Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ແອັບວີແຊັດ ແລະ ອາລີເພຊ່ວຍຮ້ານຄ້າລາວມີລາຍຮັບຈາກຊາວຈີນ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງ ປະເທດລາວມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ຮ່ວມກັບ Swift Pass ໄດ້ເປີດ ໂຕການບໍລິການຮັບຊໍາລະ WeChat Pay ແລະ AliPay ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍ ການເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ແລະ ທ່ານ Jacky Chiang ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານການພັດທະນາ ຍຸດ ທະສາດ Swift Pass.

ການເປີດການບໍລິການຮັບຊໍາ ລະແອັບດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນການ ເອື້ອໂອກາດໃຫ້ຮ້ານຄ້າລາວ ຮັບລູກຄ້າຄົນຈີນເພີ່ມ ຂຶ້ນ ແລະ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນລາວທີ່ຮ້ານຄ້າສາມາດຮັບການຊຳລະດ້ວຍ WeChat Pay ເຊິ່ງເປັນການຮັບຊຳ ລະດ້ວຍ QR Code ທີ່ ລວມເອົາທັງ WeChat Pay ແລະ AliPay ໄວ້ໃນ QR Code ດຽວກັນ ແລະ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ຮ້ານຄ້າ E-Commerce ຈະມີ QR Code ໄວ້ຮອງຮັບ ການຊຳລະສະສາງດ້ວຍ Wechat pay ແລະ AliPay ອີກດ້ວຍ.

ທຄຕລ ມີການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໃນຫຼາຍໆຜະລິດ ຕະພັນ ໂດຍມີການບໍລິການຊໍາລະສະສາງຄ່າສິນຄ້າຜ່ານ QR Code ກັບສາກົນ, ຮັບຊຳລະສະສາງດ້ວຍ QR Code ໂດຍ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທຄຕລ ກັບ Swift Pass ແລະ NTT DATA ໄດ້ຊ່ວຍເປີດຊ່ອງທາງການຊຳລະສະສາງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ສະມາ ຊິກຮ້ານຄ້າຂອງ ທຄຕລ ສາມາດຮັບຊຳລະ ສະສາງດ້ວຍ WeChat Pay ແລະ AliPay ໂດຍລູກຄ້າທີ່ ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແອັບດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດຊໍາ ລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ທີ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງສະດວກ ປອດໄພ ແລະ ຍັງເພີ່ມຍອດຂາຍໃຫ້ແກ່ຮ້ານຄ້າໃນລາວ.

ເຊິ່ງ ທຄຕລ ມີຖານຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ ຮັບຊຳລະສະສາງດ້ວຍ QR Code Function OnePay ແອັບ BCEL One ຫຼາຍກວ່າ 10.000 ຮ້ານຄ້າທີ່ຮອງຮັບ ການບໍລິການຮັບຊຳລະສະສາງ ດ້ວຍ WeChat Pay ແລະ AliPay ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ຂະ ຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມ ທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ ເພື່ອຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການ ຮອງຮັບ WeChat Pay ແລະ AliPay ໃຫ້ກວ້າງຂວາງໃນຂົງ ເຂດທົ່ວປະເທດ.

ປັດຈຸບັນ, ແອັບ WeChat Pay ແລະ AliPay ມີຜູ້ຊົມ ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 900 ລ້ານຢູເຊີ້, ເປັນແອັບລະບົບການຊຳລະສະສາງຍອດນິຍົມ ເຊິ່ງຄົນຈີນນຳ ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. ໃນຂະນະນີ້, ມີຊາວຈີນທີ່ເດີນ ທາງມາລາວ ກໍໄດ້ໃຊ້ແອັບນີ້ ເຊັ່ນກັນ,

ສະນັ້ນ, ທຄຕລ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການຊຳລະສະສາງ ດ້ວຍແອັບດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຊ່ວຍ ໃຫ້ຮ້ານຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກ ຂອງ ທຄຕລ ຈິ່ງໄດ້ມີໂອກາດ ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນ ການຮັບຊຳລະສະສາງຕາມຄວາມປະສົງຂອງລູກຄ້າຈີນ ເຊິ່ງຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງລາວ ແລະ ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກ ຄ້າຄົນຈີນ ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກ ເໝືອນໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນປະເທດ ຂອງໂຕເອງ ທັງເປັນການຊ່ວຍ ກະຕຸ້ນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຊາວ ຈີນຢູ່ລາວ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມນັກ ທ່ອງທ່ຽວຫຼັກໆອີກປະເທດໜຶ່ງ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຮົາ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ Lao people’s Army News

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງ ປະເທດລາວມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ຮ່ວມກັບ Swift Pass ໄດ້ເປີດ ໂຕການບໍລິການຮັບຊໍາລະ WeChat Pay ແລະ AliPay ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍ ການເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ແລະ ທ່ານ Jacky Chiang ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານການພັດທະນາ ຍຸດ ທະສາດ Swift Pass.

ການເປີດການບໍລິການຮັບຊໍາ ລະແອັບດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນການ ເອື້ອໂອກາດໃຫ້ຮ້ານຄ້າລາວ ຮັບລູກຄ້າຄົນຈີນເພີ່ມ ຂຶ້ນ ແລະ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນລາວທີ່ຮ້ານຄ້າສາມາດຮັບການຊຳລະດ້ວຍ WeChat Pay ເຊິ່ງເປັນການຮັບຊຳ ລະດ້ວຍ QR Code ທີ່ ລວມເອົາທັງ WeChat Pay ແລະ AliPay ໄວ້ໃນ QR Code ດຽວກັນ ແລະ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ຮ້ານຄ້າ E-Commerce ຈະມີ QR Code ໄວ້ຮອງຮັບ ການຊຳລະສະສາງດ້ວຍ Wechat pay ແລະ AliPay ອີກດ້ວຍ.

ທຄຕລ ມີການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໃນຫຼາຍໆຜະລິດ ຕະພັນ ໂດຍມີການບໍລິການຊໍາລະສະສາງຄ່າສິນຄ້າຜ່ານ QR Code ກັບສາກົນ, ຮັບຊຳລະສະສາງດ້ວຍ QR Code ໂດຍ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທຄຕລ ກັບ Swift Pass ແລະ NTT DATA ໄດ້ຊ່ວຍເປີດຊ່ອງທາງການຊຳລະສະສາງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ສະມາ ຊິກຮ້ານຄ້າຂອງ ທຄຕລ ສາມາດຮັບຊຳລະ ສະສາງດ້ວຍ WeChat Pay ແລະ AliPay ໂດຍລູກຄ້າທີ່ ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແອັບດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດຊໍາ ລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ທີ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງສະດວກ ປອດໄພ ແລະ ຍັງເພີ່ມຍອດຂາຍໃຫ້ແກ່ຮ້ານຄ້າໃນລາວ.

ເຊິ່ງ ທຄຕລ ມີຖານຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ ຮັບຊຳລະສະສາງດ້ວຍ QR Code Function OnePay ແອັບ BCEL One ຫຼາຍກວ່າ 10.000 ຮ້ານຄ້າທີ່ຮອງຮັບ ການບໍລິການຮັບຊຳລະສະສາງ ດ້ວຍ WeChat Pay ແລະ AliPay ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ຂະ ຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມ ທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ ເພື່ອຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການ ຮອງຮັບ WeChat Pay ແລະ AliPay ໃຫ້ກວ້າງຂວາງໃນຂົງ ເຂດທົ່ວປະເທດ.

ປັດຈຸບັນ, ແອັບ WeChat Pay ແລະ AliPay ມີຜູ້ຊົມ ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 900 ລ້ານຢູເຊີ້, ເປັນແອັບລະບົບການຊຳລະສະສາງຍອດນິຍົມ ເຊິ່ງຄົນຈີນນຳ ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. ໃນຂະນະນີ້, ມີຊາວຈີນທີ່ເດີນ ທາງມາລາວ ກໍໄດ້ໃຊ້ແອັບນີ້ ເຊັ່ນກັນ,

ສະນັ້ນ, ທຄຕລ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການຊຳລະສະສາງ ດ້ວຍແອັບດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຊ່ວຍ ໃຫ້ຮ້ານຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກ ຂອງ ທຄຕລ ຈິ່ງໄດ້ມີໂອກາດ ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນ ການຮັບຊຳລະສະສາງຕາມຄວາມປະສົງຂອງລູກຄ້າຈີນ ເຊິ່ງຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງລາວ ແລະ ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກ ຄ້າຄົນຈີນ ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກ ເໝືອນໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນປະເທດ ຂອງໂຕເອງ ທັງເປັນການຊ່ວຍ ກະຕຸ້ນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຊາວ ຈີນຢູ່ລາວ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມນັກ ທ່ອງທ່ຽວຫຼັກໆອີກປະເທດໜຶ່ງ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຮົາ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ Lao people’s Army News

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.