Thursday, July 18, 2024
Lenovo

ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ມີໜີ້ຕ້ອງຮັບໃນ ຈຳນວນ 1,3 ພັນຕື້ກີບ

ພາບປະກອບ

ຕໍ່ກັບຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກັບບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດທີ່ໄດ້ລາຍງານຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2018, ໂດຍໃນນັ້ນການກວດສອບເຫັນວ່າກະຊວງການເງິນຍັງພົບການລະເມີດຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຕົ້ນ ຕໍລາຍຮັບເພີ່ມ 433,08 ຕື້ກີບ ທີ່ບໍ່ເຂົ້າແຜນຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງກ່ຽວ ກັບຜົນການກວດສອບ 2018 ກໍຄືໜີ້ຕ້ອງຮັບຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ.

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ກ່າວວ່າ:

ສະເພາະໜີ້ຕ້ອງຮັບຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນຈຳນວນ 1.304,81 ຕື້ກີບໃນນັ້ນ: ສູນກາງ 623,83 ຕື້ກີບ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 680,98 ຕື້ກີບ, ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແຕ່ບໍ່ຂາດຕົວ, ສຳລັບສູນກາງປະກອບມີໜີ້ຕ້ອງຮັບທີ່ຕິດພັນກັບລາຍຮັບວິຊາການຂອງ 5 ກະຊວງ 361,45 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນມີຍອດຍົກມາ 238,7 ຕື້ກີບ ແມ່ນຍອດເງິນເຫຼືອໃນບັນຊີເງິນຝາກຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັ້ນສູນກາງທີ່ເປີດໄວ້ຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະຍອດເງິນເຫຼືອໃນບັນຊີເງິນຝາກປີ 2018 ຈຳນວນ 122,8 ຕື້ກີບ, ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມອບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ.

ສ່ວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຜ່ານມາກະຊວງການເງິນໄດ້ເຊີນບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານມາປຶກສາຫາລື, ຊຶ່ງບັນດາກະຊວງໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວບໍ່ສາ ມາດມອບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້, ເນື່ອງຈາກວ່າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງການນຳໃຊ້ບ້ວງເງິນດັ່ງກ່າວຊຳລະໜີ້ສິນທີ່ຍັງຄ້າງເປັນເອກະສານ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນມັງກອນ-ກຸມພາ ງວດທີ 1 ທີ່ບໍ່ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ພຽງພໍຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຈ່າຍໄດ້ ແລະ ຄຳແນະນຳເລກທີ 0016/ກງ, ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2019 ຂໍ້ 7.5 ຍອດເຫຼືອລາຍຮັບວິຊາໃນບັນຊີເງິນຝາກຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັ້ນຕ່າງໆສາມາດຍົກໄປປີຕໍ່ໄປໄດ້ແຕ່ມີການໄລ່ລຽງເພື່ອດັດສະເລ່ຍໃນເວ ລາດັດແກ້ງົບປະມານ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ຫຼືໃນເວລາສ້າງແຜນງົບປະມານປີຕໍ່ໄປ ຫຼືອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກລັດຖະບານ.

ສະນັ້ນຍອດເງິນເຫຼືອຂອງປີ 2017 ຈຶ່ງຍົກຍອດໄປສ້າງແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໃນປີ 2018 ແລະຍອດເງິນເຫຼືອທ້າຍປີ 2018 ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມອບເຂົ້າງົບປະມານ, ບັນດາກະຊວງໄດ້ນຳມາສ້າງແຜນລາຍຮັບ ແລະແຜນລາຍຈ່າຍໃນປີ 2019ດັ່ງນັ້ນວິທີແກ້ໄຂໃນປີ 2019.

ກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຄ່າບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ແລະກອງທຶນຂອງລັດສະບັບເລກທີ 0016/ກງ,ລົງວັນທີ 3 ມັງກອນ 2019 ແລະລົງກວດກາການຈັດເກັບ-ມອບລາຍຮັບວິຊາການຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານດ້ວຍການອະນຸມັດລາຍຈ່າຍເປັນຖ້ຽວໂດຍອີງຕາມຈຳນວນລາຍຮັບທີ່ມອບເຂົ້າງົບປະມານ.

ສ່ວນໜີ້ຕ້ອງຮັບທີ່ຕິດພັນກັບຫົວ ໜ່ວຍທຸລະກິດຈໍານວນ 262,34 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກຫົວໜ່ວຍທຸລະ ກິດທີ່ຕິດພັນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແລະກະ ຊວງໂຍທາທິການກວດກາຄືນແຜນການ ລາຍຈ່າຍປະຈຳປີ 2020 ທີ່ຜ່ານການ ຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີໜີ້ຄ້າງມອບໃນຜ່ານມາ,

ໂດຍການຕັດເອົາເງິນຈາກ ບ້ວງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ທີ່ລັດຖະບານຊຳລະຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດໃນການຈົດລາຍຮັບແລະລາຍຈ່າຍໄປພ້ອມໆກັນ, ສ່ວນໜີ້ຕ້ອງຮັບຄ້າງມອບຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບງົບປະມານຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ເຊີນບັນ ດາບໍລິສັດມາປຶກສາຫາລືຄວາມອາດສາມາດໃນ ການຊຳລະໜີ້ຄ້າງມອບຈຳນວນໜຶ່ງກໍ ໄດ້ຊຳລະແລ້ວ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປົດບັນ ດາໜີ້ດັ່ງກ່າວ, ບາງຫົວໜ່ວຍກໍສະເໜີ ແບ່ງຈ່າຍ, ພ້ອມທັງປະຕິບັດມາດຕະການປັບໃໝຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ ແລະ ອີກຈຳນວນ 1 ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງໂຈະຊົ່ວຄາວແລ້ວຈະໄດ້ສະເໜີດຳເນີນຕາມຂະ ບວນການຍຸຕິທຳ.

ສຳລັບທ້ອງຖີ່ນໜີ້ຕ້ອງຮັບທີ່ຕິດພັນກັບລາຍຮັບວິຊາການຈຳນວນ 680,98 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນຍອດຍົກມາທ້າຍປີ 2017 ຈຳນວນ583,15 ຕື້ກີບ ແລະເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2018 ຈຳນວນ 97,83 ຕື້ກີບ, ຊຶ່ງໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ 33,04 ຕື້ກີບ, ຈຳນວນໜຶ່ງກໍໄດ້ຊຳລະແລ້ວ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກບັນຊີຕິດຕາມໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະຈຳນວນໜຶ່ງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນບໍ່ມີແຜນການລາຍຈ່າຍປະຈຳປີ ເພື່ອຊຳລະໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດມອບພັນທະອາກອນໄດ້, ການຕິດຕາມ ຂອງສູນກາງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເນື່ອງ ຈາກວ່າທ້ອງຖິ່ນບໍ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນຜົນ ຂອງການກວດສອບລາຍງານໃຫ້ສູນກາງຮັບຊາບ,

ສະນັ້ນການແກ້ໄຂໃນ ທ້າຍປີ 2019, ກະຊວງການເງິນໄດ້ ອອກແຈ້ງຕົວເລກໜີ້ຄ້າງມອບຕາມຜົນການກວດສອບປີ2018 ໃຫ້ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງສັງລວມລາຍງານຜົນການແກ້ໄຂໃຫ້ກະ ຊວງເປັນແຕ່ລະເດືອນ,

ສະເພາະໜີ້ຕ້ອງ ຮັບຈາກການກວດກາໄລ່ລຽງຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ, ຈາກໜ່ວຍງານຕ່າງໆຈຳນວນ 647,94 ຕື້ກີບ, ຊຶ່ງໄດ້ເຊີນບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດມາປຶກສາຈຳນວນໜຶ່ງກໍໄດ້ຊຳລະແລ້ວ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນປົດຈາກບັນຊີຕິດຕາມໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຈຳນວນໜຶ່ງກໍໄດ້ເລັ່ງທວງ, ພ້ອມປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປັບໃໝຕາມຂັ້ນຕອນຂອງລະບຽບກົດໝາຍ,

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຈົບມໍປາຍ ຈະຮຽນຕໍ່ສາຍໃດດີ?

ເມື່ອກ່ອນ ການສຶກສາຖືໄດ້ວ່າມີບັນຍາກາດຄຶກຄື້ນ ແລະ ເປັນຂະບວນການ ຫຼາຍຄົນແຂ່ງກັນຮຽນ ແຂ່ງກັນເສັງເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນສາຍທີ່ຕົນເອງມັກ ແຕ່ຕົກມາຍຸກປັດຈຸບັນນີ້ ດ້ວຍສະພາບເສດຖະກິດ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຫຼາຍຢ່າງໃນສັງຄົມທີ່ຜັນແປໄປ ເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ຢາກທີ່ຈະຮຽນຕໍ່, ບາງຄົນກໍຈຳເປັນຕ້ອງອອກໄປເຮັດວຽກເພື່ອຫາເງິນຊ່ວຍຄອບຄົວ, ຫຼາຍຄົນກໍອອກມາປະກອບກິດຈະການເຮັດທຸລະກິດ ເປັນນາຍຂອງຕົນເອງ ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າຄົນທີ່ມີເງືອນໄຂກໍຍັງສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຮຽນຕໍ່ສາຍວິຊາຊີບໃຫ້ຈົບຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ.

ຍຸກນີ້! ຕ້ອງອວດກັນປະຢັດ

ເມື່ອສັງຄົມເຮົາກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກທີ່ເຂົ້າຍາກມາກແພງ ຫຼາຍຄົນ “ຫາເຊົ້າກິນເຊົ້າ” ບໍ່ແມ່ນ “ຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າ” ຄືແຕ່ກ່ອນແລ້ວ ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງສອຍຕ່າງໆ ກໍລ້ວນແຕ່ລາຄາສູງຂຶ້ນເທົ່າຕົວ, ເຮົາຍັງຈະພາກັນມາອວດລວຍໂຊລົດສະນິຍົມດີໆ ໃຊ້ຂອງແພງໆ ກິນອາຫານຫຼູຫຼາ ຕາມຄົນມີລາຍຮັບທີ່ໝັ່ນຄົງ ຫຼື ຄົນຮັ່ງມີບໍ່ໄດ້ແລ້ວ

ຊໍາຊຸງ ເປີດໂຕ Galaxy Z Fold6 ແລະ Z Flip6 ຍົກລະດັບ Galaxy Al ລຸ້ນໃໝ່ສໍາລັບໂທລະສັບໜ້າຈໍພັບ.

ຊໍາຊຸງລາວ ເປີດໂຕ Galaxy Z Fold6 ແລະ Z Flip6 ພ້ອມໂປຣໂມຊັນພິເສດສໍາລັບຜູ້ທີ່ສັ່ງຊື້ລ່ວງໜ້າທີ່ Galaxy Experience Space ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ເປິດປະສົບການ Galaxy AI ລຸ້ນຫຼ້າສຸດສໍາລັບໂທລະສັບມືຖືໜ້າຈໍພັບ  ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານໄດ້ສໍາຜັດການໃຊ້ງານໂທລະສັບມືຖືທີ່ທັນສະໄໝ  ຮ່ວມກັບໂມງ Galaxy Watch7 ແລະ ຫູຟັງ Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro ເຊິ່ງໄດ້ເປີດໂຕພອ້ມກັນໃນງານ Samsung Unpacked ທີ່ປາຣີ  (Paris) ປະເທດຝຣັ່ງ ໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ.