Thursday, June 13, 2024
Lenovo

ດ່ວນສຸດ…! ທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງ ຂາດສະພາບຄ່ອງ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຝາກເງິນ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ໄປໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍ່ຄະນະຄວບຄຸມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ

ແຈ້ງການ, ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ, ເລກທີ 1320/ກຄທ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2019

• ເຖິງ: ລູກຄ້າເງິນຝາກ ແລະ ເຈົ້າຫນີ້ຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ

• ເລື່ອງ: ໃຫ້ເຂົ້າມາແຈ້ງຂໍ້ມູນເງິນຝາກ ແລະ ຫນີ້ສິນຂອງຕົ້ນ ຢູ່ທີ່ທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ

ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຂໍແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າເງິນຝາກ ແລະ ເຈົ້າຫນີ້ຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ ຊາບວ່າ: ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ ຕົກຢູ່ໃນພາວະຂາດສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ, ຂາດຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ມີຄວາມຈໍາເປັນເຂົ້າຄວບຄຸມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຕາມລະບຽບກົດຫມາຍໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າເງິນຝາກ ແລະ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ ໃຫ້ມາ ສະຫນອງຂໍ້ມູນເງິນຝາກ ແລະ ຫນີ້ສິນໃຫ້ຄະນະຄວບຄຸມລະອຽດດັ່ງນີ້:

• ລູກຄ້າເງິນຝາກ:

1. ບັດປະຈໍາຕົວ, ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ຫນັງສືຜ່ານແດນ ພ້ອມສໍາເນົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ

2. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ ພ້ອມສໍາເນົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ

3. ປື້ມບັນຊີເປັນຝາກ ພ້ອມສໍາເນົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ

• ເຈົ້າຫນີ້ອື່ນ:

1. ເອກະສານຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຄວາມເປັນເຈົ້າຫນີ້ທະນາຄານ ພ້ອມສໍາເນົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ

2. ເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງເຈົ້າຫນີ້ ພ້ອມສໍາເນົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັດປະຈໍາຕົວ, ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ຫນັງສືຜ່ານ

ແດນ ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ.

ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວສາມາດສະຫນອງໃຫ້ແກ່ຄະນະຄວບຄຸມນັບແຕ່ວັນທີ 25 ທັນວາ 2019 – 25 ມັງກອນ 2020 ໃນວັນລັດຖະບານ ເວລາ 9:00-15:00 ໂມງ ຢູ່ທີ່ສໍານັກງານຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

• ກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດມາສະຫນອງຂໍ້ມູນດ້ວຍຕົນເອງ ໃຫ້ມີໃບມອບສິດໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ.

• ກໍລະນີ ບໍ່ສາມາດສະຫນອງຂໍ້ມູນຕາມການກໍານົດຂ້າງເທິງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈະບໍ່ພິຈາລະນາຫນີ້ສິນດັ່ງກ່າວ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຊາວຄ້າຂາຍ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ເປັນລູກຄ້າເງິນຝາກ ແລະ ເຈົ້າຫນີ້ຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ ເພື່ອຊາບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືປະຕິບັດດ້ວຍ.

ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ໂພທິຈັນ ທໍາມະເທວາ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ອິດສະຫຼະ

ແຈ້ງການ, ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ, ເລກທີ 1320/ກຄທ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2019

• ເຖິງ: ລູກຄ້າເງິນຝາກ ແລະ ເຈົ້າຫນີ້ຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ

• ເລື່ອງ: ໃຫ້ເຂົ້າມາແຈ້ງຂໍ້ມູນເງິນຝາກ ແລະ ຫນີ້ສິນຂອງຕົ້ນ ຢູ່ທີ່ທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ

ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຂໍແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າເງິນຝາກ ແລະ ເຈົ້າຫນີ້ຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ ຊາບວ່າ: ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ ຕົກຢູ່ໃນພາວະຂາດສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ, ຂາດຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ມີຄວາມຈໍາເປັນເຂົ້າຄວບຄຸມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຕາມລະບຽບກົດຫມາຍໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າເງິນຝາກ ແລະ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ ໃຫ້ມາ ສະຫນອງຂໍ້ມູນເງິນຝາກ ແລະ ຫນີ້ສິນໃຫ້ຄະນະຄວບຄຸມລະອຽດດັ່ງນີ້:

• ລູກຄ້າເງິນຝາກ:

1. ບັດປະຈໍາຕົວ, ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ຫນັງສືຜ່ານແດນ ພ້ອມສໍາເນົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ

2. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ ພ້ອມສໍາເນົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ

3. ປື້ມບັນຊີເປັນຝາກ ພ້ອມສໍາເນົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ

• ເຈົ້າຫນີ້ອື່ນ:

1. ເອກະສານຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຄວາມເປັນເຈົ້າຫນີ້ທະນາຄານ ພ້ອມສໍາເນົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ

2. ເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງເຈົ້າຫນີ້ ພ້ອມສໍາເນົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັດປະຈໍາຕົວ, ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ຫນັງສືຜ່ານ

ແດນ ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ.

ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວສາມາດສະຫນອງໃຫ້ແກ່ຄະນະຄວບຄຸມນັບແຕ່ວັນທີ 25 ທັນວາ 2019 – 25 ມັງກອນ 2020 ໃນວັນລັດຖະບານ ເວລາ 9:00-15:00 ໂມງ ຢູ່ທີ່ສໍານັກງານຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

• ກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດມາສະຫນອງຂໍ້ມູນດ້ວຍຕົນເອງ ໃຫ້ມີໃບມອບສິດໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ.

• ກໍລະນີ ບໍ່ສາມາດສະຫນອງຂໍ້ມູນຕາມການກໍານົດຂ້າງເທິງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈະບໍ່ພິຈາລະນາຫນີ້ສິນດັ່ງກ່າວ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຊາວຄ້າຂາຍ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ເປັນລູກຄ້າເງິນຝາກ ແລະ ເຈົ້າຫນີ້ຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ ເພື່ອຊາບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືປະຕິບັດດ້ວຍ.

ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ໂພທິຈັນ ທໍາມະເທວາ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ອິດສະຫຼະ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.