Friday, June 14, 2024
Lenovo

ແຈ້ງຍົກເລີກແລ້ວ! ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວນໍ້າຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ແລະ ນໍ້າຕົກຕາດສົມພະມິດ

ພາບປະກອບ

ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ສະບັບເລກທີ 1386/ຈຂ.ຈສ, ລົງວັນທີ 28 ພະຈິກ 2019 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງມູນຄ່າຊົດເຊີຍ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາເຂດພັດທະ ນາໃໝ່ສີທັນດອນ ເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຂອງເມືອງໂຂງ ສະບັບເລກທີ 012 ຈມຂ, ລົງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2019

ເລື່ອງການລົບລ້າງສັນຍາວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາອຸດທະຍານແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວນໍ້າຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາອຸດທະຍານ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວນໍ້າຕົກຕາດສົມພະມິດ ແລະ ອີງຕາມ ຜົນກອງປະຊຸມເຈົ້າແຂວງ-ຮອງເຈົ້າແຂວງ ຄັ້ງວັນທີ 27 ທັນວາ 2019.

ພາບປະກອບ

ແຂວງຈໍາປາສັກ ຈຶ່ງໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1604/ຈຂ.ຈສ ລົງວັນທີ 30 ທັນວາ 2019 ວ່າດ້ວຍການຍົກເລີກ ອະນຸຍາດລົງທຶນພາຍໃນ.

ເຊິ່ງເຈົ້າແຂວງໆຈໍາປາສັກ ໄດ້ຕົກລົງ:

ເຫັນດີຍົກເລີກ (ລົບລ້າງ) ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນພາຍໃນ ສະບັບເລກທີ 015-11 ແລະ ສະບັບເລກທີ 016-11, ລົງວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2011 ທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ທ່ານນາງ ສົມເລັດ ໂພສາລາດ ສ້າງຕັ້ງໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວນໍ້າຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ແລະ ນໍ້າຕົກຕາດສົມພະມິດ ເມືອງໂຂງ;

ພາບປະກອບ

ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1119/ຈຂຈ ລົງວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2011 ວ່າດ້ວຍການສໍາປະທານເນື້ອທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ຈໍານວນ 51 ເຮັກຕາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 557/ຈຂ.ຈສ ລົງວັນທີ 26 ເມສາ 2012 ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ ກຸ່ມບໍລິສັດຍິ່ງໂຊກໄຊ ຮັບເໝົາການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມເຂົ້າຊົມແຫຼ່ງທ່ອງ ທ່ຽວນໍ້າຕົກຕາດຄອນພະເພັງ.

ພາບປະກອບ

ເຫັນດີໃຫ້ ອົງການປົກຄອງເມືອງໂຂງ ຍົກເລີກສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັັັດໂຄງການພັດທະນາອຸດທະຍານແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວນໍ້າຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ແລະ ນໍ້າຕົກຕາດສົມພະມິດ ສະບັບ ເລກທີ 002/ຈມຂ ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2012 ກັບກຸ່ມບໍລິສັດຍິ່ງໂຊກໄຊ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມອບໃຫ້ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຂວງ, ພະແນກການເງິນແຂວງ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ອົງການປົກຄອງເມືອງໂຂງ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດການຄ້າ

ພາບປະກອບ

ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ສະບັບເລກທີ 1386/ຈຂ.ຈສ, ລົງວັນທີ 28 ພະຈິກ 2019 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງມູນຄ່າຊົດເຊີຍ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາເຂດພັດທະ ນາໃໝ່ສີທັນດອນ ເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຂອງເມືອງໂຂງ ສະບັບເລກທີ 012 ຈມຂ, ລົງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2019

ເລື່ອງການລົບລ້າງສັນຍາວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາອຸດທະຍານແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວນໍ້າຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາອຸດທະຍານ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວນໍ້າຕົກຕາດສົມພະມິດ ແລະ ອີງຕາມ ຜົນກອງປະຊຸມເຈົ້າແຂວງ-ຮອງເຈົ້າແຂວງ ຄັ້ງວັນທີ 27 ທັນວາ 2019.

ພາບປະກອບ

ແຂວງຈໍາປາສັກ ຈຶ່ງໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1604/ຈຂ.ຈສ ລົງວັນທີ 30 ທັນວາ 2019 ວ່າດ້ວຍການຍົກເລີກ ອະນຸຍາດລົງທຶນພາຍໃນ.

ເຊິ່ງເຈົ້າແຂວງໆຈໍາປາສັກ ໄດ້ຕົກລົງ:

ເຫັນດີຍົກເລີກ (ລົບລ້າງ) ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນພາຍໃນ ສະບັບເລກທີ 015-11 ແລະ ສະບັບເລກທີ 016-11, ລົງວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2011 ທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ທ່ານນາງ ສົມເລັດ ໂພສາລາດ ສ້າງຕັ້ງໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວນໍ້າຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ແລະ ນໍ້າຕົກຕາດສົມພະມິດ ເມືອງໂຂງ;

ພາບປະກອບ

ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1119/ຈຂຈ ລົງວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2011 ວ່າດ້ວຍການສໍາປະທານເນື້ອທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ຈໍານວນ 51 ເຮັກຕາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 557/ຈຂ.ຈສ ລົງວັນທີ 26 ເມສາ 2012 ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ ກຸ່ມບໍລິສັດຍິ່ງໂຊກໄຊ ຮັບເໝົາການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມເຂົ້າຊົມແຫຼ່ງທ່ອງ ທ່ຽວນໍ້າຕົກຕາດຄອນພະເພັງ.

ພາບປະກອບ

ເຫັນດີໃຫ້ ອົງການປົກຄອງເມືອງໂຂງ ຍົກເລີກສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັັັດໂຄງການພັດທະນາອຸດທະຍານແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວນໍ້າຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ແລະ ນໍ້າຕົກຕາດສົມພະມິດ ສະບັບ ເລກທີ 002/ຈມຂ ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2012 ກັບກຸ່ມບໍລິສັດຍິ່ງໂຊກໄຊ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມອບໃຫ້ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຂວງ, ພະແນກການເງິນແຂວງ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ອົງການປົກຄອງເມືອງໂຂງ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດການຄ້າ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.