Friday, June 14, 2024
Lenovo

ນຳສະເໜີໂຄງການສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການ ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ທີ່ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ນຳສະເໜີການລິເລີ່ມ ໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື (ຄສກສ) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະສອນ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຄຳມ່ວນ, ມີຄະນະພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ຄະນະນຳຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 3 ເມືອງຄື:

ເມືອງໜອງບົກ, ເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ເມືອງຫີນບູນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ແກ້ວວິໄລ ຂຸນບໍລົມ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ນຳສະເໜີສະພາບລວມຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງໂຄງການ ຄສກສ ແມ່ນໂຄງການທີ່ຟື້ນຟູໂຄງລ່າງດ້ານຊົນລະປະທານຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ທາງຊົນນະບົດ, ຍົກລະດັບສູນຄົ້ນຄວ້າ, ສູນພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານການກວດກາຄຸນນະພາບ, ສຸຂະອະນາໄມຂອງພືດ, ການປັບໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າ ແລະ ແນວພັນພືດທີ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ, ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ.

ໂດຍພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການປະກອບມີ 6 ແຂວງຄື:

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງເຊກອງ ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2018 ຫາ ເດືອນກັນຍາ 2024 ໃນມູນຄ່າທັງໝົດ 46 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ໃນນັ້ນເງິນສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ ADB ຈຳນວນ 40,5 ລ້ານໂດລາ, ເງິນຈາກການປະກອບທຶນສົມທົບສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດກະສິກຳ ແລະ ທຶນຈາກລັດຖະບານ ຈຳນວນ 5,8 ລ້ານໂດລາ.

ສະເພາະແຂວງຄຳມ່ວນໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນກຳນົດເອົາ 3 ເມືອງຄື:

ເມືອງໜອງບົກ ຈຳນວນ 22 ບ້ານ, ເມືອງຫີນບູນ 15 ບ້ານ ແລະ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ 18 ບ້ານ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອ ສົ່ງເສີມການປັບປຸງຂອດການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານການຜະລິດເຂົ້າ, ພືດຜັກເປັນສິນຄ້າ ແນໃສ່ພັດທະນາການຜະລິດຕາມລະບົບຕ່ອງໂສ້ ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ແຜນງານຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງລັດຖະບານ,

ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງ, ເກັບຮັກສາ, ການກວດກາຄຸນນະພາບຜົນຜະລິດກະສິກຳ, ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຊີວະພາບ ແລະ ການຜະລິດກະສິກຳອິນຊີ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວິຊາການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການຜະລິດກະສິກຳ ທີ່ຕິດພັນກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດກະສິກຳທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ, ເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທາງດ້ານທຸລະກິດກະສິກຳໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນເພື່ອວາງແຜນວຽກງານທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ມີເດຍລາວ

ທີ່ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ນຳສະເໜີການລິເລີ່ມ ໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື (ຄສກສ) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະສອນ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຄຳມ່ວນ, ມີຄະນະພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ຄະນະນຳຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 3 ເມືອງຄື:

ເມືອງໜອງບົກ, ເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ເມືອງຫີນບູນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ແກ້ວວິໄລ ຂຸນບໍລົມ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ນຳສະເໜີສະພາບລວມຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງໂຄງການ ຄສກສ ແມ່ນໂຄງການທີ່ຟື້ນຟູໂຄງລ່າງດ້ານຊົນລະປະທານຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ທາງຊົນນະບົດ, ຍົກລະດັບສູນຄົ້ນຄວ້າ, ສູນພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານການກວດກາຄຸນນະພາບ, ສຸຂະອະນາໄມຂອງພືດ, ການປັບໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າ ແລະ ແນວພັນພືດທີ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ, ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ.

ໂດຍພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການປະກອບມີ 6 ແຂວງຄື:

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງເຊກອງ ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2018 ຫາ ເດືອນກັນຍາ 2024 ໃນມູນຄ່າທັງໝົດ 46 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ໃນນັ້ນເງິນສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ ADB ຈຳນວນ 40,5 ລ້ານໂດລາ, ເງິນຈາກການປະກອບທຶນສົມທົບສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດກະສິກຳ ແລະ ທຶນຈາກລັດຖະບານ ຈຳນວນ 5,8 ລ້ານໂດລາ.

ສະເພາະແຂວງຄຳມ່ວນໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນກຳນົດເອົາ 3 ເມືອງຄື:

ເມືອງໜອງບົກ ຈຳນວນ 22 ບ້ານ, ເມືອງຫີນບູນ 15 ບ້ານ ແລະ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ 18 ບ້ານ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອ ສົ່ງເສີມການປັບປຸງຂອດການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານການຜະລິດເຂົ້າ, ພືດຜັກເປັນສິນຄ້າ ແນໃສ່ພັດທະນາການຜະລິດຕາມລະບົບຕ່ອງໂສ້ ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ແຜນງານຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງລັດຖະບານ,

ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງ, ເກັບຮັກສາ, ການກວດກາຄຸນນະພາບຜົນຜະລິດກະສິກຳ, ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຊີວະພາບ ແລະ ການຜະລິດກະສິກຳອິນຊີ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວິຊາການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການຜະລິດກະສິກຳ ທີ່ຕິດພັນກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດກະສິກຳທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ, ເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທາງດ້ານທຸລະກິດກະສິກຳໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນເພື່ອວາງແຜນວຽກງານທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ມີເດຍລາວ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.