Friday, June 14, 2024
Lenovo

ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ວາງເປົ້ານຳທຸລະກິດເຂົ້າ ອມພ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 15 – 16% ພ້ອມຊີ້ລາຍຮັບຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມ

ປີ 2019 ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນໄດ້ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ລະບົບການຈັດເກັບລາຍຮັບຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ TaxRIS ໄດ້ທັງໝົດ 15 ແຂວງ 10 ເມືອງ ແລະ 3 ນະຄອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ ແລະ ພາສີທີ່ດິນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ.

ຜ່ານການຕີລາຄາພົບວ່າມີຜູ້ປະກອບການ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປມອບລາຍຮັບດ້ວຍຕົນເອງຜ່ານລະບົບດັ່ງກ່າວ ກວມເຖິງ 90%.

ໃນນັ້ນ, ຊໍາລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ກວມເອົາເກືອບ 60% ຂອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນໃນປີ 2019.

ທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ກ່າວລາຍງານໃນກອງປະຊຸມວຽກງານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2020 ໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມາວ່າ: ການປັບປຸງການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໃນປີ 2019 ແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ລະບົບການຈັດເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ຜ່ານລະບົບ TaxRIS ໄດ້ທັງໝົດ 15 ແຂວງ 10 ເມືອງ 3 ນະຄອນ;

ຫັນການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ ແລະ ພາສີທີ່ດິນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ຜູ້ເສຍພັນທະຊໍາລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານຫຼາຍຂຶ້ນ, ສັງລວມແລ້ວຂະບວນການສົ່ງເສີມການແຈ້ງລາຍຮັບ ແລະ ມອບລາຍຮັບດ້ວຍຕົນເອງດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ TaxRIS ກວມເຖິງ 90%.

ໃນນັ້ນ, ຊໍາລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ກວມເອົາເກືອບ 60% ຂອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ໃນປີ 2019.ສໍາລັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ( ອມພ ) ກວມເອົາພຽງແຕ່ 9% ຂອງຈໍານວນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດ ຄາດຄະເນຈະເກັບລາຍຮັບໄດ້ 2.963 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 25,83% ຂອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ. ເວົ້າສະເພາະຫົວໜ່ວຍມອບເໝົາທັງໝົດມີ 53.900 ຫົວໜ່ວຍ.

ໃນນັ້ນ, ມີລາຍຮັບສະເລ່ຍຫຼາຍກວ່າ 400 ລ້ານກີບຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປກວມຫຼາຍກວ່າ 30%.

ຍົກຕົວຢ່າງໃນ 4 ແຂວງ ເຊັ່ນ:

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈໍາປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ໃນປີ 2019 ຜ່ານມາ ມີເປົ້າໝາຍຂະຫຍາຍຈາກຫົວໜ່ວຍມອບເໝົາເຂົ້າສູ່ລະບົບ ອມພ ຈໍານວນ 1.132 ຫົວໜ່ວຍ, ແຕ່ປະຕິບັດສໍາເລັດໄດ້ພຽງ 407 ຫົວໜ່ວຍ ກວມພຽງແຕ່ 36% ຂອງເປົ້າໝາຍ.

ສ່ວນປີ 2020 ກົມສ່ວຍສາອາກອນຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການເລກທີ 2720/ກງ ລົງວັນທີ 12 ພະຈິກ 2019 ເຊິ່ງເປັນນິຕິກໍາຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ສືບຕໍ່ໃຫ້ທຸລະກິດທີ່ດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຕ້ອງຖືບັນຊີຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ,

ຕ້ອງນໍາໃຊ້ ແລະ ອອກໃບເກັບເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກ່ຽວກັບໃບເກັບເງິນ; ສືບຕໍ່ນຳຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົ້າໃນ ລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ( ອມພ ) ຈາກປີ 2019 ພຽງ 9% ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 15 – 16% ໃນປີ 2020 ຂອງຈໍານວນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ.

ສໍາລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດຕ້ອງຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຕິບັດການຖືບັນຊີຈຸນລະວິສາຫະກິດທີ່ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ກໍານົດອອກ ແລະ ແຈ້ງມອບລາຍຮັບຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂ່າວ: ສົມສະຫວິນ , ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

ປີ 2019 ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນໄດ້ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ລະບົບການຈັດເກັບລາຍຮັບຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ TaxRIS ໄດ້ທັງໝົດ 15 ແຂວງ 10 ເມືອງ ແລະ 3 ນະຄອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ ແລະ ພາສີທີ່ດິນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ.

ຜ່ານການຕີລາຄາພົບວ່າມີຜູ້ປະກອບການ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປມອບລາຍຮັບດ້ວຍຕົນເອງຜ່ານລະບົບດັ່ງກ່າວ ກວມເຖິງ 90%.

ໃນນັ້ນ, ຊໍາລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ກວມເອົາເກືອບ 60% ຂອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນໃນປີ 2019.

ທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ກ່າວລາຍງານໃນກອງປະຊຸມວຽກງານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2020 ໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມາວ່າ: ການປັບປຸງການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໃນປີ 2019 ແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ລະບົບການຈັດເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ຜ່ານລະບົບ TaxRIS ໄດ້ທັງໝົດ 15 ແຂວງ 10 ເມືອງ 3 ນະຄອນ;

ຫັນການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ ແລະ ພາສີທີ່ດິນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ຜູ້ເສຍພັນທະຊໍາລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານຫຼາຍຂຶ້ນ, ສັງລວມແລ້ວຂະບວນການສົ່ງເສີມການແຈ້ງລາຍຮັບ ແລະ ມອບລາຍຮັບດ້ວຍຕົນເອງດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ TaxRIS ກວມເຖິງ 90%.

ໃນນັ້ນ, ຊໍາລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ກວມເອົາເກືອບ 60% ຂອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ໃນປີ 2019.ສໍາລັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ( ອມພ ) ກວມເອົາພຽງແຕ່ 9% ຂອງຈໍານວນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດ ຄາດຄະເນຈະເກັບລາຍຮັບໄດ້ 2.963 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 25,83% ຂອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ. ເວົ້າສະເພາະຫົວໜ່ວຍມອບເໝົາທັງໝົດມີ 53.900 ຫົວໜ່ວຍ.

ໃນນັ້ນ, ມີລາຍຮັບສະເລ່ຍຫຼາຍກວ່າ 400 ລ້ານກີບຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປກວມຫຼາຍກວ່າ 30%.

ຍົກຕົວຢ່າງໃນ 4 ແຂວງ ເຊັ່ນ:

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈໍາປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ໃນປີ 2019 ຜ່ານມາ ມີເປົ້າໝາຍຂະຫຍາຍຈາກຫົວໜ່ວຍມອບເໝົາເຂົ້າສູ່ລະບົບ ອມພ ຈໍານວນ 1.132 ຫົວໜ່ວຍ, ແຕ່ປະຕິບັດສໍາເລັດໄດ້ພຽງ 407 ຫົວໜ່ວຍ ກວມພຽງແຕ່ 36% ຂອງເປົ້າໝາຍ.

ສ່ວນປີ 2020 ກົມສ່ວຍສາອາກອນຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການເລກທີ 2720/ກງ ລົງວັນທີ 12 ພະຈິກ 2019 ເຊິ່ງເປັນນິຕິກໍາຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ສືບຕໍ່ໃຫ້ທຸລະກິດທີ່ດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຕ້ອງຖືບັນຊີຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ,

ຕ້ອງນໍາໃຊ້ ແລະ ອອກໃບເກັບເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກ່ຽວກັບໃບເກັບເງິນ; ສືບຕໍ່ນຳຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົ້າໃນ ລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ( ອມພ ) ຈາກປີ 2019 ພຽງ 9% ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 15 – 16% ໃນປີ 2020 ຂອງຈໍານວນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ.

ສໍາລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດຕ້ອງຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຕິບັດການຖືບັນຊີຈຸນລະວິສາຫະກິດທີ່ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ກໍານົດອອກ ແລະ ແຈ້ງມອບລາຍຮັບຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂ່າວ: ສົມສະຫວິນ , ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.