Friday, June 14, 2024
Lenovo

ສປປ.ລາວ ນໍາເຂົ້າຊີມັງ ມາຮັບໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ມູນຄ່າກວ່າ 42 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

ສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານດ້ານການຄ້າກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໃນປີ 2013 ຜ່ານມາມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າຊີມັງມາ ຮັບໃຊ້ຢູ່ປະເທດເຮົາສູງກວ່າ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສະເພາະ 7 ເດືອນປີ 2019 ມີມູນຄ່າກວ່າ 42 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ, ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

ສປປ ລາວ ຍັງການນໍາເຂົ້າຊີມັງຈາກຕ່າງປະເທດເປັນຈໍານວນຫລາຍເພື່ອສະຫນອງຄວາມ ຕ້ອງການພາຍໃນ, ເຖິງວ່າ ສປປ ລາວ ຈະມີໂຮງງານຜະລິດຊີມັງ 13 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ແຕ່ມີ 9 ໂຮງງານທີ່ມີການ ເຄື່ອນໄຫວການຜະລິດ ແລະ ຈໍາຫນ່າຍຄື:

ໂຮງງານຊີມັງຫລວງພະບາງ, ໂຮງງານຊີມັງວັງວຽງຫລັງ 1, 2 ແລະ 3, ໂຮງບົດຊີມັງ ວຽງຈັນ, ໂຮງບົດຊີມັງ BMC ວຽງຈັນ, ໂຮງງານຊີມັງທ່າແຂກ, ໂຮງງານຊີມັງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໂຮງງານຊີມັງສາລະວັນ. ຮອດປີ 2016 ໄດ້ມີການພັດທະນາເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 3 ໂຮງງານຄື: ໂຮງງານຊີມັງໄຊຍະບູລີ, ໂຮງງານຊີມັງຊຽງຂວາງ ແລະ ໂຮງງານ ຊີມັງເມືອງຄູນຄໍາແຂວງຄໍາມ່ວນ, ປີ 2017 ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 1 ແຫ່ງຄື: ໂຮງງານຊີມັງຄໍາມ່ວນ (ກາຊ້າງໄທ) ບໍລິສັດ SCG. ລວມແລ້ວມີກໍາລັງການຜະລິດທັງຫມົດແມ່ນ 8.300 ໂຕນຕໍ່ປີ.

ນອກນັ້ນ, ລັດຖະບານຍັງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຂຶ້ນອີກ 4 ແຫ່ງຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ລວມກໍາລັງການຜະລິດທັງຫມົດ 3.700 ໂຕນຕໍ່ປີ.

– ສໍາລັບການຜະລິດຊີມັງໃນທົ່ວປະເທດປີ 2013 ແມ່ນ 1.500 ໂຕນ, ປີ 2014 ແມ່ນ 1.800 ໂຕນ, ປີ 2015 ແມ່ນ 2.000 ກວ່າໂຕນ, ປີ 2016 ແມ່ນ 1.800 ກວ່າໂຕນ, ປີ 2017 ແມ່ນ 3.300 ກວ່າໂຕນ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໃນບັນດາ 13 ໂຮງງານທີ່ມີກໍາລັງການຜະລິດເຖິງ 8.300 ໂຕນຕໍ່ປີ ຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເຕັມກໍາລັງ.

່ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ປີ 2013 ການນໍາເຂົ້າຊີມັງຍັງມີແນວໂນ້ມເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ສະເພາະເດືອນມັງກອນມີມູນຄ່າ 4,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມາຮອດເດືອນກໍລະກົດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 11 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານໄດ້ຍົກເລີກການອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າຊີມັງແລ້ວ, ຫມາຍວ່າຜູ້ນໍາເຂົ້າສາມາດແຈ້ງນໍາເຂົ້າຢູ່ດ່ານສາກົນເລີຍ, ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມາຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າກັບຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ.

ການຍົກເລີກການອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າຊີມັງ ແມ່ນເປັນມາດຕະການຫນຶ່ງຂອງວຽກງານອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ເພື່ອຫລຸດຂັ້ນຕອນການນໍາເຂົ້າ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ, ແຕ່ອາດເປັນການສົ່ງເສີມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ບໍລິໂພກສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດຫລາຍຂຶ້ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ


ສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານດ້ານການຄ້າກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໃນປີ 2013 ຜ່ານມາມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າຊີມັງມາ ຮັບໃຊ້ຢູ່ປະເທດເຮົາສູງກວ່າ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສະເພາະ 7 ເດືອນປີ 2019 ມີມູນຄ່າກວ່າ 42 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ, ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

ສປປ ລາວ ຍັງການນໍາເຂົ້າຊີມັງຈາກຕ່າງປະເທດເປັນຈໍານວນຫລາຍເພື່ອສະຫນອງຄວາມ ຕ້ອງການພາຍໃນ, ເຖິງວ່າ ສປປ ລາວ ຈະມີໂຮງງານຜະລິດຊີມັງ 13 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ແຕ່ມີ 9 ໂຮງງານທີ່ມີການ ເຄື່ອນໄຫວການຜະລິດ ແລະ ຈໍາຫນ່າຍຄື:

ໂຮງງານຊີມັງຫລວງພະບາງ, ໂຮງງານຊີມັງວັງວຽງຫລັງ 1, 2 ແລະ 3, ໂຮງບົດຊີມັງ ວຽງຈັນ, ໂຮງບົດຊີມັງ BMC ວຽງຈັນ, ໂຮງງານຊີມັງທ່າແຂກ, ໂຮງງານຊີມັງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໂຮງງານຊີມັງສາລະວັນ. ຮອດປີ 2016 ໄດ້ມີການພັດທະນາເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 3 ໂຮງງານຄື: ໂຮງງານຊີມັງໄຊຍະບູລີ, ໂຮງງານຊີມັງຊຽງຂວາງ ແລະ ໂຮງງານ ຊີມັງເມືອງຄູນຄໍາແຂວງຄໍາມ່ວນ, ປີ 2017 ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 1 ແຫ່ງຄື: ໂຮງງານຊີມັງຄໍາມ່ວນ (ກາຊ້າງໄທ) ບໍລິສັດ SCG. ລວມແລ້ວມີກໍາລັງການຜະລິດທັງຫມົດແມ່ນ 8.300 ໂຕນຕໍ່ປີ.

ນອກນັ້ນ, ລັດຖະບານຍັງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຂຶ້ນອີກ 4 ແຫ່ງຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ລວມກໍາລັງການຜະລິດທັງຫມົດ 3.700 ໂຕນຕໍ່ປີ.

– ສໍາລັບການຜະລິດຊີມັງໃນທົ່ວປະເທດປີ 2013 ແມ່ນ 1.500 ໂຕນ, ປີ 2014 ແມ່ນ 1.800 ໂຕນ, ປີ 2015 ແມ່ນ 2.000 ກວ່າໂຕນ, ປີ 2016 ແມ່ນ 1.800 ກວ່າໂຕນ, ປີ 2017 ແມ່ນ 3.300 ກວ່າໂຕນ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໃນບັນດາ 13 ໂຮງງານທີ່ມີກໍາລັງການຜະລິດເຖິງ 8.300 ໂຕນຕໍ່ປີ ຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເຕັມກໍາລັງ.

່ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ປີ 2013 ການນໍາເຂົ້າຊີມັງຍັງມີແນວໂນ້ມເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ສະເພາະເດືອນມັງກອນມີມູນຄ່າ 4,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມາຮອດເດືອນກໍລະກົດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 11 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານໄດ້ຍົກເລີກການອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າຊີມັງແລ້ວ, ຫມາຍວ່າຜູ້ນໍາເຂົ້າສາມາດແຈ້ງນໍາເຂົ້າຢູ່ດ່ານສາກົນເລີຍ, ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມາຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າກັບຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ.

ການຍົກເລີກການອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າຊີມັງ ແມ່ນເປັນມາດຕະການຫນຶ່ງຂອງວຽກງານອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ເພື່ອຫລຸດຂັ້ນຕອນການນໍາເຂົ້າ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ, ແຕ່ອາດເປັນການສົ່ງເສີມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ບໍລິໂພກສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດຫລາຍຂຶ້ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ


ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ
ບົດ​ຄວາມ​ຕໍ່​ໄປ
InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.