Friday, June 14, 2024
Lenovo

ປີ 2020 ລັດຖະບານ ຈະເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 28 ພັນຕື້ກວ່າກີບ

ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2020, ລັດຖະບານວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນການຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 28.997 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 16,31% ຂອງຈີດີພີ ເພີ່ມຂຶ້ນ 9,4% ຂອງແຜນປີ 2019, ສ່ວນລາຍຈ່າຍຄາດຈະຢູ່ໃນລະດັບ 35.693 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 20,08% ຂອງຈີດີພີເພີ່ມຂຶ້ນ 5,8% ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019 ໃນນີ້ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ 22.818 ຕື້ກີບ ແລະລາຍຈ່າຍການລົງທຶນຂອງລັດ 12.875 ຕື້ກີບ.

ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມການເງິນທົ່ວປະເທດໃນວັນທີ 16 ທັນວາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຄາດໝາຍລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2020 ທັງໝົດ 28.997 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 16,31% ຂອງຈີດີພີເພີ່ມຂຶ້ນ 9,4% ຂອງແຜນປີ 2019 ໃນນັ້ນລາຍຮັບຈາກພາສີ ແລະສ່ວຍສາອາກອນ 22.133 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີແລະສ່ວຍສາອາກອນ 4.576 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 2.287 ຕື້ກີບ; ສ່ວນດ້ານລາຍຈ່າຍຄາດຈະຢູ່ໃນລະດັບ 35.693 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 20,08% ຂອງຈີດີພີເພີ່ມຂຶ້ນ 5,8% ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019 ໃນນີ້ ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ 22.818 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,50% ຫຼື ເທົ່າກັບ 555,62 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີຜ່ານມາ ແລະລາຍຈ່າຍການລົງທຶນຂອງລັດ 12.875 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,22% ເທົ່າ ກັບ 1.401 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີ 2019.

ສໍາລັບລາຍຈ່າຍບໍລິຫານຈໍານວນ 22.818 ຕື້ກີບ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,50% ປະກອບມີລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະເງິນອຸດໜູນ11.500 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 450 ຕື້ກີບ, ເງິນນະໂຍບາຍ ແລະຊ່ວຍໜູນ 2.150 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 100 ຕື້ກີບ, ຈ່າຍບໍລິຫານກົງຈັກລັດ2.800 ຕື້ກີບ, ຈ່າຍດັດສົມ-ສົ່ງເສີມ 2.110 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 140 ຕື້ກີບ, ລາຍຈ່າຍການເງິນ 3.718 ຕື້ກີບເພີ່ມຂຶ້ນ 161 ຕື້ກີບ, ລາຍຈ່າຍຊື້ ໃໝ່ 100 ຕື້ກີບ ຫຼຸດລົງ 20 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ 440 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 40 ຕື້ກີບ; ສ່ວນລາຍຈ່າຍການລົງທຶນຂອງລັດ 12.875 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,22% ມີລາຍຈ່າຍລົງທຶນຕ່າງປະເທດເປັນໂຄງການປະມານ 8.125 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.011 ຕື້ກີບ ແລະ ຈ່າຍລົງທຶນພາຍໃນ 4.750 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 390 ຕື້ກີບ (ລາຍລົງທຶນປົກກະຕິ 2.600 ຕື້ກີບເພີ່ມຂຶ້ນ 150 ຕື້ກີບ ແລະຈ່າຍລົງທຶນອື່ນໆ 2.150 ຕື້ກີບ).

ສະເພາະການຂາດດຸນງົບປະມານຄາດຄະເນປະມານ 6.696 ຕື້ກີບ ຫຼືປະມານ 3,77% ຂອງຈີດີພີ (ຈີດີພີຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 6,5%,) ໂດຍລວມແລ້ວການຂາດດຸນຫຼຸດລົງນັ້ນແມ່ນເປັນຕົວເລກໃກ້ຄຽງກັບວິໄສທັດ ແລະຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການເງິນທີ່ລັດຖະບານຮັບຮອງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2020, ລັດຖະບານວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນການຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 28.997 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 16,31% ຂອງຈີດີພີ ເພີ່ມຂຶ້ນ 9,4% ຂອງແຜນປີ 2019, ສ່ວນລາຍຈ່າຍຄາດຈະຢູ່ໃນລະດັບ 35.693 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 20,08% ຂອງຈີດີພີເພີ່ມຂຶ້ນ 5,8% ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019 ໃນນີ້ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ 22.818 ຕື້ກີບ ແລະລາຍຈ່າຍການລົງທຶນຂອງລັດ 12.875 ຕື້ກີບ.

ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມການເງິນທົ່ວປະເທດໃນວັນທີ 16 ທັນວາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຄາດໝາຍລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2020 ທັງໝົດ 28.997 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 16,31% ຂອງຈີດີພີເພີ່ມຂຶ້ນ 9,4% ຂອງແຜນປີ 2019 ໃນນັ້ນລາຍຮັບຈາກພາສີ ແລະສ່ວຍສາອາກອນ 22.133 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີແລະສ່ວຍສາອາກອນ 4.576 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 2.287 ຕື້ກີບ; ສ່ວນດ້ານລາຍຈ່າຍຄາດຈະຢູ່ໃນລະດັບ 35.693 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 20,08% ຂອງຈີດີພີເພີ່ມຂຶ້ນ 5,8% ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019 ໃນນີ້ ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ 22.818 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,50% ຫຼື ເທົ່າກັບ 555,62 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີຜ່ານມາ ແລະລາຍຈ່າຍການລົງທຶນຂອງລັດ 12.875 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,22% ເທົ່າ ກັບ 1.401 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີ 2019.

ສໍາລັບລາຍຈ່າຍບໍລິຫານຈໍານວນ 22.818 ຕື້ກີບ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,50% ປະກອບມີລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະເງິນອຸດໜູນ11.500 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 450 ຕື້ກີບ, ເງິນນະໂຍບາຍ ແລະຊ່ວຍໜູນ 2.150 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 100 ຕື້ກີບ, ຈ່າຍບໍລິຫານກົງຈັກລັດ2.800 ຕື້ກີບ, ຈ່າຍດັດສົມ-ສົ່ງເສີມ 2.110 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 140 ຕື້ກີບ, ລາຍຈ່າຍການເງິນ 3.718 ຕື້ກີບເພີ່ມຂຶ້ນ 161 ຕື້ກີບ, ລາຍຈ່າຍຊື້ ໃໝ່ 100 ຕື້ກີບ ຫຼຸດລົງ 20 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ 440 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 40 ຕື້ກີບ; ສ່ວນລາຍຈ່າຍການລົງທຶນຂອງລັດ 12.875 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,22% ມີລາຍຈ່າຍລົງທຶນຕ່າງປະເທດເປັນໂຄງການປະມານ 8.125 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.011 ຕື້ກີບ ແລະ ຈ່າຍລົງທຶນພາຍໃນ 4.750 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 390 ຕື້ກີບ (ລາຍລົງທຶນປົກກະຕິ 2.600 ຕື້ກີບເພີ່ມຂຶ້ນ 150 ຕື້ກີບ ແລະຈ່າຍລົງທຶນອື່ນໆ 2.150 ຕື້ກີບ).

ສະເພາະການຂາດດຸນງົບປະມານຄາດຄະເນປະມານ 6.696 ຕື້ກີບ ຫຼືປະມານ 3,77% ຂອງຈີດີພີ (ຈີດີພີຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 6,5%,) ໂດຍລວມແລ້ວການຂາດດຸນຫຼຸດລົງນັ້ນແມ່ນເປັນຕົວເລກໃກ້ຄຽງກັບວິໄສທັດ ແລະຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການເງິນທີ່ລັດຖະບານຮັບຮອງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.