ່ງໃນລະດັບດີ ໃນຂະແໜງການທີ່ຕົນເອງສະໝັກເອົາທຶນ. ຜູ້ສະໝັກທຶນຕ້ອງປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວສົ່ງເອກະສານທາງອິເມວໃຫ້ PCBF 2020 ແລະສົ່ງສໍາເນົາເອກະສານສະໝັກທຶນໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ທີ່ ພາກວິຊາພາສາຝຣັ່ງ ຄະນະອັກສອນສາດ ມຊ ກ່ອນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2019. 

 ສໍາພາດຜູ້ສະໝັກທຶນໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2019. 

 ສົ່ງຜົນການຄັດເລືອກໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບທຶນທີ່ປະເທດການາດາ ກ່ອນວັນທີ 28 ພະຈິກ 2019. 

 ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກທຶນການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດ:ເຂົ້າເບິ່ງວີດີໂອສາທິດຂັ້ນຕອນການສະໝັກທຶນທີ່: https://youtu.be/qKVw_CTYNH4 ອ່ານຄູ່ມືການສະໝັກທີ່: www.boursesfrancophonie.ca/fr/dossier-candidature ອ່ານຂໍ້ມູນທຶນການສຶກສາສໍາລັບ ສປປ ລາວ ທີ່: 


www.boursesfrancophonie.ca/pays.php 

 ນອກຈາກນີ້, ພະນັກງານທີ່ສັງກັດຢູ່ພາກລັດ, ເອກະຊົນ ຫຼື ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນກໍ່ສາມາດສະໝັກເອົາທຶນການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້. ໂຊກດີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:

LAO YOUTH RADIO STATION, FM 90.0 MHZ

ສະຖານີ ຊາວໜຸ່ມລາວສິນໄຊຍຸກໃໝ່ FM 90.0 MHz

ຂ່າວດີ! ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານ ສະໝັກເອົາທຶນການສຶກສາຂອງລັດຖະບານ ການາດາ Programme canadien de bourses de la Francophonie 2020 (PCBF), ໃນປີ 2020,

ທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນທຶນໄລຍະສັ້ນ, ສູງສຸດແມ່ນ 1 ປີ ແລະ ຕໍ່າສຸດແມ່ນ 6 ເດືອນ, ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ທຶນການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ ໄລຍະການສຶກສາ ສູງສຸດ 1 ປີ Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) Programme de formation de 2ème cycle d’une durée maximale d’un (1) an.ທຶນຂຽນບົດຄົ້ນຄວ້າຫຼັງປະລິນຍາເອກ ໄລຍະຄົ້ນຄວ້າ 10 ເດືອນ (Programme de stage de recherche post doctoral d’une durée de dix(10) mois).ທຶນຄົ້ນຄວ້າທົ່ວໄປ ໄລຍະເວລາ 6-10 ເດືອນ (Programme de stage de recherche sur mesure d’une durée de six(6) à dix(10) mois).

ໄລຍະຂອງການສະໝັກທຶນແມ່ນ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 4 ຕຸລາ 2019 ເຖິງ ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2019. 

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະໝັກ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແລະ ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່: PCBF2020@cbie.ca 

ຫຼື ປະສານງານກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບທຶນການສຶກສາ ​PCBF 2020 ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ໂດຍກົງ ຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້: ຜູ້ປະສານງານ: ທ່ານ ນາງ ສຸວັນນະພາ ວົງໄຊ, ພາກວິຊາພາສາຝຣັ່ງ, ຄະນະອັກສອນສາດ, ມຊ, ໂທ: 020 55868528, ເບີວັອດແອັບ: 55427822, 
ອິເມວ: napharigna@yahoo.fr

ໝາຍເຫດ: – ຂະແໜງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດ: ວິສະວະກໍາສາດ (Ingénierie), ການຝຶກອົບຮົມຄູພາສາຝຣັ່ງ (formation des formateurs de français), ກົດໝາຍສາກົນ (Droit international), ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (Réduction de la pauvreté). 


 ຜູ້ສະໝັກທຶນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາຝຣັ່ງໃນລະດັບດີ ໃນຂະແໜງການທີ່ຕົນເອງສະໝັກເອົາທຶນ. ຜູ້ສະໝັກທຶນຕ້ອງປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວສົ່ງເອກະສານທາງອິເມວໃຫ້ PCBF 2020 ແລະສົ່ງສໍາເນົາເອກະສານສະໝັກທຶນໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ທີ່ ພາກວິຊາພາສາຝຣັ່ງ ຄະນະອັກສອນສາດ ມຊ ກ່ອນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2019. 

 ສໍາພາດຜູ້ສະໝັກທຶນໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2019. 

 ສົ່ງຜົນການຄັດເລືອກໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບທຶນທີ່ປະເທດການາດາ ກ່ອນວັນທີ 28 ພະຈິກ 2019. 

 ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກທຶນການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດ:ເຂົ້າເບິ່ງວີດີໂອສາທິດຂັ້ນຕອນການສະໝັກທຶນທີ່: https://youtu.be/qKVw_CTYNH4 ອ່ານຄູ່ມືການສະໝັກທີ່: www.boursesfrancophonie.ca/fr/dossier-candidature ອ່ານຂໍ້ມູນທຶນການສຶກສາສໍາລັບ ສປປ ລາວ ທີ່: 


www.boursesfrancophonie.ca/pays.php 

 ນອກຈາກນີ້, ພະນັກງານທີ່ສັງກັດຢູ່ພາກລັດ, ເອກະຊົນ ຫຼື ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນກໍ່ສາມາດສະໝັກເອົາທຶນການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້. ໂຊກດີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:

LAO YOUTH RADIO STATION, FM 90.0 MHZ

ສະຖານີ ຊາວໜຸ່ມລາວສິນໄຊຍຸກໃໝ່ FM 90.0 MHz

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.